لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "2014"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z
تعداد آیتم ها: 200.

(

(2014) STUDY OF THE ABILITY OF BIOFILM FORMATION OF ISOLATED KLEBSIELLA FROM TWO GEOGRAPHIC REGIONS OF Iran. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH.

A

(2014) The effect of Swimming training and Fenugreek seed Supplementation on Plasma glucose and Heart tissue Antioxidants in Diabetic rats. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Cooperative Learning Improves Social Skills and Knowledge of Science Topics in Pre-adolescent Children in Iran. British Journal of Education, Society & Behavioural Science.

(2014) Enterotoxin and Exfoliative Toxin Genes Among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates Recovered From Ilam, Iran. Avicenna J Clin Microb Infec. 2014 August.

(2014) Measuring natural radioactivity of bricks used in the constructions of Tehran. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2014) The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2014) Correlation of body mass index and serum parameters with ultrasono-graphic grade of fatty change in non-alcoholic fatty liver disease. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2014) Follicular fluid the best medium of maturation, fertilization and development of immature oocytes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) One decade "narcotic addicted patients with deep vein thrombosis" in st. Alzahra hospital of isfahan, iran. Addict Health.

(2014) Parasitic contamination of raw vegetables in Iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Medical Sciences (Faisalabad).

(2014) Prevalence of intestinal parasites among children attending the daycare centers of Ilam, western Iran. Journal of Medical Sciences (Faisalabad).

(2014) The nature of hope among Iranian cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2014) Evaluation of the effects of resting in appearance of post lumbar puncture headache. Acta Medica Iranica.

(2014) Job stress among iranian prison employees. International Journal of Occupational and Environmental Medicine.

(2014) Sex determination using mandibular anthropometric parameters in subadult Iranian samples. Journal of Forensic and Legal Medicine.

(2014) The value of mandible measurements in gender prediction for the Iranian adult population. Australian Journal of Forensic Sciences.

(2014) Application of Azolla Filiculoides biomass for Acid blue 15 dye (AB15) Removal from aqueous solutions. JBRMS.

(2014) Toluene removal from sandy soils via in situ technologies with an emphasis on factors influencing soil vapor extraction. The Scientific World Journal.

(2014) Disinfection and general cleaning practices used in health care centers and hospitals. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Ethanol-induced chromosomal abnormalities in human fibroblast cells. Koomesh.

(2014) Sugar cane extract: A treatment for atherosclerosis disease? Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Induction of type 2 diabetes with high concentration and long term fructose intake in male Sprague-Dawley rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Microbiological pattern and antibiotic susceptibility of agents isolated from Nosocomial infections, staff and equipment of surgery section and ICU of imam khomaini hospital, Ilam, Iran. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2014) Prevalence of dfr, int and sul genes in cotrimoxazole resistance klebsiella pneumoniae isolated from two hospitals of Iran. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2014) NESTED-PCR AS GENE-MAPPING TOOL TO RECOGNIZE LENGTH OF INTEGRON CLASS I AMONG P.AERUGINOSA. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH.

(2014) Prevalence of one-year back pain in Iran: A systematic review and metaanalysis. Iran Occupational Health.

B

(2014) The relationship between selenium levels and breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Biological Trace Element Research.

(2014) Attribution of mental disorders in suicide occurrence. Omega (United States).

(2014) Attribution of lifestyle risk factors in subjects with and without Impaired Fasting Glucose. Journal of the Pakistan Medical Association.

(2014) Antiparasitic herbs used in west regions of Ilam province located in west of Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease.

(2014) Uterine mast cell tumor: A clinical and cytohistopathological study. Journal of Ovarian Research.

(2014) An epidemiological survey on road traffic crashes in Iran: Application of the two logistic regression models. International Journal of Injury Control and Safety Promotion.

(2014) Elevated level of microRNA-21 in the serum of patients with colorectal cancer. Medical Oncology.

(2014) Association of plasma leptin, homocysteine and nitric oxide levels with the presence and unstability of coronary artery disease. Biomarkers in Medicine.

(2014) Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index in high school adolescents in Ilam. JBMRS.

(2014) Virulence factors, antimicrobial susceptibility and molecular characterization of streptococcus agalactiae isolated from pregnant women. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2014) Assessment of tuberculosis distribution by geographical information system in Khuzestan province: A brief report. Tehran University Medical Journal.

