لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "2017"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z
تعداد آیتم ها: 291.

A

(2017) Assessment of Work–Family Conflict Among Women of the Sandwich Generation. Journal of Adult Development.

(2017) Antibiotic Resistance Patterns and Virulence Determinants of Different SCCmec and Pulsotypes of Staphylococcus Aureus Isolated from a Major Hospital in Ilam, Iran. Open Microbiol J.

(2017) Investigation into effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.

(2017) Protective effects of smyrnium cordifolium boiss essential oil on pentylenetetrazol-induced seizures in mice: Involvement of benzodiazepine and opioid antagonists. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2017) Di-(2-ethylhexyl) phthalate-induced hippocampus-derived neural stem cells proliferation. Cell Journal.

(2017) Pancreatic Squamous Cell Carcinoma. Case Reports in Gastroenterology.

(2017) Iron stores in blood donors: A literature mini review. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Iron stores in blood donors: A literature mini review. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) investigation of the relationship between phase angle and micro-albuminuria in type 2 diabetic patients with a history of more than 5 years of the disease in Ilam Province, Iran. Acta Medica Mediterranea.

(2017) Patients’ bill of rights and effective factors of workplace violence against female nurses on duty at Ilam teaching hospitals. J Inj Violence Res.

(2017) Safety culture in the maternity unit of hospitals in Ilam Province, Iran: A census survey using HSOPSC tool. Pan African Medical Journal.

(2017) The rehabilitation training and antioxidant status in patients with myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The rehabilitation training and antioxidant status in patients with myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) In vitro differentiation of neural stem cells derived from human olfactory bulb into dopaminergic-like neurons. European Journal of Neuroscience.

(2017) Biodegradation of n-hexane as single pollutant and in a mixture with BTEX in a scoria/compost-based biofilter. Process Safety and Environmental Protection.

(2017) Vitamin D and its association with memory and learning: A systematic review and meta-analysis. Biomedical Research (India).

(2017) The association of diabetes mellitus and gender with risk of bone fractures: A systematic review and meta-analysis. Biomedical Research (India).

(2017) The short-term survival following acute myocardial infarction: A prospective observational study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Psychological factors related to musculoskeletal pain among Iranian female adolescents. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Psychological factors related to musculoskeletal p ain among Iranian female adolescents. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) A self-assessment predictive model for type 2 diabetes or impaired fasting glycaemia derived from a population-based survey. Diabetes Research and Clinical Practice.

(2017) Effect of Glycyrrhiza glabra extract and aerobic exercise on the attitude of postmenopausal women to menopause. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effect of Glycyrrhiza glabra extract and aerobic exercise on the attitude of postmenopausal women to menopause. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula-based powder. Acta Neurologica Belgica.

(2017) The efficacy of the ketogenic diet in infants and young children with refractory epilepsies using a formula-based powder. Acta neurologica Belgica.

(2017) Maintaining Equilibrium: Socialization and Gendered Identities of Iranian Male Nurses. Journal of Men's Studies.

(2017) Hepatitis B vaccination efficacy in iranian healthcareworkers: A meta-analysis study. Hepatitis Monthly.

(2017) The effects of multi mineral-vitamin D and vitamins (C+E) supplementation in the prevention of preeclampsia: An RCT. International Journal of Reproductive BioMedicine.

(2017) A meta-analysis of mean vitamin d concentration among pregnant women and newborns in Iran. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2017) A systematic review and meta-analysis of mercury concentrations in blood, urine, and area air samples among dentists in Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2017) The association between Borna disease virus and chronic fatigue syndrome: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.

(2017) The prevalence of depression in patients with diabetes in Iran. Journal of Babol University of Medical Sciences.

(2017) Global prevalence of Helicobacter pylori infection in pregnant women: A systematic review and meta-analysis study. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences.

(2017) Prevalence and risk factors of pulmonary arterial hypertension in thalassemia major patients of Ilam, 2014. Evidence Based Care.

(2017) Prevalence of vitamin d deficiency among pregnant women in iran: A systematic review and meta-analysis. Koomesh.

(2017) Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance in patients with thalassemia major in Iran: A meta-analysis study. Caspian Journal of Internal Medicine.

(2017) Effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following e xperimental myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effect of endurance exercise training on morphological changes in rat heart tissue following experimental myocardial infarction. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The effect of individual factors, socioeconomic and social participation on individual happiness: A cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) The Effect of Individual Factors, Socioeconomic and Social Participation on Individual Happiness: A Cross-Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) Investigation of the outcomes and varieties of violent suicides during a period of twenty years in Ilam, Iran. Tehran University Medical Journal.

