لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی وضعيت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتيد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد در سال1388

(1392) بررسی وضعيت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتيد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد در سال1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 2-ESLAH SHODEH-.pdf - Published Version

Download (472kB) | Preview

چکیده فارسی

چکيده مقدمه: سلامت مجموعه ای از عناصر جسمی، روانی، معنوی، اجتماعی، هوشی و محيطی را در بر می گيرد و برای دستيابی به بالاترين حد سلامت جسمی می توان از طريق تغذيه مناسب، ورزش مرتب، دوری از رفتارهای پرخطر و تشخيص به هنگام نشانه های بيماری به آن دست يافت و با توجه به اين که 50 درصد از همه هزينه ها با شيوه زندگی ناصحيح، ارتباط دارد لذا بر آن شديم تا اين مطالعه را با هدف تعيين رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتيد دانشگاه علوم پزشکی يزد انجام دهيم. مواد و روش ها: نوع مطالعه توصيفی-مقطعی و به صورت سرشماری 142 نفر از اساتيد در سال 88 مورد پرسش قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسش نامه HpLp-II که شامل 52 آيتم که ترکيبی از 2 طبقه و 6 زير مجموعه بود جمع آوری گرديد.(طبقه يک: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت شامل زير مجموعه های مسئوليت پذيری سلامت، فعاليت های فيزيکی و عادت های تغذيه ای. طبقه دو: رفاه روانی اجتماعی شامل زير مجموعه های رشد معنوی، ارتباطات بين فردی و مديريت استرس) که هر يک از سوالات طبق طيف ليکرات امتيازدهی شد که مينيمم و ماکزيمم امتياز 208-52 بود. اطلاعات پس از جمع آوری وارد SPSS شد و توسط تست های آماری X2، T-Test و Correlation مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش: نتايج بيانگر اين است که 8/26 درصد از اساتيد زن و 2/73 درصد مرد بودند. 3/6 درصد مجرد و 7/93 درصد متاهل و 4/51 درصد دارای مدرک دکتری تخصصی بودند. مقايسه رفتارهای ارتقاء سلامت در دو جنس نشان داد که امتياز اساتيد زن در عادت های تغذيه ای، حس مسئوليت پذيری و روابط بين فردی بيش از اساتيد مرد بود و برحسب وضعيت تاهل نشان داد که امتياز اساتيد متاهل در فعاليت های فيزيکی و عادت های تغذيه ای بيش از اساتيد مجرد بود ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. در کل ميانگين امتياز فعاليت های فيزيکی دراساتيد زن و مرد از بقيه زير مجموعه های رفتارهای ارتــقاء دهنده سلامت کــمتر بود و تنها 8/28-4/18 درصد از يک برنامه ورزشی برنامه ريزی شده پيروی می کردند. از لحاظ عادت های تغذيه ای در کل مصرف غلات و سبزيجات کم بود و70 درصد از اساتيد صبحانه مصرف می کردند. تقريب به 40 درصد از اساتيد از مهارت های مديريت استرس استفاده می کردند و ميانگين امتياز رفتارهای مرتبط با مديريت استرس در اعضاء هيئت علمی مرد بيش از اعضاء هيئت علمی زن بود. بحث و نتيجه گيری: با توجه به اين که 60 درصد امتياز مربوط به سازه های رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و رفاه روانی اجتماعی، توسط اساتيد کسب شده است به نظر می رسد طراحی برنامه جامع ارتقاء فعاليت فيزيکی اساتيد و مديريت استرس می تواند نقش مهمی در رفاه جسمی، روانی و اجتماعی اساتيد دانشگاه داشته باشد.

عنوان انگلیسی

Health-Promoting Behaviors and Psychosocial Well-Being of University Shahid Sadoqi Yazd Academic Staff in Iran

چکیده انگلیسی

Introduction: Health includes a spectrum of elements such as physical, psychological, moral, social, intellectual and environmental. Proper nutrition, enough physical activity, avoidance from dangerous behaviors and early diagnosis of ailments signs are all necessary to achieve the highest level of physical health. Moreover, health improvement will help populations thro-ugh enhancement in their own health control. Considering this fact that about 50% of all expenses are due to unhealthy lifestyle, we decided to examine health promoting behaviors amongst academic staff of Yazd University of Medical Sciences. Materials & Methods: Totally, 142 teachers in Yazd Shahid Sadoqi University participated in this cross-sectional study through census met-hod. Data were collected using an HpLp-II que-stionnaire which involved 52 items, 2 categories and 6 sub-scales. First category covered health-promoting behaviors which included health responsibility, physical activity and nutritional habits subscale. Second category consisted of psychosocial well-being, which included comp-onents such as spiritual growth, interpersonal relations, and stress management subscale. Each question was valued considering likert scale ranging from 52 to 208. The collected data entered in SPSS and analyzed by statistical tests including X2, T-Test and Correlation. Findings: Results from 142 questionnaires sho-wed that 26.8% of participants were female and the remaining, 73.2%, were male. 6.3% of the participants were single and 93.7% were marr-ied. 51.4% of them were specialist. Results sh-owed that the more participants evaluated their health as good, the more they got higher scores in health promoting behaviors. Comparison of two genders in health prompting behaviors gr-oup showed that female staff achieved higher score in nutritional behavior, health respon-sibility and interpersonal relations but the differ-rences were not statistically significant. Evalu-ating health prompting behaviors with conside-ring marital status of participants showed that married acquired higher scores in physical activity and nutritional behavior in comparison with single participants, but these differences are not statically significant too. Only a few number of participants showed health respon-sibility (10.6% to 18.4%). Altogether, scores regarding physical activity in both genders were low in contrast with other measures of health promoting behaviors and only 18.24% to 28.8% of participants obeyed a scheduled physical activity program. Diet patterns showed that the portions of vegetable and whole grains in part-icipants’ diet were below the recommended amount. Moreover, only 50% of subjects ate breakfast. Data regarding stress management showed that about 40% of participants used str-ess management skills and male subjects achi-eved higher scores in this area. Discussion & Conclusion: Results from this study showed that about 60% of participants achieved scores from health promoting behave-iors. The most obtained scores were related to spiritual growth and the weakest one were from physical activity. In other subscales the subjects showed an average manner. Considering this fact that an overall improvement in health pro-moting behaviors will increase academic staff activity, efficiency and productivity, we suggest using the theories of behavior change wich are useful as a foundation for developing interve-ntions to promote health promoting behaviors in academic staffs .

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): health-promoting behaviors, ps-ychosocial well-being, University Acade-mic staff,
کلید واژه ها (فارسی): رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، رفاه روانی اجتماعی، اساتید دانشگاه،
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 12 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/264

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:04:23 2018