(2014) Epidemiology of Tuberculosis in south-west of Iran: A brief report. Tehran University Medical Journal.

(2014) Smoking stages, prevalence of drug abuse and role of associated psychological and social factors: A study on male high school students in Ilam city. Journal of Kerman University of Medical Sciences.

C

(2014) Electro-oxidation method applied for activated sludge treatment: Experiment and simulation based on supervised machine learning methods. Industrial and Engineering Chemistry Research.

D

(2014) The global trend of infertility: an original review and meta-analysis. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Aspects of epidemiology of infertility in Ilam in 2013. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2014) Febrile seizures: Etiology, prevalence, and geographical variation. Iranian Journal of Child Neurology.

(2014) Esophageal carcinoma: Long-term survival in consecutive series of patients through a retrospective cohort study. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench.

(2014) Smoking and histological factors influencing long-term survival of gastric carcinoma in consecutive patient series. Middle East Journal of Cancer.

(2014) Effect of increased intravenous hydration on duration of labor and outcome of pregnancy among nulliparous women: A randomized controlled trial. HAYAT.

(2014) Predictive Factors for Pelvic Organ Prolapse (POP) in Iranian Women's: An Ordinal Logistic Approch. J Clin Diagn Res. Jan;8(1):96-9.

(2014) Effect of infertility on the quality of life, a cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Predictive Factors For Pelvic Organ Prolapse In Iranian Women's, An Ordinal Logistic Approc. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Effective factors on patients� satisfaction with emergency care services using factor analysis: A cross sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Epidemiology of premenstrual syndrome, a systematic review and meta-analysis study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) The effects of Pethidine on the duration of active labor in nulliparous women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. Iran J Nurs Midwifery Res.

(2014) Effects of educational intervention based on PRECEDE model on self care behaviors and control in patients with type 2 diabetes in 2012. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders.

E

(2014) Reciprocal effects of cadmium and pH on the intestinal absorption of fatty acids in rat. Tehran University Medical Journal.

(2014) High Incidence of Macrolide and Tetracycline Resistance among Streptococcus Agalactiae Strains Isolated from Clinical Samples in Tehran, Iran. Maedica (Buchar).

(2014) Surveillance, control and management of infections in intensive care units in Southern Europe, Turkey and Iran - A prospective multicenter point prevalence study. Journal of Infection.

F

(2014) Investigation of musculoskeletal dsorders and its relevant factors using quick exposure check (QEC) method among seymareh hydropower plant workers. Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center Vol..

(2014) Optimization of Vertical Double-Diffused Metal-Oxide Semiconductor (VDMOS) Power Transistor Structure for Use in High Frequencies and Medical Devices. Electronic physician.

(2014) Removal of copper (II) and nickel (II) from aqueous media using silica aerogel modified with amino propyl triethoxysilane as an adsorbent: Equilibrium, kinetic, and isotherms study. Desalination and Water Treatment.

(2014) Job stress and susceptibility to cardiovascular diseases: A case-control study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

G

(2014) Distribution of ABO and Rh blood groups in a major ethnic group of the West Iran, the Kurdish population. ASIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES.

(2014) The Medical Errors and Causes in the General Public Hospital, Southern Iran. Medicine and Public Health Juornal.

(2014) Vitiligo: symptoms, pathogenesis and treatment. International journal of immunopathology and pharmacology.

(2014) The mazEF toxin-antitoxin system as a novel antibacterial target in Acinetobacter baumannii. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz.

(2014) Toxin-antitoxin systems: Classification, biological function and application in biotechnology. Current Issues in Molecular Biology.

(2014) Extended spectrum beta-lactamases: Definition, classification and epidemiology. Current Issues in Molecular Biology.

(2014) Differential between multi-drug resistance pattern of extended spectrum β-lactamases producing E. coli and K. pneumoniae. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2014) Gating behavior of endoplasmic reticulum potassium channels of rat hepatocytes in diabetes. Iranian Biomedical Journal.

(2014) Plasma inflammatory cytokines as predictor markers for severity of histological variations of intestine among celiac patients. International Journal of Celiac Disease.

