لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "2016"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Y | Z
تعداد آیتم ها: 260.

A

(2016) Hormonal changes in women with breast cancer infected with Toxoplasma gondii. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Exploring expectations and needs of patients undergoing angioplasty. Journal of Vascular Nursing.

(2016) Work-family conflict and sleep disturbance: The Malaysian working women study. Industrial Health.

(2016) Precancerous histopathologic lesions of upper gastrointestinal tract among dyspeptic patients upon endoscopic evaluations. Journal of Gastrointestinal Cancer.

(2016) Biphasic response to luteolin in MG-63 osteoblast-like cells under high glucose-induced oxidative stress. Iranian Journal of Medical Sciences.

(2016) Anti-biofilm Properties of Peganum harmala against Candida albicans. Osong Public Health and Research Perspectives.

(2016) The comparison of continuous and intermittent training impact on glucose-4 transporter protein level and insulin sensitivity in diabetic rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Active management of third stage of labor in normal vaginal delivery using dextrose 10: A randomized clinical trial. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2016) Which therapies will provide the best results in IBS. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Anisocoria under general anesthesia with Propofol. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Antimicrobial effect of Pistacia atlantica leaf extract. Bioinformation.

(2016) Effect of a Non-Ionic Surfactant on Xylene Removal in a Scoria-Compost-Based Biofilter. Clean - Soil, Air, Water.

(2016) Biological and morphological characteristics of skin fibroblast cells; current clinical status and future prospects-A review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Identifying associated factors with social capital using path analysis: A population-based survey in Tehran, Iran (Urban HEART-2). Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.

(2016) طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1395. اتمام یافته.

(2016) Antimicrobial effect of Ginger (Zingiber officinale) and mallow (Malva sylvestris) hydroalcholic extracts on four pathogen bacteria. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Prevalence of Hypothyroidism, Hypoparathyroidism and The Frequency of Regular Chelation Therapy in Patients with Thalassemia Major in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis study. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY.

(2016) Systematic review and meta-analysis of the prevalence of anemia among pregnant Iranian women (2005 - 2015). Shiraz E Medical Journal.

(2016) Prevalence and risk factors of hepatitis B infection in pregnant women of Iran: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2016) Effects of immunization to hepatitis B vaccine in Iranian health staff: A systematic review and meta-analysis study. Koomesh.

(2016) Prevalence of diabetes mellitus in Iranian patients with thalassemia major: A systematic review and meta-analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2016) The prevalence of tuberculosis among Iranian elderly patients admitted to the infectious ward of hospital: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Mycobacteriology.

(2016) Health promoting hospitals: A case study in Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Purity determining of cultured OECs from olfactory mucosa of rats\' pups. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Contribution of Blastocystishominis subtypes and associated inflammatory factors in development of irritable bowel syndrome. Parasitology Research.

(2016) Epidemiological survey of intentional poisoning suicide during 1993-2013 in Ilam Province, Iran. BMC Public Health.

B

(2016) The relationship between zinc levels and autism: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Child Neurology.

(2016) Probiotics and different efficacy, how it can be managed? Current Drug Therapy.

(2016) Monte Carlo determination of dosimetric parameters of a new 125I brachytherapy source according to AAMP TG-43 (U1) protocol. Archives of Iranian Medicine.

(2016) An ethnobotanical study of medicinal plants administered for the treatment of hypertension. J Renal Inj Prev..

(2016) An ethno-medicinal study of medicinal plants used for the treatment of diabetes. Journal of Nephropathology.

(2016) A review of the most important native medicinal plants of Iran effective on gastric acid. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Phytotherapy for insomnia: A review of the most important effective medicinal plants in treating insomnia according to references of Iran. Journal of Global Pharma Technology.

(2016) Physalis alkekengi: A review of Its Therapeutic Effects. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Ethenobothanical study of medicinal plants against parasites detected in Shiraz, southern part of Iran. Der Pharmacia Lettre.