(2017) Prevalence of low back pain in Iranian nurses: A systematic review and meta-analysis. BMC Nursing.

(2017) Epidemiological study of suicide by physical methods between 1993 and 2013 in Ilam province, Iran. BMC Psychiatry.

(2017) Prevalence of low back pain in Iranian nurses: a systematic review and metaanalysis. BMC nurs.

(2017) Epidemiological study of suicide by physical methods between 1993 and 2013 in Ilam province, Iran. BMC Psychiatry.

B

(2017) Cucurbita maxima (Pumpkin) seeds: Scolicidal activity and preventive efficacy of its extract on experimental hydatidosis in mice. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Hearing loss in Iranian thalassemia major patients treated with deferoxamine: A systematic review and meta-analysis. Caspian J Intern Med.

(2017) Hearing loss in Iranian thalassemia major patients treated with deferoxamine: A systematic review and meta-analysis. Caspian Journal of Internal Medicine.

(2017) Vitamin D status in Iranian pregnant women and newborns: a systematic review and meta-analysis study. Expert Review of Endocrinology and Metabolism.

(2017) Epidemiology of hepatitis B in pregnant Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Archives of Virology.

(2017) The impact of educational intervention on aggression level among high school students in Ilam-Iran. International Journal of Pediatrics.

(2017) Survey on ethnobotanical uses of anti-cancer herbs in southern region of Ilam, west Iran. Journal of Biological Research (Italy).

(2017) Nanoparticles and targeted drug delivery in cancer therapy. Immunology Letters.

(2017) Optimization of arsenite removal by adsorption onto organically modified montmorillonite clay: Experimental & theoretical approaches. Korean Journal of Chemical Engineering.

(2017) The effect of two types exercise therapy on bone mineral density and mechanical strength of osteoporotic male rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The effect of two types exercise therapy on bone mineral density and mechanical strength of osteoporotic male rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Low expression levels of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) in gastric cancer and its relationship with tumor progression. Journal of Isfahan Medical School.

(2017) E-test antibiotic susceptibility of E.coli strains isolated from hospital acquired infections of Imam Khomeini hospital, Ilam, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) E-test antibiotic susceptibility of E.coli strains isolated from hospital acquired infections of Imam Khomeini hospital, Ilam, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Amelioration of cerebellar dysfunction in rats following postnatal ethanol exposure using low-intensity pulsed ultrasound. Journal of Chemical Neuroanatomy.

(2017) Investigating the effect of home care on death anxiety in patients with gastrointestinal cancer. Govaresh.

(2017) The impact of Orem's self-care model on the quality of life in patients with type II diabetes. Biomedical and Pharmacology Journal.

(2017) Investigating the effect of performing the quiet time protocol on the sleep quality of cardiac patients. Biomedical Research (India).

(2017) Prevalence of HIV, hepatitis B and C infections among volunteer blood donors at the blood transfusion center of Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Prevalence of HIV, hepatitis B and C infections among volunteer blood donors at the blood transfusion center of Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

C

(2017) Mass media interventions for preventing smoking in young people. Cochrane Database of Systematic Reviews.

D

(2017) Incidence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in malariaprone regions of Fars province. Tehran University Medical Journal.

(2017) The incidence rates of suicide attempts and successful suicides in seven climatic conditions in Iran from 2001 to 2014: A systematic review and meta-analysis. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences.

(2017) Creatine and retinoic acid effects on the induction of autophagy and differentiation of adipose tissue-derived stem cells into GABAergic-like neurons. Journal of Babol University of Medical Sciences.

(2017) Risk of morbidity attributed to ambient PM10 in the western cities of Iran. Toxin Reviews.

(2017) The combination of miR-122 overexpression and Let-7f silencing induces hepatic differentiation of adipose tissue-derived stem cells. Cell Biology International.

(2017) Phytotherapy in Streptococcus agalactiae: An overview of the medicinal plants effective against Streptococcus agalactiae. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) Phytotherapy for Streptococcus pyogenes. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Systematic review for phytotherapy in Streptococcus Mutans. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Infrastructures required for the expansion of family physician program to urban settings in Iran. Archives of Iranian Medicine.

E

(2017) The impact of fatigue on balancing in creating re-injuries in mountaineers with chronic ankle sprain. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The impact of fatigue on balancing in creating re-injuries in mountaineers with chronic ankle sprain. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

F

(2017) Study of lipid profiles in the serum of cardiovascular patients suffering from diabetes. Biomedical Research (India).

(2017) A comprehensive meta-analysis on intra ocular pressure and central corneal thickness in healthy children. Iranian Journal of Public Health.

