لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "2015"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z | م
تعداد آیتم ها: 214.

A

(2015) Examining the simple and multiple relationship of parenting styles and early life trauma with narcissistic personality in university students. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2015) Development of a scale for the evaluation of patients’ rights prerequisites at educational hospitals in Iran: A study using the delphi technique. Journal of Medical Ethics and History of Medicine.

(2015) Examining Behavioural Coping Strategies as Mediators between Work-Family Conflict and Psychological Distress. Scientific World Journal.

(2015) The mediating role of health related behaviors in the relationship between work-family conflict and physical health. Malaysian Journal of Public Health Medicine.

(2015) The relationship between job satisfaction and psychological/physical health among malaysian working women. Malaysian Journal of Medical Sciences.

(2015) Cancer care burden among primary family caregivers of Iranian hematologic cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2015) In vitro study of the long-term cortisol treatment effects on the growth rate and proliferation of the neural stem/precursor cells. Neurological Research.

(2015) Seroepidemiological survey of human visceral leishmaniasis in Ilam province, west of Iran in 2013. Iranian Journal of Parasitology.

(2015) Effect of maternal anastrozole treatment on ovarian follicle development in neonatal mouse: A morphologic study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Association of CagPAI integrity with severeness of Helicobacter pylori infection in patients with gastritis. Pathologie Biologie.

(2015) Prevalence of conceived violence against nurses at educational hospitals of Ilam, Iran, 2012. International Journal of Africa Nursing Sciences.

(2015) Antibiotic susceptibility patterns of extended spectrum beta-lactamase and non extended spectrum beta-lactamase pseudomonas aeruginosa clinical isolates. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery.

(2015) Analyzing the osteogenic stimulatory effect of the combination dexamethasone and low levelled laser irradiation(L.L.L.I) on periodontal ligament stem cell(PDLSc). Der Pharma Chemica.

(2015) Squamous cell carcinoma ex pleomorphic adenoma; a case report. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Investigation of the relationship of serum lipid profile and glucose levels with different seasons of year in healthy individuals. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Hydroalcoholic Extract of Matricaria chamomilla effectively reduces inflammation induced by xylene in rat. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Prevalence of hypertension and its association with certain demographic characteristics of blood donors in Ilam, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Sulfonamide Resistance Genes (sul) M in Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) and Non-ESBL Producing Escherichia coli Isolated From Iranian Hospitals. Jundishapur J Microbiol..

(2015) Sulfonamide resistance genes (Sul) M in extended spectrum beta lactamase (ESBL) and non-ESBL producing escherichia coli isolated from Iranian hospitals. Jundishapur Journal of Microbiology.

(2015) Evaluation of Trigonella foenum-graecum extract in combination with swimming exercise compared to glibenclamide consumption on type 2 Diabetic rodents. Food and Nutrition Research.

(2015) Effects of fenugreek seed extract and swimming endurance training on plasma glucose and cardiac antioxidant enzymes activity in streptozotocin-induced diabetic rats. Osong Public Health and Research Perspectives.

(2015) Hyperglycaemia and its related risk factors in Ilam province, west of Iran- a populationbased study. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders.

(2015) Perceptions of Iranian cancer patients regarding respecting their dignity in hospital settings. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2015) Factor analysis of metabolic syndrome components and predicting type 2 diabetes: Results of 10-year follow-up in a Middle Eastern population. Journal of Diabetes.

(2015) Stressful life events and risk of colorectal cancer: A case-control study of Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2015) Sewage as a rich source of phage study against Pseudomonas aeruginosa PAO. Biologicals.

B

(2015) Relationship of fatty acids content of ldl particles with their electrical charges in patients with coronary artery disease. Tehran University Medical Journal.

(2015) Review on phytochemistry, therapeutic and pharmacological effects of myrtus (Myrtus communis). Der Pharmacia Lettre.