(2016) A review of the antiparasitic medicinal plants used in ethnobotany of different regions of Iran. Der Pharma Chemica.

(2016) Comparison effect of Lavender and Citrus aurantium aroma on anxiety in female students at Golestan University of Medical Sciences. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Comparison of Apgar score in new born by vaginal delivery and spinal anesthesia and its relationship with contributing factors. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Therapeutic effects of Citrullus colocynthis fruit in patients with type II diabetes: A clinical trial study. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences.

(2016) Circulating levels of the miRNAs, miR-194, and miR-29b, as clinically useful biomarkers for colorectal cancer. Tumor Biology.

(2016) The role of socioeconomic status on health-related quality of life in the west of Iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Prevalence of food insecurity in Iran: A systematic review and meta-analysis. Archives of Iranian Medicine.

(2016) Evaluation of effective indexes on quality of life related to health in western Iran in 2013. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2016) Diagnostic value of a combined C-reactive protein and haptoglobin tests in new cases of upper tract urothelial carcinoma. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Correlation assessment of climate and geographic distribution of tuberculosis using geographical information system (GIS). Iranian Journal of Public Health.

(2016) The effect of continuous care model on blood pressure and quality of life in patients on hemodialysis. Biomedical and Pharmacology Journal.

(2016) Expression of BCL2L12 in acute leukemia patients: Potential association with clinical and prognostic factors. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

C

(2016) Sleep disturbances and sexual function among men aged 45-75 years in an urban area of Iran. Sleep Science.

(2016) Effective factors on health-promoting lifestyle among Iranian chemical veterans in 2014 based on health promotion model: A path analysis. Iranian Red Crescent Medical Journal.

D

(2016) Relationship between some maternal and neonatal factors during previous pregnancies and low birth weight in Iran: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2016) Presence of blaPER-1 and blaVEB-1 beta-lactamase genes among isolates of Pseudomonas aeruginosa from South West of Iran. Journal of Epidemiology and Global Health.

(2016) Streptococcus Pneumonia phytotherapy. Journal of Global Pharma Technology.

(2016) Determination of fluoride concentration in drinking water and its relation with DMFT: A case study in Hormozgan, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Quality of Life among Iranian Infertile Women in Postmenopausal Period: A Cross-sectional Study. Journal of Menopausal Medicine.

(2016) Prevalence and Predictive Factors of Sexual Dysfunction in Iranian Women: Univariate and Multivariate Logistic Regression Analyses. Korean J Fam Med.

(2016) Quality of life in infertile menopausal women; Development and psychometric of an instrument. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Prevalence and predictive factors of sexual dysfunction in Iranian women: Univariate and multivariate logistic regression analyses. Korean Journal of Family Medicine.

E

(2016) Prevalence of high-level gentamicin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in an Iranian hospital. Journal of Preventive Medicine and Hygiene.

(2016) BURNOUT AMONG NURSES WORKING IN IMAM REZA HOSPITAL, KERMANSHAH 2015. ACTA MEDICA MEDITERRANEA.

(2016) Burnout among nurses working in Imam Reza Hospital, Kermanshah 2015. Acta Medica Mediterranea.

(2016) RELATIONSHIP BETWEEN THE MANAGERIAL SKILLS WITH THE EFFECTIVENESS OF MANAGERS. ACTA MEDICA MEDITERRANEA.

(2016) Relationship between the managerial skills with the effectiveness of managers. Acta Medica Mediterranea.

F

(2016) Survey on electric and magnetic fields hp and Lenovo laptops in the vicinity of internet-connected smart phones. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Assessment of concentration of radon 222 and effective dose; Bandar Abbas city (Iran) citizens exposed through drinking tap water. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Association between mobile phones use with malignant brain tumor (GLIOMA): Systematic review and meta-analysis. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Selenium and lung cancer: A systematic review, meta-analysis and meta-regression. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Association between tea consumption with risk of type 2 diabetes; Systematic review and meta-analysis of 14 cohort studies update to June 2016. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Impact of IgE-mediated food allergy on parental quality of life in Iranian patients. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology.