G

(2017) RETRACTED ARTICLE: Prevalence of the C282Y and H63D mutations of the HFE hemochromatosis gene in Azerian major β-thalassemia and iron overload (Comparative Clinical Pathology, (2016), 25, 1, (151-154), 10.1007/s00580-015-2156-2). Comparative Clinical Pathology.

(2017) Hth-xre Toxin antitoxin loci and many unevaluated toxin antitoxin loci in pseudomonas aeruginosa B136-33- bioinformatics analysis. Infectious Disorders - Drug Targets.

(2017) Identifying medicinal plants affecting the teeth from the Southern district of Ilam province, Iran. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) An overview of the most important medicinal plants used as Mouth Freshener. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) An overview of the most important medicinal plants with anti-toothache property based on ethnobotanical sources in Iran. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) First report of coexistence of AmpC beta-lactamase genes in Klebsiella pneumoniae strains isolated from burn patients. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2017) Decreased level of the anti-inflammatory adipokine, secreted frizzled-related protein 5, in patients with coronary artery disease. Annals of Tropical Medicine and Public Health.

(2017) The prevalence of restless legs syndrome in patients undergoing hemodialysis: A systematic review and meta-analysis study. Basic and Clinical Neuroscience.

(2017) The relationship between mental health and resilience: A systematic review and meta-analysis. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2017) The mediating effects of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between alexithymia and physical symptoms: Evidence from Iranian asthmatic patients. Psychiatry Research.

(2017) The alexithymia, emotion regulation, emotion regulation difficulties, positive and negative affects, and suicidal risk in alcohol-dependent outpatients. Psychiatry Research.

H

(2017) Metabolic syndrome and its components among rheumatoid arthritis patients: A comprehensive updated systematic review and meta-analysis. PLoS ONE.

(2017) The effect of abdominal massage along with breathing techniques during labor on duration of uterine contractions in primiparous women. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2017) Trends in 5-, 10-, 20-, and 30-Year survival rates of beta-thalassemia patients in southern Iran, 1995-2016: A retrospective cohort study. Journal of Public Health Research.

(2017) Correlation of Homocysteine with Cerebral Hemodynamic Abnormality, Endothelial Dysfunction Markers, and Cognition Impairment in Patients with Traumatic Brain Injury. World Neurosurgery.

(2017) Evaluating the predictors of suicide deaths. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2017) Predictive factors for cosmetic surgery in Iranian females. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.

(2017) Effect of olfactory ensheathing cells (OECs) transplantation on functional recovery in acute phase of spinal contused rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effect of olfactory ensheathing cells (OECs) transplantation on functional recovery in acute phase of spinal contused rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) 3rd generation of cephalosporins and monobactam resistant among pathogenic bacteria collected from Ilam hospitals during 2008 to 2015: A systematic review and meta-analysis. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery.

(2017) Identification of hazardous and risk assessment of energy sources for Kavir Steel Complex using ETBA method in 2015. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Identification of hazardous and risk assessment of energy sources for Kavir Steel Complex using ETBA method in 2015. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) A Comparative Study of the Effect of Training in the two Groups of Peers and Health care experts on Quality of Life among the adolescent girls living in rural areas of Qazvin, Iran. RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES.

(2017) Increased Expression of Toll-Like Receptors 2 and 4 in Renal Transplant Recipients that Develop Allograft Dysfunction: A Cohort Study. Iranian journal of immunology : IJI.

(2017) Linezolid activity against clinical Gram-positive cocci with advanced antimicrobial drug resistance in Iran. Journal of Global Antimicrobial Resistance.

J

(2017) Effect of ketofol on pain and complication after Caesarean delivery under spinal anaesthesia: A randomized double-blind clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) In vitro cytotoxicity comparison of MTA fillapex, AH-26 and apatite root canal sealer at different setting times. Iranian Endodontic Journal.

(2017) Composition and physicochemical properties of calcium silicate based sealers: A review article. Journal of Clinical and Experimental Dentistry.

(2017) Importance and methodologies of endodontic microleakage studies: A systematic review. Journal of Clinical and Experimental Dentistry.

(2017) Genotoxicity, bioactivity and clinical properties of calcium silicate based sealers: A literature review. Iranian Endodontic Journal.

(2017) Antifungal activity of two root canal sealers against different strains of Candida. Iranian Endodontic Journal.

(2017) Endodontic microleakage studies: Correlation among different methods, clinical relevance, and potential laboratory errors. Minerva Stomatologica.

(2017) Flow mediated dilation and carotid intima media thickness in patients with chronic gastritis associated with Helicobacter pylori infection Fluxo mediado pela dilatação e espessura da íntima-média da carótida em pacientes com gastrite crônica associada com infecção por Helicobacter pylori. Arquivos de Gastroenterologia.

