لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

درباره سامانه مديريت اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

اطلاعات تماس

هرگونه مشکل و سوال در رابطه با اين سامانه به ايميل مهندس شريفی sharifi-m@medilam.ac.ir ارسال شود.

Fri Dec 14 08:30:13 2018