(2015) Medicinal plants used to treat infectious and non-infectious diseases of skin and skin appendages in city of Urmia, northwest Iran. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Effect of iranian herbal medicines in dysmenorrhea phytotherapy. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.

(2015) Identification of medical plants acting on reproductive system disorders:An ethnobotanical study in Urmia, Northwest of Iran. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.

(2015) The effects of nutritional and medicinal mastic herb (Pistacia atlantica). Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.

(2015) Pharmaceutical, phytochemical, and economical potentials of Glycyrrhiza glabra L: A review. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2015) Chicory: A review on ethnobotanical effects of Cichorium intybus L. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2015) Zoonotic Parasitic infections of cats in human community: A histopathological Study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) The road traffic crashes as a neglected public health concern; an observational study from Iranian population. The road traffic crashes as a neglected public health concern; an observational study from Iranian population.

(2015) The Road Traffic Crashes as a Neglected Public Health Concern; An Observational Study From Iranian Population. Traffic Injury Prevention.

(2015) Investigating the effects of rosiglitazone and epigallocatechin-3-gallate on PGC-1α protein expression in palmitate-induced insulin resistant C2C12 skeletal muscle cells. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.

(2015) Association between Adipokine and Myeloperoxidase levels in patients with coronary artery disease. Acta Medica Iranica.

(2015) Removal of aniline as a health-toxic substance from polluted water by aloe vera waste-based activated carbon. Der Pharma Chemica.

(2015) The use of ice pack for pain associated with arterial punctures. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Economic factors influencing mental health using multiple regression model in Ilam province of Iran. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.

(2015) Patients’ experience of tuberculosis treatment using directly observed treatment, short-course (DOTS): A qualitative study. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2015) Vortioxetine versus placebo for treatment of major depressive disorder. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Effects of predisposing, reinforcing and enabling factors on self-care behaviors of the patients with diabetes mellitus in the Minoodasht city, Iran. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders.

C

(2015) Microwave assisted digestion coupled with inductively coupled plasma optical emission spectrometry for determining element concentrations in halophytes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Quality of life of postmenopausal women and their spouses: A community-based study. Iranian Red Crescent Medical Journal.

D

(2015) Molecular detection of blaVEB-1 beta-lactamase encoding gene among extended spectrum B-Lactamase positive wound isolates of Pseudomonas aeruginosa. Archives of Pediatric Infectious Diseases.

(2015) An ethnobotanical study of medicinal plants used in treatment of kidney stones and kidney pain in Lorestan province, Iran. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences.

(2015) Ethnobotany study of effective medicinal plants on gastric problems in Lorestan province, West of Iran. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research.

(2015) Effect of Infertility on Sexual Function: A Cross-Sectional Study. JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH.

(2015) Effect of infertility on sexual function: A cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) The effects of Pethedine on maternal outcome of labor in nulli-parous women; A randomized controlled trial. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Infertility experience in postmenopausal women: A phenomenological study. Koomesh.

(2015) Broad ligament ectopic pregnancy; A case report. Der Pharmacia Lettre.

(2015) The incidence of recurrent pelvic organ prolapse: A cross – sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) The risk factors of infertility in women referred to Ilam health care centers in 2013: A cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

E

(2015) Focal choroidal excavation in best vitelliform macular dystrophy: Case report. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

F

(2015) Supportive care needs of Iranian cancer survivors and relationships with social support. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2015) Evaluation of bacterial and fungal contamitation of commerically produced cake in Urmia, northwest of Iran. Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii.

G

(2015) Association of brain-dead donor’s urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels with kidney allograft function. Iranian Journal of Kidney Diseases.

(2015) Cloning, Expression, and Purification of Hyperthermophile α-Amylase from Pyrococcus woesei. Osong Public Health and Research Perspectives.

(2015) Is there a relationship between metabolic syndrome and depression? A systematic review and meta-analysis. Koomesh.

(2015) Diagnostic clinical relevance of developmental pluripotency-associated 2 (DPPA2) in colorectal cancer. International Journal of Surgery.