(2017) Curcumin in combination with triple therapy regimes ameliorates oxidative stress and histopathologic changes in chronic gastritis– associated helicobacter pylori infection Cúrcuma em combinação com os regimes de terapia tríplice melhora o estresse oxidativo e as alterações histopatológicas em gastrite crônica associada à infecçäo por helicobacter pylori. Arquivos de Gastroenterologia.

K

(2017) Evaluation of work-related accidents a mong Hamadan construction workers. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Evaluation of work-related accidents among Hamadan construction workers. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The relationship between some demographic characteristics of the mother during pregnancy with low birth weight in Iran: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2017) The relationship between the amount of radiation, relative humidity, and temperature with the risk of multiple sclerosis in Isfahan province, Iran, during the years 2001-2014. Journal of Isfahan Medical School.

(2017) Medicinal plants used for kidney pain. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Suicide: An un-resolved and under-recognized health problem among people of ilam province (the most popular suicide spot in Iran). Iranian Journal of Public Health.

(2017) Oral colonization by nosocomial pathogens during hospitalization in intensive care unit and prevention strategies. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery.

(2017) Is there any association between urinary metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbons and thyroid hormone levels in children and adolescents? Environmental Science and Pollution Research.

(2017) Evaluating the serological applications of Toxoplasma gondii rhoptry protein 1 (ROP1) antigen. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Evaluating the serological applications of Toxoplasma gondii rhoptry protein 1 (ROP1) antigen. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Construction of professional ethics questionnaire in midwifery. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.

(2017) Systemic thinking and working partnership: A cross sectional study in the south of Iran, 2015. Bangladesh Journal of Medical Science.

(2017) Impact of Middle Eastern Dust storms on human health. Atmospheric Pollution Research.

(2017) Human health risk assessment due to ambient PM10 and SO2 by an air quality modeling technique. Process Safety and Environmental Protection.

(2017) Determination of different fluoroquinolone mechanisms among clinical isolates of acinetobacter baumannii in Tehran, Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2017) Isolation and purification of HLA-DR antigen from Daudi cell line by immunoaffinity chromatography. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Isolation and purification of HLA-DR antigen from Daudi cell line by immunoaffinity chromatography. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Comment on: Redo coloanal anastomosis for anastomotic leakage after low anterior resection for rectal cancer; an analysis of 59 cases. Colorectal Dis.

(2017) Early maladaptive schemas, behavioral inhibition/approach systems, and defense styles in the users of natural and synthetic substances and healthy subjects. Journal of Substance Use.

(2017) Early maladaptive schemas, behavioral inhibition/approach systems, and defense styles in the abusers of opiate, stimulant, and cannabis drugs and healthy subjects. Journal of Substance Use.

(2017) The relationship between alexithymia and symptom dimensions in patients with obsessive-compulsive disorder. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders.

(2017) Alexithymia influences craving through facets of emotion regulation in alcoholic patients. Journal of Substance Use.

(2017) Difficulties in emotion regulation mediate negative and positive affects and craving in alcoholic patients. Addictive Behaviors.

(2017) Early maladaptive schemas and suicidal risk in an Iranian sample of patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research.

(2017) Investigation of early maladaptive schemas in patients with Bipolar Disorder compared to healthy individuals. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) The risk factors of gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis study. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences.

(2017) The effect of celery (Apium graveolens L.) on fertility: A systematic review. Journal of Complementary and Integrative Medicine.

L

(2017) Modafinil for treatment of amphetamine/ methamphetamine dependence: The randomized double - blined clinical trial. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction.

(2017) The effect of lansoprazole administration during pregnancy on the placenta. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The effect of lansoprazole administration during pregnancy on the placenta. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2017) An epidemiological and clinical survey of patients with β-thalassemia in dezful in 2015. Iranian Journal of Epidemiology.

(2017) Epidemiology, incidence, and mortality of gallbladder cancer and its relation with development in the world. Annals of Tropical Medicine and Public Health.

(2017) Examining high-risk behaviors and behavioral disorders in adolescents with addicted and non-addicted fathers in public school of Zabol in the academic year 2016-2017. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.

(2017) The incidence of different kinds of cardiac arrhythmia after myocardial infarction in smokers and opium abusers hospitalized in Imam Ali Hospital, Zahedan, 2016. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Detection and enumeration of Cryptosporidium oocysts in environmental water samples by Real-time PCR assay. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Detection and enumeration of Cryptosporidium oocysts in environmental water samples by Real-time PCR assay. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Novel information about Neisseria meningitidis: Identification of the most important type II toxin antitoxin systems. Infectious Disorders - Drug Targets.

