لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

اثربخشی آموزش روانی خانواده(مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت روانی اعضای خانواده ¬های بیماران روان پریشی

(1395) اثربخشی آموزش روانی خانواده(مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت روانی اعضای خانواده ¬های بیماران روان پریشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
.ش.2article_A-10-910-2.pdf

Download (696kB) | Preview
آدرس رسمی: http://sjimu.medilam.ac.ir

چکیده فارسی

مقدمه: مداخله¬ هاي خانوادگی کوتاه مدت ممکن است بر اعضای خانواده¬ های بیماران روانی تاثیر مثبتی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشی آموزش رواني خانواده(مدل اتكينسون و كويا) بر سلامت روانی اعضای خانواده ¬های¬ داراي فرزند مبتلا به بیماری روان پریشی بود. مواد و روش¬ ها: مطالعه حاضر از نوع پژوهش ¬های نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش ¬آزمون-پس ¬آزمون با گروه کنترل است که تاثیر یک برنامه آموزش روانی چهار هفته ¬اي را براي یک دوره زمانی دو ماهه بر روي 44 نفر از مراقبین خانوادگی بیماران روان پریشی بستري در بیمارستان بهزیستی شهر تهران که به صورت دسترس انتخاب شدند بررسی نمود؛ سلامت روانی مراقبین با استفاده از پرسش نامه GHQ-28 تعیین شد؛ سپس داده¬ ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. یافته¬ های پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد كه آموزش رواني خانواده موجب افزايش سطح سلامت روانی، عملكرد اجتماعي، کاهش علائم اضطراب و افسردگي مي ¬شود اما در كاهش علائم جسماني تاثير معناداري ندارد. بحث و نتیجه¬ گیری: برنامه آموزش خانواده به منظور بهبود سلامت عمومی در مراقبین خانوادگی بیماران روان پریشی موثر بوده و این امر می ¬تواند کیفیت زندگی بیماران و مراقبین را به طور بالقوه¬ اي بهبود و ارتقاء بخشد.

عنوان انگلیسی

The Effectiveness of Family Psychoeducation (Atkinson and Coia Model) on Mental Health Family Members of Patients with Psychosis

چکیده انگلیسی

Introduction: Short-term interventions may affect on family members of psychosis ' families. The aim of this research is studying the effectiveness of family Psychoeducation (Atkinson and Coia model) on mental health families will produce a child with a psychotic illness. Materials & methods: This study uses a quasi-experimental and pre-posttest design with the control group and investigates the effect of a four-week psycho-educational program for a two-month period on 44 caregiver families of patients with psychotic hospitalized in Welfare Hospital in Tehran in 93-94. Mental health workers were determined by questionnaires GHQ-28 .The data were analyzed using analysis of covariance. Findings: study results showed that family Psychoeducation enhances mental health, social functioning and reduces symptoms of anxiety, depression, but doesn't have significant effect in reducing physical symptoms. Discussion & Conclusions: Family education programs are effective to improve public health in caregivers of patients with psychotic issues and it would improve the quality of life for patients and caregivers.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Mental health, Family Psychoeducation, Psychotic patients
کلید واژه ها (فارسی): سلامت روانی، آموزش رواني خانواده، بیماران روان پریشی
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: دانشکده پزشکی > دانشکده روانشناسی
کاربر ارسال کننده: دکتر مرتضی شمسی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/1327

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:04:28 2018