لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

نقش تجربه‌ رويدادهای آسيب‌ زای زندگی در پيش بينی علائم روان شناختی دانش‌آموزان پسر دبيرستانی شهر اورميه در سال تحصيلی 90-1389

(1391) نقش تجربه‌ رويدادهای آسيب‌ زای زندگی در پيش بينی علائم روان شناختی دانش‌آموزان پسر دبيرستانی شهر اورميه در سال تحصيلی 90-1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 12.pdf - Published Version

Download (440kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: با توجه به تأثير تجربه رويدادهای آسيب ‌زای دوره کودکی و نوجوانی در ايجاد علائم روان شناختی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربه رويدادهای آسيب‌ زای زندگی در پيش بينی علائم روان شناختی دانش آموزان پسر دبيرستانی شهر اروميه انجام گرفت. مواد و روش ها: جامعه پژوهش در اين مطالعه توصيفی-تحليلی شامل 10286 دانش آموز پسر مقاطع اول، دوم و سوم دبيرستان ‌های دولتی شهر اروميه در سال تحصيلی 90-89 بود. 1000 نفر از اين دانش آموزان که تقريباً يک دهم جامعه آماری بود به شيوه نمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پس از مراجعه به آن ها 54 نفر از پاسخ دادن به پرسش نامه ‌ها خودداری کرده و از پژوهش خارج شدند. در مجموع 946 نفر در محل تحصيل خود و به صورت گروهی به پرسش نامه‌ های سرند کردن حوادث آسيب زا و فهرست علائم 90 سؤالی پاسخ دادند. داده های به دست آمده نيز با استفاده از آزمون های ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام تحليل شد. يافته های پژوهش: ميانگين سنی شرکت کنندگان 14/1±86/15 سال بود تعداد 4/46 درصد از آن ها در سال اول، 4/17 درصد در سال دوم و 2/36 درصد در سال سوم دبيرستان مشغول تحصيل بودند. نتايج ضريب همبستگی پيرسون نشان داد که تقريباً همه رويدادهای آسيب ‌زا با علائم روان شناختی ارتباط آماری معنی داری دارند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز آشکار کرد که تجربه آسيب های سوء استفاده عاطفی(15 درصد)، تصادفات/فجايع طبيعی(3 درصد)، خشونت در جامعه(3 درصد)، خودکشی يا تلاش خودکشی فردی صميمی(1 درصد) جدايی از مراقب(1 درصد) در مجموع 22 درصد از واريانس شدت کلی علائم را تبيين کردند. بحث و نتيجه گيری: اين نــتايج از نقــش مهم تجربه رويدادهای آسيب زای زندگی در پيش بينی انواع علائم روان شناختی حمايت می کنند.

عنوان انگلیسی

Role of Experiencing Traumatic Life Events in The Prediction of Psychological Symptoms in Male High School Students in City of Uremia in 2010-2011 School-Year

چکیده انگلیسی

Introduction: Considering the effect of experience of childhood and adolescent traumatic events on psychological symp-toms, this research was conducted in order to examine the role of experiencing traum-atic life events in the prediction of psych-ological symptoms in male high school students. Materials & Methods: The method of present study was correlation. Statistical society of this research consisted of male freshman, junior and senior high school students in city of Uremia in 2010-2011 school– year (N=10286). One thousand People, approximately, 10 percent of this statistical society, were selected randomly as sample of this survey. This people were asked to complete the children traumatic event screening inventory and the symptom checklist-90 (SCL-90 R) in a group. Finally, fifty five people refused to respo-nse to the inventories. Then, they were excluded of research. Collected data of 946 responders were analyzed by Pearson cor-relation coefficients and stepwise multiv-ariate regression tests. Findings: the age mean of subjects was 15/86. Four hundred and thirty nine of them were freshman, 165 persons were junior and 342 persons were senior. The results of Pearson correlation coefficients showed that all of the traumatic events significantly correlate with psychological symptoms. The results of stepwise regression showed that 22 percent of general severity of symptoms was explained by emotional abuse (15%), accidents / disasters (3 %), violence in society (3 %), suicide or suicide effort of close person (1 %), separate of caregiver (1 %) traumas. Discussion & Conclusion: this results sup-port the role of experiencing traumatic life events in the prediction of much kind of psychological symptoms.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): traumatic events, psychological symptoms, male students, high school
کلید واژه ها (فارسی): رویدادهای آسیب زا، علائم روان شناختی، دانش آموزان پسر، دبیرستان
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 12 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/378

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:25:18 2018