لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

اعتباريابي فرم لیکرت مقياس افسردگي مرگ در نمونه دانشجویی

(1395) اعتباريابي فرم لیکرت مقياس افسردگي مرگ در نمونه دانشجویی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
. ش.10article_A-10-2399-2.pdf

Download (571kB) | Preview
آدرس رسمی: http://sjimu.medilam.ac.ir

چکیده فارسی

مقدمه: مقیاس افسردگی مرگ به منظور سنجش نگرش هاي مرضي نسبت به مرگ ساخته شده است. این مقیاس دارای دو فرم دو گزینه ای و لیکرت است. هدف پژوهش حاضر اعتباریابی فرم لیکرت مقیاس افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه اي به حجم 894 نفر از بین دانشجویان دانشگاه هاي شهر تبريز که در سال 1391 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گيري تصادفي طبقه ای انتخاب و با مقياس افسردگي مرگ مورد آزمون قرار گرفتند. داده‏ ها با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي و همبستگی پیرسون تحليل شدند. يافته های پژوهش: نتايج تحليل عاملي نشان داد اين پرسش نامه مقياسي سه بعدي بوده و عوامل نااميدي مرگ/ شکست مرگ، تنهايي مرگ و پذيرش مرگ 43/59 درصد واريانس را تبيين مي كنند. به منظور بررسي روايي هم زمان از اجراي هم زمان مقياس اضطراب مرگ استفاده شد که حاكي از روايي هم زمان مطلوب مي باشد(0.73=r P<0.001,). علاوه بر اين، سه نوع پايايي(بازآزمايي، تنصيفي و همساني دروني) گزارش شد. بحث و نتيجه گيري: فرم لیکرت در مقایسه با فرم دو گزینه ای از سه عامل اشباع شده و از ضرایب روایی و پایایی نسبتاً بالاتری برخوردار است، لذا ابزار حاصل از پژوهش حاضر می تواند در تحقیقات مربوط به مرگ قابلیت کاربرد داشته باشد.

عنوان انگلیسی

Validation of Likert form Death Depression Scale in an University Students Samples

چکیده انگلیسی

Introduction: The Death Depression Scale is made to measure pathological attitudes towards death. This scale has two options and likert forms.The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the Likert version of Death depression Scale (DDS) in an university students samples. Materials & methods: The current study was conducted in correlational context. A group of 894 students from Tabriz universities in 2012, using Stratified random sampling method, took part in this research. Participants answered to the Death Depression Scale (DDS). Data were analyzed using explanatory factor analysis of variance and Pierson correlation methods. Results: Factor Analysis results showed multidimensional structure of scale and extracted three factors which were labeled death despair/ death finality, death loneliness & death acceptance which accounted for 59.43 % of variances. Concurrent validity reported parallel using of Death Anxiety Scale, showing good coefficient (P<0/001, r= 0/73). However three types of reliabilities (test retest, split half  internal constancy) were reported. Discussion & Conclusions: In comparison with two options format, Likert form of Death Depression Scale is saturated by three factors, and has relatively higher validity and reliability. Thus it can be used, as valid measure, in death related studies.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Death depression scale, Validity, Reliability
کلید واژه ها (فارسی): مقياس افسردگي مرگ، روايي، پايايي
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: دکتر مرتضی شمسی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/1335

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:08:55 2018