(2015) Naringenin improves learning and memory in an Alzheimer's disease rat model: Insights into the underlying mechanisms. European Journal of Pharmacology.

(2015) Association of TNF-α 308G/A polymorphism with type 2 diabetes: A case-control study in the Iranian Kurdish ethnic group. Osong Public Health and Research Perspectives.

H

(2015) Relationship between macro-ergonomics and occupational stress in casting industry. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Novel antiviral activity of mung bean sprouts against respiratory syncytial virus and herpes simplex virus -1: An in vitro study on virally infected Vero and MRC-5 cell lines. BMC Complementary and Alternative Medicine.

(2015) TNF-α knockdown alleviates palmitate-induced insulin resistance in C2C12 skeletal muscle cells. Biochemical and Biophysical Research Communications.

(2015) Heat stress assessment in outdoor workplaces of a hot arid climate based on meteorological data: A case study in Qom, Iran. Journal of Military Medicine.

(2015) Status of serum alpha feto-protein (AFP) and midkine (MDK) levels in patients with hepatocellular carcinoma. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Antiseptic resistance in methicillin sensitive and methicillin resistant staphylococcus aureus isolates from some major hospitals, iran. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery.

(2015) General health status in Iranian university students; A cross-sectional study. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Predictive factors for general health status in Iranian high school students; an unvariate and multivariate logistic regression analysis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Reliability and validity of the persian version of the falls efficacy scale - International. Journal of the American Geriatrics Society.

(2015) The effect of fenestration of lamina terminalis on the vasospasm and shunt-dependent hydrocephalus in patients following subarachnoid haemorrhage. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Claudication due to sciatic nerve palsy following Nicolau syndrome: A case report. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) The incidence of severe diarrhea with transdermal fentanyl patch: An uncommon event. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Efficacy of fentanyl transdermal patch in the treatment of chronic soft tissue cancer pain. Anesthesiology and Pain Medicine.

(2015) Antimicrobial peptide Brevinin-2R induces the secretion of a pro-inflammatory cytokine in HepG2 cells. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Evaluation of leukocyte esterase reagent strips test in the diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis in children with cirrhosis Avaliação de tiras reagentes de teste de esterase de leucócitos no diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea em crianças com cirrose. Arquivos de Gastroenterologia.

J

(2015) Prevalence of polycystic ovary syndrome and its associated complications in Iranian women: A meta-analysis. International Journal of Reproductive BioMedicine.

(2015) The effect of whole body massage on the process and physiological outcome of trauma ICU patients: A double-blind randomized clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Comparative effect of cinnamon and ibuprofen for treatment of primary dysmenorrhea: A randomized double-blind clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Celecoxib for the treatment of mild-to-moderate depression due to acute brucellosis: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

(2015) Controlled surface morphology and hydrophilicity of polycaprolactone toward selective differentiation of mesenchymal stem cells to neural like cells. Journal of Biomedical Materials Research - Part A.

(2015) An application of a theory of planned behaviour to determine the association between behavioural intentions and safe road-crossing in college students: Perspective from Isfahan, Iran. Journal of the Pakistan Medical Association.

(2015) Rate and causes of maternal mortality using geographic information system in Kermanshah Province (2001-2012). Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2015) Removal of methylene blue from aqueous solutions using modified clay. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2015) Investigation on the characteristics and management of dental waste in Urmia, Iran. Journal of Material Cycles and Waste Management.

(2015) Association between toxin-antitoxin systems and biofilm formation. Jundishapur Journal of Microbiology.

(2015) Rosiglitazone, but Not Epigallocatechin-3-Gallate, Attenuates the Decrease in PGC-1α Protein Levels in Palmitate-Induced Insulin-Resistant C2C12 Cells. Lipids.

(2015) The protective effects of melatonin against cryopreservation-induced oxidative stress in human sperm. International Journal of Immunopathology and Pharmacology.