G

(2016) Prevalence of the C282Y and H63D mutations of the HFE hemochromatosis gene in Azerian major β-thalassemia and iron overload. Comparative Clinical Pathology.

(2016) Application of nanomedicine for crossing the blood–brain barrier: Theranostic opportunities in multiple sclerosis. Journal of Immunotoxicology.

(2016) IL-21 and IL-21 receptor in the immunopathogenesis of multiple sclerosis. Journal of Immunotoxicology.

(2016) Comparison of depression in diabetic patients with and without foot wound. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) The relationship between depression and metabolic syndrome: Systematic review and meta-analysis study. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2016) Experimental Study and Mathematical Modeling of Propane-SCR-NOx Using Group Method of Data Handling and Artificial Neural Network. International Journal of Chemical Reactor Engineering.

(2016) The relationship between high sensitive C-reaction protein (hs-CRP) and diastolic heart function in diabetes mellitus type II. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care.

(2016) Resilience of patients with chronic physical diseases: A systematic review and meta-analysis. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2016) Levels of conscience and related factors among Iranian oncology nurses. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2016) Risk factors of premature infants in the rural areas of Azadshahr city: A case-control study. International Journal of Pediatrics.

H

(2016) Alterations in Plasma Glucose and Cardiac Antioxidant Enzymes Activity in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Effects of Trigonella foenum-graecum Extract and Swimming Training. Canadian Journal of Diabetes.

(2016) Domestic violence among Iranian women: A systematic review and meta-analysis. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2016) Nursing instructor and students' perspectives on clinical education apprenticeship problems. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Association of serum uric acid level with the severity of brain injury and patient’s outcome in severe traumatic brain injury. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Effects of complementary creatine monohydrate and physical training on inflammatory and endothelial dysfunction markers among heart failure patients. Asian Journal of Sports Medicine.

(2016) The association of biofilm formation and sub-minimal inhibitory concentrations of antimicrobial agents. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Traditional and Modern Cell Culture in Virus Diagnosis. Osong Public Health and Research Perspectives.

(2016) Frequency of genes encoding erythromycin ribosomal methylases among staphylococcus aureus clinical isolates with different D-phenotypes in Tehran, Iran. Iranian Journal of Microbiology.

(2016) Assessment and modeling of chlorine release in urban region: A case study in water supply of Eyvan city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

I

(2016) Effectiveness of stellate ganglion block under fuoroscopy or ultrasound guidance in upper extremity CRPS. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Health blief model-based intervention to improve nutritional behavior among elderly women. Nutrition Research and Practice.

J

(2016) Does concept mapping enhance learning outcome of nursing students? Nurse education today.

(2016) Antibacterial activity of MTA fillapex and AH 26 root canal sealers at different time intervals. Iranian Endodontic Journal.

(2016) In vitro evaluation of the sealing ability of three newly developed root canal sealers: A bacterial microleakage study. Journal of Clinical and Experimental Dentistry.

(2016) Risk factors of breast cancer in dezful city of Iran: A case-control study. Tehran University Medical Journal.

(2016) The effect of metronidazole on reducing blood lipids: A systematic review and meta-analysis. Tehran University Medical Journal.

(2016) Nutritional Status and Anthropometric Indices in High School Girls in Ilam, West Iran. SCIENTIFICA.

(2016) Nutritional Status and Anthropometric Indices in High School Girls in Ilam, West Iran. Scientifica.

(2016) The effects of music therapy on anxiety and depression of cancer patients. Indian Journal of Palliative Care.

(2016) Helicobacter pylori eradication effect on patients with functional Dyspepsia symptoms. Minerva Gastroenterologica e Dietologica.

K

(2016) Serum C-reactive protein in children with liver disease and ascites. Hepatitis Monthly.