(2017) Investigating the Influence of Teachers' Characteristics on the Teacher-Student Relations from Students' Perspective at Ilam University of Medical Sciences. J Clin Diagn Res.

(2017) Investigating the Influence of Teachers' Characteristics on the Teacher-Student Relations from Students' Perspective at Ilam University of Medical Sciences. J Clin Diagn Res..

(2017) Investigating the influence of teachers' characteristics on the teacher-student relations from students' perspective at ilam university of medical sciences. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) Risk factors for pterygium in Ilam Province, Iran. Journal of Ophthalmic and Vision Research.

(2017) Epidemiology of Toxoplasma gondii among blood donors in Iran: A systematic review and meta-analysis. Transfusion and Apheresis Science.

(2017) The relationship of maternal subclinical hypothyroidism during pregnancy and preterm birth: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2017) Assessing attitudes toward elderly among nurses working in the city of Ilam. International Journal of Nursing Sciences.

(2017) Phytotherapy for Streptococcus viridans. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Comparative Assessment of Induced Immune Responses Following Intramuscular Immunization with Fusion and Cocktail of LeIF, LACK and TSA Genes Against Cutaneous Leishmaniasis in BALB/c Mice. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis.

(2017) Investigating the distribution of fungal species concentration associated with dust storms in Ilam, Iran: A case study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2017) Does adding intravenous phosphorus to parenteral nutrition has any effects on calcium and phosphorus metabolism and bone mineral content in preterm neonates? Acta Medica Iranica.

(2017) Survey of discomfort glare from the headlamps of cars widely used in Iran. Traffic Injury Prevention.

(2017) Safety Evaluation of the Lighting at the Entrance of a Very Long Road Tunnel: A Case Study in Ilam. Safety and Health at Work.

(2017) Health-related quality of life and socioeconomic status: Inequalities among adults in west of Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2017) Determination of opium abuse prevalence in Iranian young people: a systematic review and meta-analysis. Journal of Substance Use.

(2017) Mesenchymal stem cells as a reference cell for HLA-typing. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Transdifferentiation of human dental pulp stem cells into oligoprogenitor cells. Basic and Clinical Neuroscience.

(2017) Fracture risk in patients with type 2 diabetes mellitus and possible risk factors: A systematic review and meta-analysis. Therapeutics and Clinical Risk Management.

(2017) Impact of melatonin supplementation in the rat spermatogenesis subjected to forced swimming exercise. Andrologia.

(2017) The effects of hydro-alcoholic extract of Artemisia dracunculus L. (Tarragon) on hematological parameters in mice. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) THE PREVALENCE OF VAGINAL CARRIER OF GROUP B STREPTOCOCCAL (GBS) AMONG PREGNANT WOMEN ATTENDING MATERNITY AT MUSTAFA-KHOMEINI HOSPITAL, ILAM. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES.

(2017) THE PREVALENCE OF VAGINAL CARRIER OF GROUP B STREPTOCOCCAL (GBS) AMONG PREGNANT WOMEN ATTENDING MATERNITY AT MUSTAFA-KHOMEINI HOSPITAL, ILAM. Pakzad, Iraj.

(2017) Anti-tuberculosis drugs sensitivity of BCG pasture strain isolated from lymphadenitis of children after vaccination by BCG vaccine. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH.

(2017) The correlation of learning and study strategies with academic achievement of nursing students. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The correlation of learning and study strategies with academic achievement of nursing students. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Synergistic effect of colistin and rifampin against multidrug resistant Acinetobacter baumannii: A systematic review and meta-analysis. Open Microbiology Journal.

(2017) Distribution of class D carbapenemase and extended-spectrum β-lactamase genes among Acinetobacter Baumannii isolated from burn wound and ventilator associated pneumonia infections. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) Incidence and mortality of kidney cancer and its relationship with HDI (Human Development Index) in the world in 2012. Clujul Medical.

(2017) Investigating the prevalence rate of hypertension in Iranian men and women: A study of systematic review and meta-analysis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Investigating the prevalence rate of hypertension in Iranian men and women: A study of systematic review and meta-analysis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effects of Flaxseed oil supplementation on renal dysfunction due to ischemia/reperfusion in rat. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effects of Flaxseed oil supplementation on renal dysfunction due to ischemia/reperfusion in rat. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) A comparative study of various methods for detection of IL28B rs12979860 in chronic hepatitis C. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.

(2017) A comparative study of various methods for detection of IL28B rs12979860 in chronic hepatitis C. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.

(2017) The relationship of spiritual understanding and self-esteem with suicidal thoughts. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The relationship of spiritual understanding and self-esteem with suicidal thoughts. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effects of nebulized albuterol in transient tachypnea of the newborn a clinical trial. Iranian Journal of Pediatrics.