(2015) Melatonin alleviates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2015) The protective effects of melatonin against cryopreservation-induced oxidative stress in human sperm. Int J Immunopathol Pharmacol..

(2015) Path Analysis of Depression and Quality Of Life Among Nurses. HEALTH SCOPE.

(2015) Survival analysis of drug abuse relapse in addiction treatment centers. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction.

(2015) Antibacterial, anti-swarming and anti-biofilm formation activities of Chamaemelum nobile against Pseudomonas aeruginosa. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

(2015) Effect of thalidomide on the alveolar epithelial cells in the lung fibrosis induced by bleomycin in mice. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Comparing the effects of using isoflurane and propofol on shivering after general anesthesia in patients undergoing elective general and orthopedic surgeries. Journal of Isfahan Medical School.

(2015) Study of patients absconding behavior in a general hospital at southern region of Iran. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH POLICY AND MANAGEMENT-IJHPM.

(2015) The Efficacy of Patients' Wristband Bar-code on Prevention of Medical Errors. APPLIED CLINICAL INFORMATICS.

(2015) Study of patients absconding behavior in a general hospital at southern region of Iran. International Journal of Health Policy and Management.

(2015) The efficacy of patients’ wristband bar-code on prevention of medical errors: A meta-analysis study. Applied Clinical Informatics.

(2015) Comparison of virulence factors and biofilm formation among Staphylococcus aureus strains isolated from human and bovine infections. Microbial Pathogenesis.

(2015) Estimating the prevalence of drug abuse in ilam using capture-recapture method. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2015) Effects of prenatal exposure to different colors on offsprings mood. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

(2015) Predictive power of physical and psychological symptoms by employees' attitude toward safety issues in Isfahan Steel Factory. Iran Occupational Health.

(2015) Personality factor as a predictor of depression score among depressed and CHD patients. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

L

(2015) Low prevalence of metallo-beta-lactamase in Pseudomonas aeruginosa isolated from a tertiary burn care center in Tehran. International journal of immunopathology and pharmacology.

(2015) Low prevalence of metallo-beta-lactamase in Pseudomonas aeruginosa isolated from a tertiary burn care center in Tehran. Int J Immunopathol Pharmacol.

(2015) Placental histomorphology and morphometry in the pregnant mice treated with cell phone radiation. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2015) Strategies, Cultural, and Religious Identity from the Perspective of Islamic Revolution Leader. Journal of Social Issues & Humanities.

(2015) Study the relationship between religious attitudes, self-control and spiritual health between Basij sisters, in the city of Shoush. Journal of Reaserch on Religion & Health.

(2015) Acinetobacter baumannii clonal lineages I and II harboring different carbapenem-hydrolyzing-β-lactamase genes are widespread among hospitalized burn patients in Tehran. Journal of Infection and Public Health.

(2015) Evaluation of immunomagnetic separation and the sucrose flotation methods coupled with immunofluorescence or PCR for detection of Cryptosporidium and Giardia (oo)cysts in water samples. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) High Prevalence of AmpC β-Lactamases in Clinical Isolates of Escherichia coli in Ilam, Iran. Osong Public Health Res Perspect.

(2015) High Prevalence of AmpC β-Lactamases in Clinical Isolates of Escherichia coli in Ilam, Iran. Osong Public Health and Research Perspectives.

(2015) Exposure of Infants to Aflatoxin M1 from Mother's Breast Milk in Ilam, Western Iran. Osong Public Health and Research Perspectives.

(2015) Classification and replication mechanism of Staphylococcus phage. Biosciences Biotechnology Research Asia.

(2015) Investigating the prevalence of FXIIIVal34Leu polymorphism in the thalassemic patients of Ilam City. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Study of reasons for exemption for deferral of blood donors in Ilam blood transfusion center. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Exposure of Infants to Aflatoxin M1 from Mother's Breast Milk in Ilam, Western Iran. Osong Public Health Res Perspect.