(2016) The relationship between violence during pregnancy and low birth weight: A meta-analysis study. HAYAT.

(2016) Application of accelerated failure time models for breast cancer patients' survival in Kurdistan Province of Iran. Journal of Cancer Research and Therapeutics.

(2016) Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2016) Prevalence of bedsore in Iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2016) Effect of educational intervention on the knowledge and practice among parents of newborns with jaundice. International Journal of Pediatrics.

(2016) Prevalence of cigarette smoking and associated factors among male citizens in Tehran, Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2016) Characterization of antimicrobial resistance pattern and molecular analysis among extended spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli. Pharmaceutical Sciences.

(2016) A multimodal analgesia of cyclooxygenase-2 for postoperative pain. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Outcome and predicting factor following severe traumatic brain injury: A retrospective cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Association between hyperglycaemia with neurological outcomes following severe head trauma. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Perfluorocarbon attenuates inflammatory cytokines, oxidative stress and histopathologic changes in paraquat-induced acute lung injury in rats. Environmental Toxicology and Pharmacology.

(2016) Low-cost sorbent for the removal of aniline and methyl orange from liquid-phase: Aloe Vera leaves wastes. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

(2016) Comparison of the first trimester ultrasound and Parikh’s formula in determining the expected date of delivery: A prospective study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Iranian road traffic injury project: Assessment of road traffic injuries in Iran in 2012. Journal of the Pakistan Medical Association.

(2016) Adsorption of methylene blue from aqueous solution by raw and NaOH-modified date fruit waste. Der Pharma Chemica.

(2016) The alexithymia, cognitive emotion regulation, and physical symptoms in Iranian asthmatic patients. Personality and Individual Differences.

(2016) Risk factors of nonalcoholic fatty liver disease: A case-control study. Tehran University Medical Journal.

(2016) The prevalence of elder abuse and associated factors among the elderly in Kashan city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

L

(2016) Histological and biochemical studies of mice kidney after exposure to mobile phone radiation. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2016) GJB2 mutations in deaf population of Ilam (Western Iran): a different pattern of mutation distribution. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.

(2016) Bacterial Heat Shock Protein Activity. J Clin Diagn Res.

(2016) Bacterial heat shock protein activity. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Chemical composition of elamit menta longifolia(L.)huds. International Journal of PharmTech Research.

(2016) Chemical composition of elamit scrophularia deserti. International Journal of PharmTech Research.

(2016) Factors affecting happiness: A cross-sectional study in the Iranian youth. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Influence of leisure time on health status in Iranian high students; A cross-sectional study. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Factors Affecting Happiness: A Cross-Sectional Study in the Iranian Youth. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Social and Psychological Predictors of Initial Cigarette Smoking Experience: A Survey in Male College Students. AMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH.

(2016) The study of primary schoolchildren eating breakfast status in Ilam: A pilot study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Prevalence and risk factors of domestic violence against Iranian women: A cross-sectional study. Korean Journal of Family Medicine.

(2016) Effective factors on cigarette smoking among male high school students in Iran: A cross sectional study. Der Pharmacia Lettre.

(2016) The prevalence of depression and its relationship with decline of students' educational performance in Iranian high school students; A correlation study. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Prevalence and Risk Factors of Domestic Violence against Iranian Women: A Cross-Sectional Study. Korean J Fam Med.

(2016) Removal of TPHs from soil media using persulfate oxidant in the presence of mineral siderite. Malaysian Journal of Soil Science.

(2016) Understanding the signaling pathway as a new strategy for bum management and treatment based on stem cell therapy. Research Journal of Medical Sciences.

(2016) Signaling pathways of melatonin in prevention of liver disorders via suppressing of oxidative stress in cellular level. Biomedical and Pharmacology Journal.

(2016) Role of Silymarin in regeneration and treatment of skin disorders; Progress in signaling pathways. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.