(2017) mazE antitoxin of toxin antitoxin system and fbpA as reliable targets to eradication of Neisseria meningitidis. Curr Pharm Des..

N

(2017) Investigation of UV/TiO2-N photocatalytic degradation of AR 40 using response surface methodology (RSM). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Successful treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura during pregnancy: A case report. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Successful treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura during pregnancy: A case report. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Performance of physiology scoring systems in prediction of in-hospital mortality of traumatic children: A prospective observational study. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma.

(2017) Design, cloning and expression assay of oipA gene in a bicistronic vector harboring mice 18 gene: potential im IL- plications for Helicobacter pylori vaccine investigations. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Design, cloning and expression assay of oipA gene in a bicistronic vector harboring mice IL-18 gene: potential implications for Helicobacter pylori vaccine investigations. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) A time series analysis of environmental and metrological factors impact on cutaneous leishmaniasis incidence in an endemic area of Dehloran, Iran. Environmental Science and Pollution Research.

(2017) Application of novel Modified Biological Aerated Filter (MBAF) as a promising post-treatment for water reuse: Modification in configuration and backwashing process. Journal of Environmental Management.

(2017) Assessment of hospitalization and mortality from exposure to PM10 using AirQ modeling in Ilam, Iran. Environmental Science and Pollution Research.

O

(2017) Investigating the effect of lavender essential oil on sleep quality in patients candidates for angiography. Biomedical and Pharmacology Journal.

P

(2017) Spatiotemporal analysis of brucellosis incidence in Iran from 2011-2014 using GIS. Int J Infect Dis.

(2017) The prognostic impact of uric acid in patients with severely decompensated acute heart failure; Methodological issues. Journal of Cardiology.

(2017) Blood transfusions in severe burn patients: Epidemiology and predictive factors: Methodological issues. Burns.

(2017) Comparison of clinical outcomes in diabetic and non-diabetic burns patients in a national burns referral center in Southeast Asia: A 3-year retrospective review: Methodological issues. Burns.

(2017) Cerebrospinal fluid cytotoxicity does not affect survival in amyotrophic lateral sclerosis; Methodological issues. Acta Neurologica Scandinavica.

(2017) Comment on Effect of Resting Heart Rate on All-Cause Mortality and Cardiovascular Events According to Age. Journal of the American Geriatrics Society.

(2017) Dose-dependent association between muscle-strengthening activities and all-cause mortality: Methodological issues Association dose dépendante entre l'activité musculaire et la mortalité toute cause. Archives of Cardiovascular Diseases.

(2017) Incidence and risk factors for surgical site infection posthysterectomy in a tertiary care center: Methodologic issues. American Journal of Infection Control.

(2017) “Influence of possible predictor variables on the outcome of primary oral squamous cell carcinoma: a retrospective study of 392 consecutive cases at a single centre”— methodological issues. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

(2017) Integration of MRI to clinical nomogram for predicting pathological stage before radical prostatectomy: bias in the prediction model. World Journal of Urology.

(2017) Joint associations of smoking and television viewing time on cancer and cardiovascular disease mortality: Methodological issues. International Journal of Cancer.

(2017) Letter to the Editor on: Prostate-specific antigen density is predictive of outcome in suboptimal prostate seed brachytherapy. Brachytherapy.

(2017) Letter to the editor: Phosphorus as predictive factor for erectile dysfunction in middle aged men: A cross sectional study in Korea; Methodological issues to avoid prediction fallacy. Investigative and Clinical Urology.

(2017) Predictors of weight regain in patients who underwent Roux-en-Y gastric bypass surgery: Methodological issues. Surgery for Obesity and Related Diseases.

(2017) Prevalence and predictors of depression among general surgery residents: Methodological issues to avoid misinterpretations. American Journal of Surgery.

(2017) Prevalence of and factors associated with nephropathy in diabetic patients attending an outpatient clinic in Harare, Zimbabwe: Methodological issues. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

(2017) Re: Gunlusoy et al.: Cognitive Effects of Androgen Deprivation Therapy in Men With Advanced Prostate Cancer: Methodological Issues (Urology 2017;103:167-172). Urology.

(2017) Re: Pastuszak et al.: Poor Sleep Quality Predicts Hypogonadal Symptoms and Sexual Dysfunction in Male Nonstandard Shift Workers: Methodological Issues to Avoid Prediction Fallacy (Urology 2017;102:121-125). Urology.

(2017) Re: Zacho et al.: Unexplained Bone Pain Is an Independent Risk Factor for Bone Metastases in Newly Diagnosed Prostate Cancer: A Prospective Study (Urology 2017;99:148-154). Urology.