(2015) Evaluation of lifestyle and effective factors on public health in the students of Islamic Azad University of Bandar Abbas Province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Molecular investigation of Staphylococcus aureus isolated from the patients, personnel, air and environment of an ICU in a hospital in Tehran. Journal of Infection and Public Health.

(2015) Antifungal drug resistance pattern of Candida. spp isolated from vaginitis in Ilam-Iran during 2013-2014. Bioinformation.

(2015) Epidemiological aspects of suicide lead to death in Iranian population during 2004-2008; A retrospective study. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Effectiveness of training on learning coping skills among Iranian preuniversity female students; a semi-experimental study. Der Pharmacia Lettre.

(2015) The prevalence of mental disorders among Iranian rural population during 1996-2005; An epidemiology of Ex- Post facto study. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Enterococcus faecalis as multidrug resistance strains in clinical isolates in Imam Reza Hospital in Kermanshah, Iran. British Journal of Biomedical Science.

(2015) Applications of diffusion weighted imaging in detection of radiating pain to lower extremities. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Prevalence of total cholesterol in Iran: Systematic review and meta-analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2015) Examine the relationship between spiritual intelligence of employed mothers, teachers elementary with mental health of children aged 6-12 years in ILAM. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Association of Body Weight and Female Sexual Dysfunction: A Case Control Study. Iran Red Crescent Med J.

(2015) Association of body weight and female sexual dysfunction: A case control study. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2015) Examine the relationship between religious orientation, intelligence, ethical, and mental health among students Azad University of ILAM. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Application of lidocaine spray for tracheal intubation in neonates - A clinical trial study. Iranian Journal of Pediatrics.

N

(2015) The Relationship Between Religious Attitudes, Fear of Death and Dying with General Health Condition: A Survey in College Students. Journal of Religion and Health.

(2015) Perceived Social Support, Self-Esteem, and Internet Addiction Among Students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES.

(2015) Perceived Social Support, Self-Esteem, and Internet Addiction Among Students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. Iran J Psychiatry Behav Sci.

(2015) Perceived social support, self-esteem, and internet addiction among students of Al-Zahra University, Tehran, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences.

(2015) Evaluation of immunogenicity of cocktail DNA vaccine containing plasmids encoding complete GRA5, SAG1, and ROP2 antigens of toxoplasma gondii in BALB/C mice. Iranian Journal of Parasitology.

(2015) Anti-allodynic efficacy of NMDA antagonist peptide and noradrenaline alone and in combination in rodent neuropathic pain model. Korean Journal of Pain.

(2015) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: A systematic review. Reviews in Medical Microbiology.

(2015) Prevalence of Cannabis Lifetime Use in Iranian High School and College Students: A Systematic Review, Meta-Analyses,and Meta-Regression. AMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH.

(2015) The Relationship Between Religious Attitudes, Fear of Death and Dying with General Health Condition: A Survey in College Students. J Relig Health.

(2015) Detection of mecA, eta, etb and tst-1 genes from staphylococcal isolates. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Neonatal blood stream infections in tertiary referral hospitals in Kurdistan, Iran. Italian Journal of Pediatrics.

(2015) Health Impacts of Particulate Matter in Air using AirQ Model in Khorramabad City, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

P

(2015) The incidence and mortality of lung cancer and their relationship to development in Asia. Translational Lung Cancer Research.

(2015) The incidence and mortality of prostate cancer and its relationship with development in Asia. Prostate International.

(2015) Incidence and mortality of bladder cancer and their relationship with development in Asia. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2015) Radon measurement in drinking water and assessment of average annual effective dose in the West Region of Iran. Fresenius Environmental Bulletin.

(2015) Personality dimensions among Iranian female high school students; A crosssectional study. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Relationship between the parenting styles and students’ educational performance among iranian girl high school students, a cross- sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

R

(2015) Relationship Between the Parenting Styles and Students' Educational Performance Among Iranian Girl High School Students, A Cross- Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Relationship Between the Parenting Styles and Students' Educational Performance Among Iranian Girl High School Students, A Cross- Sectional Study. JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH.