(2016) Quality of life in heart patients in Iran: A systematic review and meta-analysis method. Der Pharma Chemica.

(2016) Effect of educational intervention on practice improvement of employees in healthcare centers and meat distribution centers of Ilam province about Crimean Congo hemorrhagic fever. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Cutaneous leishmaniasis prevalence and morbidity based on environmental factors in Ilam, Iran: Spatial analysis and land use regression models. Acta Tropica.

(2016) Effects of the Effect of Ultra High Frequency Mobile Phone Radiation on Human Health. Electron Physician.

(2016) Effect of preoperative ibuprofen and acetaminophen on orthodontic pain. World Journal of Dentistry.

(2016) Correlation of 16s rRNA with serum levels of the cytokines, TNF-α and IL-1β, in subjects with a positive Helicobacter pylori Stool Antigen test (HPSA). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Spreading of genes encoding enterotoxins, haemolysins, adhesin and biofilm among methicillin resistant Staphylococcus aureus strains with staphylococcal cassette chromosome mec type IIIA isolated from burn patients. Microbial Pathogenesis.

(2016) Universal health coverage in Iran. The Lancet Global Health.

(2016) Investigating the relationship between personality characteristics, self-control, and general health among the students of public and clinical psychology in Islamic Azad University of Ilam. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Comparison religious attitudes and aggressiveness in the satellite users and normal. Research Journal of Applied Sciences.

(2016) Validation of multidimensional Persian version of the work-family conflict questionnaire among nurses. International Journal of Occupational and Environmental Medicine.

(2016) The relationship between spirituality and identity of objective (case study: Ilam gas refining company employees). Research Journal of Pharmacology.

(2016) The relationship between spiritual health, ethical intelligence, organizational identity formation and self-efficacy (Case study refinery of Ilam). International Journal of Tropical Medicine.

(2016) Examining the relationship of belief in God, self-esteem and quality of mate selection in Ilam young girls. Research Journal of Applied Sciences.

(2016) The relationship between tendency to prayer, meaning of life and social competence among employees of ilam gas company. Research Journal of Pharmacology.

(2016) The relationship between religious orientation and spiritual experience, self-esteem of pregnant mother’s city of Susa. International Journal of Tropical Medicine.

(2016) Relationship between spiritual understanding and meaningfullife with psychological distress in mothers of children exceptional. International Journal of Tropical Medicine.

(2016) Comparison of the efficacy of three natural surfactants (Curosurf, Survanta, and Alveofact) in the treatment of respiratory distress syndrome among neonates: A randomized controlled trial. Iranian Journal of Pediatrics.

N

(2016) Citrullus colocynthis fruit extract as an anti-depressant in mice. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Demographic and clinical findings in pediatric patients affected by organic acidemia. Iranian Journal of Child Neurology.

(2016) Demographic and clinical characteristics of the children with aminoacidopathy in Isfahan Province, Central Iran in 2007-2015. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism.

(2016) Fatal suicide and modelling its risk factors in a prevalent area of Iran. Archives of Iranian Medicine.

(2016) Phytotherapy for anxiety in Iran: A review of the most important Anti-Anxiety medicinal plants. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Phytotherapy for depression: A review of the most important medicinal plants of flora of Iran effective on depression. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Detraining-induced alterations in adipokines and cardiometabolic risk factors after nonlinear periodized resistance and aerobic interval training in obese men. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

(2016) Association between GSTM1, GSTT1, and GSTP1 variants and the risk of end stage renal disease. Renal Failure.

(2016) Regulatory T cell number in multiple sclerosis patients: A meta-analysis. Multiple Sclerosis and Related Disorders.

(2016) Performance of wastewater sludge modified with zinc oxide nanoparticles in the removal of methylene blue from aqueous solutions. Desalination and Water Treatment.

(2016) Optimized adsorption of 4-chlorophenol onto activated carbon derived from milk vetch utilizing response surface methodology. Desalination and Water Treatment.