(2017) Relationship between increased carotid artery stiffness and idiopathic subjective tinnitus: methodological issues. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.

(2017) To the Editor. Menopause.

(2017) The effect of preoperative serum triglycerides and high-density lipoprotein-cholesterol levels on the prognosis of breast cancer: Methodological issue. Breast.

(2017) The prevalence of hearing loss in patients with hepatitis b infection compared with healthy volunteers. Iranian Journal of Otorhinolaryngology.

(2017) The prevalence of occupational musculoskeletal disorders in Iran: A meta-analysis study. Work.

(2017) The prevalence of occupational musculoskeletal disorders in Iran: A meta-analysis study. work.

(2017) Medicinal plants used for hypertension. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) The effects of the manner of carrying the bags on musculoskeletal symptoms in school students in the city of Ilam, Iran. Annals of Tropical Medicine and Public Health.

R

(2017) Listeriosis Phytotherapy: A Review Study on the Effectiveness of Iranian Medicinal Plants in Treatment of Listeriosis. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

(2017) Simultaneous lactic acidification and coagulation by using recombinant Lactococcus lactis strain. J Appl Microbiol.

(2017) Simultaneous lactic acidification and coagulation by using recombinant Lactococcus lactis strain. Journal of Applied Microbiology.

(2017) Maternal anemia during pregnancy and infant low birth weight: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Reproductive BioMedicine.

(2017) Postpartum sexual functioning and its predicting factors among Iranian women. Malaysian Journal of Medical Sciences.

(2017) Phytotherapy for Streptococcus mitis. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Economic burden of smoking in Iran: A prevalence-based annual cost approach. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2017) Functional recovery assessment of spinal cord contusion model in male rats without therapeutic interventions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Functional recovery assessment of spinal cord contusion model in male rats without therapeutic interventions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Introducing crucial protein panel of gastric adenocarcinoma disease. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench.

(2017) Incidence rate of gastric cancer and its relationship with geographical factors using GIS in Khuzestan province between 2009 and 2013. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences.

(2017) Evaluation of PPP2R5C gene expression in Iranian patients with B-Acute lymphoblastic leukemia and its association with clinical and laboratory findings. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Evaluation of PPP2R5C gene expression in Iranian patients with B-Acute lymphoblastic leukemia and its association with clinical and laboratory findings. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2017) Quality assessment of care provided to patients with type 2 diabetes based on Clinical Practice Guidelines. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Caregiver-related predictors of thermal burn injuries among Iranian children: A casecontrol study. PLoS ONE.

(2017) A review of plant‑based compounds and medicinal plants effective on atherosclerosis. Journal of Research in Medical Sciences.

(2017) Visual spatial working memory in patients with mild brain injury using benton visual retention test: A prospective cohort study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2017) Comparison of artificial neural network and logistic regression models for prediction of psychological symptom six months after mild traumatic brain injury. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.

(2017) High expression of TIM-3 and KIM-1 in blood and urine of renal allograft rejection patients. Transplant Immunology.

(2017) بررسی اثر یک دوره تمرین تداومی برتغییرات نکروز و آپوپتوز هیپوکمپ موش های صحرایی دیابتی. scientific journal of ilam university of medical sciences.

(2017) The effect of orange essence aromatherapy on anxiety in school-age children with diabetes. Biomedical and Pharmacology Journal.

(2017) Effect of scrophularia striata plant on episiotomy wound healing in primiparous women. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2017) Fauna and geographical distribution of scorpions in Ilam Province, South Western Iran. Journal of Arthropod-Borne Diseases.

(2017) Impact of a stress management intervention program on sexual functioning and stress reduction in women with breast cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2017) Investigation of factors affecting sexual disorders in women with breast cancer. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) Seroprevalence of sandfly fever virus infection in military personnel on the western border of Iran. Journal of Infection and Public Health.

(2017) Determination of the most common indoor and outdoor allergens in 602 patients with allergic symptoms using specific ige local panel. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology.

(2017) Effect of TiO2 nanoparticles incorporation on antibacterial properties and shear bond strength of dental composite used in orthodontics. Dental Press Journal of Orthodontics.