(2015) Investigation of the Prevalence of Obesity in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis Study. Acta Med Iran.

(2015) Investigation of the Prevalence of Obesity in Iran: a Systematic Review and Meta-Analysis Study. Acta Med Iran.

(2015) Coenzyme Q10 in combination with triple therapy regimens ameliorates oxidative stress and lipid peroxidation in chronic gastritis associated with H. pylori infection. Journal of Clinical Pharmacology.

(2015) Investigation of the prevalence of obesity in Iran: A systematic review and meta-analysis study. Acta Medica Iranica.

(2015) Activated sludge treatment by electro-Fenton process: Parameter optimization and degradation mechanism. Korean Journal of Chemical Engineering.

(2015) Comparison between the effectiveness of Furazolidone and Clarithromycin on eradication of helicobacter pylori among patients with peptic ulcer. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Effect of naproxen on postoperative pain in teeth with irreversible pulpitis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) The impact of extra virgin olive oil on primary dysmenorrhea in comparison to the ibuprofen. Der Pharmacia Lettre.

(2015) Dominance in hands and cross-sectional area of median nerve in carpal tunnel syndrome. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Detection of tooth decay: Report of a novel invention. Der Pharmacia Lettre.

S

(2015) Study of aminoglycoside resistance genes in enterococcus and salmonella strains isolated from ilam and milad hospitals, Iran. Jundishapur Journal of Microbiology.

(2015) BERBERIS VULGARIS FRUIT CRUDE EXTRACT AS A NOVEL ANTI-LEUKAEMIC AGENT. JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS.

(2015) Down regulation of GTPase regulator associated with the focal adhesion kinase (GRAF) gene expression in patients with acute myeloblastic leukemia. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Epidemiological alteration in pathogens found in ground meat in Iran: unexpected predominance of vancomycin-resistant Enterococcus faecalis. GMS Hyg Infect Control.

(2015) Epidemiological alteration in pathogens found in ground meat in Iran: unexpected predominance of vancomycin-resistant Enterococcus faecalis. GMS HYGIENE AND INFECTION CONTROL.

(2015) BERBERIS VULGARIS FRUIT CRUDE EXTRACT AS A NOVEL ANTI-LEUKAEMIC AGENT. J Biol Regul Homeost Agents.

(2015) Ultraviolet radiation emissions and illuminance in different brands of compact fluorescent lamps. International Journal of Photoenergy.

(2015) Kinetic and adsorption studies of reactive black 5 removal using multi -walled carbon nanotubes from aqueous solution. Der Pharma Chemica.

(2015) Furfural removal from synthetic wastewater by persulfate anion activated with electrical current: Energy consumption and operating costs optimization. Der Pharma Chemica.

(2015) The relationship between learning style preferences and gender, educational major and status in first year medical students: A survey study from Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2015) Relationship between general health and economic factors in Ilam Province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Prevalence of cagA and vacA among Helicobacter pylori-infected patients in Iran: a systematic review and meta-analysis. JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES.

(2015) The prevalence rate of Porphyromonas gingivalis and its association with cancer: A systematic review and meta-analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY.

(2015) Prevalence of caga and vaca among helicobacter pylori-infected patients in iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Infection in Developing Countries.

(2015) Association of kcnj11 E23K promoter polymorphism with type 2 diabetes. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences.

(2015) The prevalence rate of Porphyromonas gingivalis and its association with cancer: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Immunopathology and Pharmacology.

(2015) Hepatitis B vaccination coverage in health personnel of Iran: A systematic review and meta-analysis study. Iranian Journal of Epidemiology.

(2015) The prevalence of anemia in first, second and third trimester of pregnancy in Iran: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2015) Prevalence of epilepsy in iran using meta-analysis and systematic review. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.