(2016) Surfactant modified montmorillonite as a low cost adsorbent for 4-chlorophenol: Equilibrium, kinetic and thermodynamic study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

(2016) Application of nanozeolite and nanocarbon for the removal of humic acid from aqueous solutions. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Effect of praestol as a coagulant-aid to improve coagulation-flocculation in dye containing wastewaters. Global Nest Journal.

(2016) Removal of a common textile dye, navy blue (NB), from aqueous solutions by combined process of coagulation–flocculation followed by adsorption. Desalination and Water Treatment.

(2016) Determination of corrosion and scaling levels of drinking water in distribution system: A study in Sarableh city (Ilam), western of Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

O

(2016) Hexadecyl trimethyl ammonium bromide-modified montmorillonite as a low-cost sorbent for the removal of methyl red from liquid-medium. International Journal of Engineering, Transactions A: Basics.

(2016) The effect of continuous care model on the sleep quality of hemodialysis patients. Nephro-Urology Monthly.

P

(2016) The incidence and mortality of esophageal cancer and their relationship to development in Asia. Annals of Translational Medicine.

(2016) Comparing HBV viral load in serum, Cerumen, and saliva and correlation with HBeAg serum status in patients with chronic hepatitis B infection. Hepatitis Monthly.

(2016) A review of secretion systems in pathogenic and non-pathogenic bacteria. Biosciences Biotechnology Research Asia.

(2016) The application of pulsed field gel electrophoresis in clinical studies. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in the lower limbs among Iranian workers: A meta-Analysis study. Iran Occupational Health.

(2016) A review of analgesic medicinal plants in Iran. Der Pharmacia Lettre.

(2016) The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review. Der Pharmacia Lettre.

(2016) A review of therapeutic and pharmacological effects of thymol. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Identification of medicinal plants effective on common cold: An ethnobotanical study of Shiraz, South Iran. Der Pharmacia Lettre.

(2016) Shigellosis phytotherapy: A review of the most important native medicinal plants in Iran effective on Shigella. Der Pharmacia Lettre.

(2016) The effects of dietary supplements of calcium, vitamin d and estrogen hormone on serum levels of OPG and RANKL cytokines and their relationship with increased bone density in rats. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Evaluating the effect of exercise and nutrition on bone density in rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) The influence of internal wall and floor covering materials and ventilation type on indoor radon and thoron levels in hospitals of Kermanshah,Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2016) Relationship between job stress and anxiety, depression and job satisfaction in nurses in Iran. Social Sciences (Pakistan).

Q

(2016) High-sensitive C-reactive protein in patients with acute coronary syndrome in statin therapy and its impact on prognosis. Tehran University Medical Journal.

R

(2016) Salmonellosis Phytotherapy: A review on Iranian most important medicinal plants affecting on Salmonella. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) The effects of creatine monohydrate on permeability of coronary artery endothelium and level of blood lipoprotein in diabetic rats. Annals of Clinical and Laboratory Science.

(2016) Correlation between Serum Homocysteine Levels and Outcome of Patients with Severe Traumatic Brain Injury. World Neurosurgery.

(2016) Association between serum levels of high sensitive C-reactive protein and inflammation activity in chronic gastritis patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology.

(2016) Prenatal Exposure to Phthalic Acid Induces Increased Blood Pressure, Oxidative Stress, and Markers of Endothelial Dysfunction in Rat Offspring. Cardiovascular Toxicology.

(2016) Degradation of azo dye C.I. Acid Red 18 using an eco-friendly and continuous electrochemical process. Korean Journal of Chemical Engineering.

(2016) Maternal anemia and pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Pediatrics.

(2016) Fabrication of Fe3O4@CuO core-shell from MOF based materials and its antibacterial activity. Journal of Solid State Chemistry.

(2016) Effect of different concentrations of Aloe vera leave\'s extract on the healing process of rat\'s second degree burn. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Maternal Health-Related Quality of Life and Its Predicting Factors in the Postpartum Period in Iran. Scientifica.

