لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی کيفت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به تومور مغزی

(1392) بررسی کيفت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به تومور مغزی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 1-ESLAH SHODEH-.pdf - Published Version

Download (527kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: سنجش کيفيت زندگی مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به تومور مغری به علت عدم درمان قطعی از اهميت ويژه ای برخوردار است. هدف مطالعه حاضر بررسی کيفيت زندگی بيماران مبتلا به تومور مغزی و شناخت عوامل تاثير گذار بر آن بود. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفی-تحليلی 194 بيمار مبتلا به تومور مغزی از بيمارستان شريعتی تهران مورد بررسی قرار گرفتند. بيماران واجد شرايط پس از آگاهی از مطالعه و اهداف آن، پرسشنامه ای که شامل سوالات دموگرافيک، متغيرهای بالينی، ابزار عمومی کيفيت زندگی سرطان EORTC QLQ-C30)) و ابزار اختصاصی کيفيت زندگی سرطان مغز QLQ-BN20 را تکميل نمودند. داده ها بر اساس آزمون رگرسيون چند متغيره خطی مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش: ميانگين سنی بيماران شرکت کننده 01/16 ± 05/42 سال بود. اغلب بيماران مرد (53%) و متاهل(66%) بودند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که سن بالاتر، زن بودن، تحصيلات پايين تر و داشتن درمان های حمايتی مرکب (راديوشيمی درمانی) به عنوان عوامل خطر کيفيت زندگی در اين بيماران می باشند. از طرف ديگر جراحی کلی، داشتن وضعيت شناختی بهتر و عملکرد بهتر بيمار از ديد پزشک با کيفيت زندگی عمومی بالاتر بيماران همراه بود. اين نتايج برای هر دو ابزار عمومی و اختصاصی کيفيت زندگی قابل تعميم بود. با اينحال، متغيرهای دموگرافيک و بالينی ميزان بيشتری از تغييرات ابزار اختصاصی کيفيت زندگی را پيشگويی کردند. بحث و نتيجه گيری: مطالعه حاضر، کيفيت زندگی پايين در بيماران مبتلا به تومور مغری را در تمامی ابعاد عمومی و اختصاصی بيماری نشان داد. نتايج مطالعه حاضر بيانگر لزوم مداخلات جدی در روش های درمانی، توان بخشی، مددکاری اجتماعی، کمک های مالی و فراهم نمودن تسهيلات بيش تر جهت کمک رسانی به اين بيماران است.

عنوان انگلیسی

Health related quality of life associated factors among patients with brain tumors

چکیده انگلیسی

Introduction: Health-related quality of life (HRQOL) has become an important outcome measure in primary brain tumor patients, because they have an incurable disease. The objective of this study was to examine HRQOL and associated factors among patients with primary brain tumor. Materials and Methods: 194 brain tumor patients who had been referred to Shariati hospital were examined. The eligible patients were asked to complete a questionnaire which consisted of demographic questions, clinical variables, the EORTC QLQ-C30 and The EORTC QLQ-BN20. The data was analyzed by multivariate regression. Findings: Mean age of the patients was 42.05±16.0 years. Most of the patients were male (53%) and married (66%). The multivariate regression models indicated that older age, Female sex, lower education were associated with poor quality of life and more symptoms. On the other hand, combination treatment, total resection, better MMSE score (Mini-Mental State Exam), higher functional status as reflected in the Karnofsky measure were associated with higher quality of life. These results were similar for both generic and disease specific quality of life. However, demographic and clinical variables predicted better changing disease specific quality of life in comparison with the generic measures. Discussion & Conclusion: patients with brain tumor suffer from poor quality of life in all generic and specific dimensions. The need for supportive interventions including new treatment strategies, rehabilitation and social work for this patient population seems necessary.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): quality of life, brain tumor, cancer, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-BN20,
کلید واژه ها (فارسی): کيفيت زندگی، تومور مغزی، سرطان، EORTC QLQ-C30، EORTC QLQ-BN20،
موضوعات: سیستم عصبی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 12 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/263

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:57:32 2018