لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی اثر عوامل شخصيتی بر ميزان بازيابی حافظه سرگذشتی

(1393) بررسی اثر عوامل شخصيتی بر ميزان بازيابی حافظه سرگذشتی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n4p65-fa.pdf - Published Version

Download (383kB) | Preview

چکیده فارسی

چکيده مقدمه: بسياری از مطالعات در حوزه حافظه به بررسی حافظه سرگذشتی و عوامل موثر بر آن می پردازد. با توجه به نقش ويژگی های خلقی افراد بر بازيابی خاطرات آنان، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر عوامل شخصيتی بر ميزان بازيابی حافظه سرگذشتی انجام شده است. مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی کل دانشجويان دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبی بودند که با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 146 نفر از آنان در مراکز فردوس، بيرجند و قاين مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه برآورد حافظه سرگذشتی (SAM) جهت تعيين نمره حافظه سرگذشتی و فرم کوتاه پرسشنامه ارزيابی پنج عامل شخصيت ((NEOFF-I جهت تعيين نمره آزمودنی ها در عوامل پنجگانه شخصيتی بود. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS نسخه 18 ثبت و جهت تحليل از آزمون‌های رگرسيون و تحليل واريانس استفاده شد. يافته های پژوهش: نتايج نشان داد تمامی عوامل شخصيتی پيش بينی کننده های نمره حافظه سرگذشتی می باشند(01/0< p) و عوامل روان نژندگرايی، برون گرايی و با وجدان بودن، بيشترين ميزان واريانس متغير ملاک را تبيين می کنند. علاوه بر اين تاثير عوامل جنسيت و رشته تحصيلی دانشجويان بر حافظه سرگذشتی نيز بررسی شد که نتايج حاکی از عدم تاثيرگذاری اين دو عامل بر حافظه سرگذشتی در جامعه مورد بررسی بود. بحث و نتيجه گيری: بر اساس يافته های اين پژوهش می توان نتيجه گرفت ويژگی های شخصيتی افراد می تواند بر بازيابی خاطرات سرگذشتی آنان تاثير گذار باشد و تفاوت های تحصيلی و همچنين تفاوت های جنسيتی افراد نمی توانند برای يادآوری خاطرات سرگذشتی عواملی تعيين کننده‌ای باشند.

عنوان انگلیسی

The effect of personality factors on retrieval of autobiographical memory

چکیده انگلیسی

Abstract Introduction: Many studies in the field of memory is done in related to autobiographical memory and factors affecting it. Considering the role of mood's characteristics on retrieving of memory, This study was conducted to investigate the effects of personality factors on retrieval of autobiographical memory. Materials & methods: The research method was correlation and statistical population consisted of all Payam Noor University Students in South Khorasan Province that 146 of them were selected by multi-stage random cluster sampling method. SAM questionnaire is used to determine of students score in autobiographical memory and NEOFF-I questionnaire is used to determine of students score in five factors of personality. Data were analyzed by using regression and univariate on SPSS 18 software. Finding: Results showed that all personality factors are predictors of autobiographical memory score (p< 0/01). In addition, investigated the effects of gender and field of study on retrieval of autobiographical memory, which the results showed no effect of these two factors on students' autobiographical memory. Discussion & conclusion: The results showed that the five factors of personality can act as predictors of students' autobiographical memory. Also factors such as educational and gender differences cannot be effective for the retrieval of autobiographical memories. Keywords: Autobiographical memory, personality factors, gender differences, educational differences, Payam Noor University.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Autobiographical memory, personality factors, gender differences, educational differences, Payam Noor University.,
کلید واژه ها (فارسی): حافظه سرگذشتی، عوامل شخصيتی، تفاوت های جنسيتی، تفاوت های تحصيلی، دانشجويان دانشگاه پيام نور،
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/301

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:04:12 2018