(2016) Maternal Health-Related Quality of Life and Its Predicting Factors in the Postpartum Period in Iran. Scientifica (Cairo).

(2016) Identification and determination of the prevalence of Toxoplasma gondii in patients with chronic renal failure by ELISA and PCR. Asian Pacific Journal of Tropical Disease.

(2016) An overview on the most important native medicinal plants against flour beetle. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Determination of risk factors affecting survival of patients with gastric adenocarcinoma in Hamadan, Iran. Middle East Journal of Cancer.

(2016) The evaluation of phenotyping and molecular resistance to antibiotics in Proteus species isolated from urinary tract infections in Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Determination of vancomycin and methicillin resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus in hospitals of Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Therapeutic mechanisms of fibroblast cells in the skin conditions; trends in clinical applications- A Review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

S

(2016) Nurse attitude-related barriers to effective control of cancer pain among Iranian nurses. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2016) Antioxidant activity and properties of walnut brown seed coat extract. Journal of Global Pharma Technology.

(2016) Enzymatic Method: The best choice for extraction of carotenoids of Alfalfa. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Ex Vivo Evaluation of Thymus daenensis as an Antioxidant and Antibacterial Medicinal Herb. Drug Research.

(2016) The effect of rehabilitation training on TRF1 and TRF2 in myocardial infarction patients. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) An ethnobotanical study of medicinal plants with narcotic, sedative and analgesic effects in west of Iran. J Biol Regul Homeost Agents.

(2016) A review of animal models of alzheimer’s disease: A brief insight into pharmacologic and genetic models. Physiology and Pharmacology.

(2016) A review of animal models of Alzheimer's disease: a brief insight into pharmacologic and genetic models. PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY.

(2016) Effective parameters on conductivity of mineralized carbon nanofibers: an investigation using artificial neural networks. RSC Advances.

(2016) Comparing the effects of vitamin B1 and calcium on Premenstrual syndrome (PMS) among female students, Ilam- Iran. International Journal of Pediatrics.

(2016) Effect of calcium and vitamin B1 on the severity of premenstrual syndrome: A randomized control trial. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) The evaluation of obsessive-compulsive disorder prevalence in iran: A metaanalysis and systematic review. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Investigating the status of public health in Iran: A systematic review and meta-analysis. Der Pharmacia Lettre.

(2016) The quality of life in cancer patients in Iran: A systematic review by using meta-analysis. Koomesh.

(2016) THE PREVALENCE OF HEPATITS B INFECTION IN HEALTH CARE WORKERS TN IRAN-A SAYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH.

(2016) Systematic review and meta-analysis methods prevalence of peptic ulcer in Iran. Govaresh.

(2016) Investigating the prevalence of congenital anomalies and its associated factors in Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) DPPA2 protein expression is associated with gastric cancer metastasis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2016) Correlation between qacE and qacEΔ1 efflux pump genes, antibiotic and disinfectant resistant among clinical isolates of E.Coli. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery.

(2016) Retraction Note to: Diagnostic investigations of canine prostatitis incidence together with benign prostate hyperplasia, prostate malignancies, and biochemical recurrence in high-risk prostate cancer as a model for human study (Tumor Biol, (2015), 36, (2437-2445), 10.1007/s13277-014-2854-4). Tumor Biology.

(2016) The phylogenetic similarity of hydatid cyst isolated from humans and sheep in Ilam Province southwest of Iran. Comparative Clinical Pathology.

(2016) Prevalence of iron deficiency and anemia in girls studying in high schools of Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) The vasomotor symptoms and skin changes in natural menopause among Iranian women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Effects of vitamin B6 on premenstrual syndrome: A systematic review and meta-Analysis. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Investigation of the effect of education on nutritional knowledge, attitude and performance of primary school students in Ilam - 2015. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2016) Er,Cr:YSGG Laser as a Novel Method for Rebonding Failed Ceramic Brackets. Photomedicine and Laser Surgery.

