لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آگاهی، نگرش و اطمينان اعضاء هيئت علمی، پزشکان و دانشجويان پزشکی نسبت به آمار زيستی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ايلام

(1393) آگاهی، نگرش و اطمينان اعضاء هيئت علمی، پزشکان و دانشجويان پزشکی نسبت به آمار زيستی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n6p174-fa.pdf - Published Version

Download (327kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: با توجه به پيچيده تر شدن طراحی، اجرا و تفسير نتايج تحقيقات علوم پزشکی و گسترش پزشکی مبتنی بر شواهد، نياز به دانش آمار زيستی به منظور درک نتايج ساير تحقيقات و طراحی تحقيقات جديد برای اعضاء هيئت علمی و پزشکان ضروری می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقايسه آگاهی، نگرش و اطمينان اعضاء هيئت علمی، پزشکان و دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايلام در خصوص آمار زيستی در سال 1390 می باشد. مواد و روش ها: داده ها با استفاده از يک پرسش نامه استاندارد که از بخش اطلاعات دموگرافيک، نگرش و اطمينان نسبت به آمار زيستی و سوالاتی در خصوص آگاهی افراد نسبت به آمار زيستی بود، جمع آوری گرديد. مبنای نمره نگرش و آگاهی 100 و نمره اطمينان 20 در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزارvol.16 SPSS و آزمون های آناليز واريانس و X2 تجزيه و تحليل گرديدند. يافته های پژوهش: در مجموع 3/91 درصد و 80 درصد به ترتيب دوره اپيدميولوژی و آمار زيستی را گذرانده بودند. 8/46 درصد نمونه ها دانشجوی پزشکی، 9/31 درصد پزشک و 3/21 درصد عضو هيئت علمی بودند. بيش از نيمی بيان داشتند که به طور منظم هيچ مجله ای را مطالعه نمی کنند. ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهی 32/1648/24، نگرش 54/980/62 و اطمينان از درک آمار زيستی 59/270/12 بود. بين ميانگين نمره آگاهی، نگرش و اطمينان از درک آمار زيستی، اعضاء هيئت علمی، دانشجويان پزشکی و پزشکان اختلاف معنی داری وجود داشت.(P<0.05) بحث و نتيجه گيری: ميزان آگاهی پزشکان و اعضاء هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام از پزشکان آمريکايی بسيار کمتر بود. پزشکان کمترين ميزان آگاهی و اعضاء هيئت علمی بيشترين ميزان آگاهی در خصوص آمار زيستی داشتند. تغيير سر فصل های دروس آمار زيستی، اپيدميولوژی و آموزش آمار زيستی برای پزشکان، دانشجويان پزشکی و اعضاء هيئت علمی پيشنهاد می گردد.

عنوان انگلیسی

Attitude and Confidence of Faculty Members, Clinicians and Medical Students towards Biostatics: A Case study of Ilam University of Medical Sciences

چکیده انگلیسی

Introduction: Given the more complicating of the designing of researches, implement-tation and interpretation of medical research and developing of evidence-based medicine amended the knowledge of biostatistics in order to understand the results of other rese-arches and designing new research for fac-ulty members and physician. This study ai-med to compare the knowledge, attitude and confidence of faculty members, physic-cian and medical students towards biostat-istics at the Ilam University of Medical Sciences in 2011. Material & Methods: Data was collected using a standard questionnaire that contain-ed the parts, demographic data, attitude and confidence to biostatistics and questions ab-out knowledge of participants towards bio-statistics. The base of attitude and knowle-dge score was considered 100 and that of the confidence score was 20. Data were an-alyzed using SPSS 16 and ANOVA and χ2 test. Finding: Overall, 91.3% and 80% had pas- sed epidemiology and biostatistics courses, respectively. 46.8% of the participants were medical students, 31.9% physicians and 21.3% faculty members. More than half of them stated that they did not read any jou-rnals regularly. Mean score of knowledge, attitude and confidence to biostatistics of participants were 24.4816.32, 62.809.54 and 12.702.59, respectively. There was a significant difference between the mean score, attitude and confidence of faculty members, medical students and physicians toward biostatistics (P<0.05). Discussion & Conclusion: The knowledge of physician and medical students was lo-wer than those of American ones. Physi-cians had the lowest level and faculty mem-ber highest level of knowledge to biostat-istics. Changing in the season of biostat-istics and epidemiology courses and traini-ng biostatistics for physician, medical stud-ents and faculty members is recommended.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Knowledge, attitude, confi-dence, biostatistics, Ilam
کلید واژه ها (فارسی): آگاهی، نگرش، اطمينان، آمار زيستی، ايلام
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی
کاربر ارسال کننده: Users 10 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/421

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:09:45 2018