(2015) Diagnostic investigations of canine prostatitis incidence together with benign prostate hyperplasia, prostate malignancies, and biochemical recurrence in high-risk prostate cancer as a model for human study. Tumor Biology.

(2015) Association Between Lifestyle and Hypertension in Patients Referred to Health Care Centers of Ilam City in 2014. Global journal of health science.

(2015) Hard ticks (ixodidae) and crimean-congo hemorrhagic fever virus in South West Of Iran. Acta Medica Iranica.

(2015) An overview on thalassemia: Genetics of beta thalassemia in Iran. Koomesh.

(2015) Effects of aGVHD and cGVHD on Survival Rate in Patients with Acute Myeloid Leukemia after Allogeneic Stem Cell Transplantation. Int J Hematol Oncol Stem Cell Res.

(2015) Effects of aGVHD and cGVHD on survival rate in patients with acute myeloid leukemia after allogeneic stem cell transplantation. International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research.

(2015) Association Between PGC-1Alpha Gene Polymorphisms and Type 2 Diabetes Risk: A Case-Control Study of an Iranian Population. Canadian Journal of Diabetes.

(2015) Melatonin protects testes against lithium-pilocarpine-induced temporal lobe epilepsy in rats: A time course study. Andrologia.

(2015) The mazEF toxin–antitoxin system as an attractive target in clinical isolates of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis. Drug Design, Development and Therapy.

(2015) Effect of oxygen inhalation on postpartum hemorrhage. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2015) Patients' aggressive behavior towards female nurses and lack of reporting event in Ilam hospitals at 2012. Iran Occupational Health.

(2015) The application of ZnO/SiO2 nanocomposite for the photocatalytic degradation of a textile dye in aqueous solutions in comparison with pure ZnO nanoparticles. Desalination and Water Treatment.

T

(2015) Factor Analysis of Spiritual Health on the Islam Viewpoint. Iran J Public Health, Vol. 44, No.11, Nov 2015, pp.1572-1573.

(2015) Factor Analysis of Spiritual Health on the Islam Viewpoint. Iran J Public Health.

(2015) Unexpectedly high occurrence of Escherichia coli and Staphylococcus aureus isolates from raw milk in Ilam, Western Iran. J Biol Regul Homeost Agents.

(2015) Unexpectedly high occurrence of Escherichia coli and Staphylococcus aureus isolates from raw milk in Ilam, Western Iran. Journal of biological regulators and homeostatic agents.

(2015) Factor analysis of spiritual health on the Islam viewpoint. Iranian Journal of Public Health.

V

(2015) Decomposing of socioeconomic inequality in mental health: A cross-sectional study into female-headed households. Journal of Research in Health Sciences.

(2015) GC- MS analysis and anticancer effect against MCF-7 and HT-29 cell lines and antioxidant, antimicrobial and wound healing activities of plant- derived compounds. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Comparison of biosorption of cadmium ions from aqueous solutions by the lichens Acarospora strigata, Lecanora muralis and Caloplaca aurantia. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) Role of IL-25 in Immunity. J Clin Diagn Res.

(2015) Role of IL-25 in immunity. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Effectiveness of concepts of reality therapy on parent-child conflicts father-son and self-esteem in male adolescents in Ilam province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

Y

(2015) A 7-years retrospective study of gastrointestinal cancers incidence in the Western Iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) Myeloid-derived suppressor cells in B cell malignancies. Tumor Biology.

Z

(2015) Pathophysiology, genetics, types, and treatments in obsessive compulsive disorder. Koomesh.

(2015) Protein-protein interaction network could reveal the relationship between the breast and colon cancer. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench.

م

(2015) PREDICTION OF ASSESSMENT OF QUALITY ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION, BASED ON SPIRITUAL HEALTH OF COLLEGE STUDENTS, ILAM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. International Journal of Current Research.

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 06:03:10 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:17:46 2018