(2016) Quality of life in diabetes patients in iran: A systematic review and meta-analysis method. International Journal of Pharmacy and Technology.

(2016) Investigation of biofilm formation ability, antimicrobial resistance and the staphylococcal cassette chromosome mec patterns of methicillin resistant Staphylococcus epidermidis with different sequence types isolated from children. Microbial Pathogenesis.

(2016) The effect of oxygen inhalation plus oxytocin compared with oxytocin only on postpartum haemorrhage: A randomized clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) The Effect of Oxygen Inhalation Plus Oxytocin Compared with Oxytocin Only on Postpartum Haemorrhage: A Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

T

(2016) Trends in metabolical and molecular imaging of glioma by magnetic resonance spectroscopy. Research Journal of Medical Sciences.

(2016) Determining the prevalence of SCCmec polymorphism, virulence and antibiotic resistance genes among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates collected from selected hospitals in west of Iran. J Chemother.

(2016) Determining the prevalence of SCCmec polymorphism, virulence and antibiotic resistance genes among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates collected from selected hospitals in west of Iran. Journal of Chemotherapy.

(2016) Development and validation of a questionnaire to measure Iranian nurses’ knowledge, attitude and practice regarding disaster preparedness. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Development and Validation of a Questionnaire to Measure Iranian Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice Regarding Disaster Preparedness. J Clin Diagn Res.

(2016) Comparison of quinolone and β-lactam resistance among Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections. Infezioni in Medicina.

V

(2016) The rationale behind antibiotic resistance pattern in Klebsiella pneumoniae. Tropical Biomedicine.

(2016) Investigating the relationship between psychological symptoms with irritable bowel symptoms in patients referring to specialist clinics of gastrointestinal science in Ilam, Iran 2014. Der Pharmacia Lettre.

(2016) A study of prevalence of anxiety in Iran: Systematic review and meta-analysis. Der Pharma Chemica.

(2016) The effect of gabapentin plus celecoxib on pain and associated complications after laminectomy. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2016) Comparing gabapentin and celecoxib in pain management and complications after laminectomy: A randomized double-blind clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2016) Comparison of Cancer Prevalence in Physicians with That of the General Population, and Important Considerations. Korean J Fam Med.

(2016) Comparison of cancer prevalence in physicians with that of the general population, and important considerations. Korean Journal of Family Medicine.

(2016) Survival rate of gastric cancer in Iran: A systematic review and meta-analysis. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench.

(2016) Associations of suicide seasonality with rural-urban residence and mental disorders in Ilam, Iran. Iranian Journal of Medical Sciences.

(2016) Suicide attempts in Ilam Province, West of Iran, 2010-2014: A time trend study. Journal of Research in Health Sciences.

(2016) Survival rate of gastric cancer in Iran; a systematic review and meta-analysis. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2016 Spring;9(2):78-86.

(2016) Associations of Suicide Seasonality with RuralUrban Residence and Mental Disorders in Ilam, Iran. Iran J Med Sci.

(2016) Suicide Attempts in Ilam Province, West of Iran, 2010-2014: A Time Trend Study. Journal of Research in Health Sciences.

(2016) Examine the relationship between happiness and practices of parenting with conduct disorders of children. Research Journal of Medical Sciences.

(2016) The relationship between sense of coherence, theists and mental tension in physical education department city of Ilam. Research Journal of Medical Sciences.

(2016) Determination of nutritional status and is effective factors among the elderly. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.

(2016) Efficacy of a novel rotary system in reduction of intracanal bacteria: An in Vitro Study. Iranian Endodontic Journal.

Y

(2016) A survey of patients with mental retardation of unknown origin. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

Z

(2016) Healthy behaviors among carpet weavers in Golestan Province, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2016) Ethanol and cancer induce similar changes on protein expression pattern of human fibroblast cell. Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:16 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:03:47 2018