(2017) Predicting the behavioral intention of pregnant women’s choice of delivery method based on the theory of planned behavior: A cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Predicting the behavioral intention of pregnant women’s choice of delivery method based on the theory of planned behavior: A cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effects of Nigella sativa Extract on Markers of Cerebral Angiogenesis after Global Ischemia of Brain in Rats. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

T

(2017) Quality assessment of care provided to patients with type 2 diabetes based on Clinical Practice Guidelines. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Exploring the benefits of prescribing medications by iranian nurses based on the status quo: A letter to the editor. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2017) Effect of resistance exercise training on biochemical markers and anthropometric characteristics involved in atherosclerosis in obese women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Effect of resistance exercise training on biochemical markers and anthropometric characteristics in volved in atherosclerosis in obese women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Inhibitory effect of luteolin on MKN-45 tumorg gastric cells: The role of nucleoside-diphosphate kinases, cofilin and actin proteins. Koomesh.

(2017) Menstruation phytotherapy according to iran ethnobotanical sources. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

V

(2017) Inequality in Addiction and Mental Disorders in 6818 Suicide Attempts: Determine of Positive Contribution of Determinants by Decomposition Method. Iran J Public Health.

(2017) Assessment of biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa by antisense mazE-PNA. Microbial Pathogenesis.

(2017) The prevalence of pilA and algD virulence genes in Pseudomonas aeruginosa urinary tract and tracheal isolates. Infectious Disorders - Drug Targets.

(2017) The Role of Peganum harmala Ethanolic Extract and Type II Toxin Antitoxin System in Biofilm Formation. Drug Research.

(2017) Concentration extent of people with a history of methamphetamine consumption via measuring brain waves in recovering addicts who referred to Taleghani hospital of Ilam, Iran 2016. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.

(2017) Major depression and psychiatric disorders in Iranian prisoners based on a clinical interview: A systematic review and meta-analysis. Shiraz E Medical Journal.

(2017) The effect of sevoflurane plus propofol on pain and complications after laminectomy: A randomized double- blind clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2017) Seasonality and time patterns in attempted suicide in Ilam province of Iran: An appraisal of current data of 2010 -2014. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.

(2017) Effect of prenatal smoking cessation interventions on birth weight: meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med.

(2017) Effects of Socio-economic Status Inequality on Health Outcomes. Archives of Iranian Medicine.

(2017) Late diagnosis, smoking history and socioeconomic inequality in gastric carcinoma: A decomposition approach. International Journal of Cancer Management.

(2017) Inequality in addiction and mental disorders in 6818 suicide attempts: Determine of positive contribution of determinants by decomposition method. Iranian Journal of Public Health.

(2017) Decomposing socioeconomic inequality determinants in suicide deaths in Iran: A concentration index approach. Korean Journal of Family Medicine.

(2017) Seasonality and time patterns in attempted suicide in Ilam province of Iran: An appraisal of current data of 2010 -2014. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.

(2017) Seasonality in violent and nonviolent methods of suicide attempts: A cross-sectional study on systematic registry data. Acta Medica Iranica.

(2017) Effects of socio-economic status (SES) inequality on health outcomes. Archives of Iranian Medicine.

(2017) Seasonality in Violent and Nonviolent Methods of Suicide Attempts: A Cross- Sectional Study on Systematic Registry Data. Acta Medica Iranica.

(2017) Decomposing Socioeconomic Inequality Determinants in Suicide Deaths in Iran: A Concentration Index Approach. Korean J Fam Med..

(2017) Inequality inself-immolationincidence according to HDI in Iran. burns.

(2017) Prevalence and comorbidity of common mental disorders and associations with suicidal ideation in the adult population. Epidemiol Health.

(2017) Comments on prognostic role of copeptin after traumatic brain injury: A systematic review andmeta-analysis of observational studies. The American Journal of Emergency Medicine.

(2017) The prevalence of chromosomal translocation t (1; 4) (p21; p14) in Iranian patients with mental disability. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The prevalence of chromosomal translocation t (1; 4) (p21; p14) in Iranian patients with mental disability. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

Y

(2017) Induction of apoptosis in human tumor cell lines by platelets. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) Reviewing and comparing the impact of aerobic exercise (3 and 5 times per week) on insulin receptors, glucose transporter protein (GLUT4), and skeletal muscle insulin sensitivity in diabetic rats. Journal of Applied Pharmaceutical Science.

(2017) Clinical signs, causes, and risk factors of pediatric kidney stone disease: A hospital-based case-control study. Nephro-Urology Monthly.

Z

(2017) Characterization of virulence genes, serogroups and antimicrobial susceptibility of Shiga toxin producing Escherichia coli isolated from bovine mastitic milk in Tehran, Iran. Tropical Biomedicine.

(2017) Systematic review of anti-rheumatic medicinal plants: An overview of the effectiveness of articular tissues and joint pain associated with rheumatoid arthritis. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

(2017) A systematic review of the most important medicinal plants native to Iran effective on testicular morphology and hormonal testicular function. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 12:20:24 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:20:26 2018