H

(2014) Associated Factors with Male Infertility: A Case Control Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Ilam Lipid and Glucose Study: A cross-sectional epidemiologic study. Nova Journal of Medical and Biological Sciences.

(2014) Prevalence of internet addiction among university students in Ilam: a cross-sectional study. International Journal of Epidemiologic Research.

(2014) Thin cord syndrome in a thirty-year-old pregnant woman. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2014) Epidemiology and etiology of Alzheimer's disease. Koomesh.

(2014) The relationship between bioenvironmental characteristics of mothers and infant’s birth weight in Khuzestan province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Relationship between bio-environmental characteristics of mothers with infant’s birth weight in Khuzestan province. JBRMS.

(2014) The frequency of ovarian masses and lesions in different age categories in Khorram Abad (1381-1391). Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2014) STUDY OF FREQUENCY OF LUXS GENE IN CLINICAL ISOLATES OF KLEBSIELLA PNEUMONIA. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH.

(2014) Prevalence of Internet addiction in Iranian high school students; a cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) SUSCEPTIBILITY OF CANDIDA SPECIES ISOLATED FROM ORAL CANDIDIASIS AND DIAPER DERMATITIS INFECTIONS IN NEONATES TO COMMON ANTIFUNGALS. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH.

(2014) The correlation between the presence of quorum sensing, toxin-antitoxin system genes and MIC values with ability of biofilm formation in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Iranian Journal of Microbiology.

(2014) Effect of herbaceous medicines effective in hot flashes of menopause women: A systematic review and meta-analysis in Iran. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2014) Molecular characterization of AmpC β-lactamases among Klebsiella pneumoniae isolated from Ilam and Tehran hospitals, from Iran. Journal of Pure and Applied Microbiology.

I

(2014) The prevalence of Pneumocystis jiroveci in bronchoalveolar lavage specimens of lung transplant recipients examined by the nested PCR. Jundishapur Journal of Microbiology.

J

(2014) Controlled surface morphology and hydrophilicity of polycaprolactone towards selective differentiation of mesenchymal stem cells to neural like cells. Journal of Biomedical Materials Research.

(2014) Evaluation of Ilam university of medical science faculty members' views in relation to curriculum. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Reply to: Molecular methods require for confirmation blaAIM (Adelaide imipenemase) producing Pseudomonas aeruginosa. Burns.

(2014) Impacts of using electronic devices on road crossing behaviors among medical college student. Life Science Journal.

(2014) Isolation and antibiotic susceptibility of Shigella species from stool samples among hospitalized children in Abadan, Iran. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench.

(2014) Evaluating the affected the factors of research in Ilam university of Medical Sciences during 2006-2011. Biosciences Biotechnology Research Asia.

K

(2014) Analysis of electrical accidents and the related causes involving citizens who are served by the Western of Tehran. Electronic physician.

(2014) Reply to: Differentiation between KPC and IMP carbapenemase need phenotypic and genotypic methods. Burns.

(2014) Using transient transfected Chinese hamster ovary (CHO) cells by pET28a-LIC-NTF4 in gene therapy. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Predictive factors of survival time of breast cancer in Kurdistan province of Iran between 2006-2014: A cox regression approach. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2014) Epidemiological assessment of Congenital Hypothyroidism in Ilam province between 2005 -2011. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Association between toxin-antitoxin systems and biofilm formation. Jundishapur J Microbiol.

(2014) Phylogenetic analysis of the oriental-palearctic-afrotropical members of Anopheles (Culicidae: Diptera) based on nuclear rDNA and mitochondrial DNA characteristics. Japanese Journal of Infectious Diseases.

(2014) Estimation of the parasitic infection prevalence in children with Helicobacter pylori infection in Ilam city (2012-2013). Archives of Pediatric Infectious Diseases.

(2014) The effectiveness of instructing hardiness components on anxiety level of National Olympic Committee personnel in Islamic Republic of Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effect of smoke cigarette on immune responses of allergic rhinitis patients. Biosciences Biotechnology Research Asia.

(2014) Removal of turbidity from water by dissolved air flotation and conventional sedimentation systems using poly aluminum chloride as coagulant. Desalination and Water Treatment.

(2014) Seasonality of suicide occurrence in Ilam. Iranian Journal of Epidemiology.

(2014) Recombinant toxin-coregulated pilus A (TcpA) as a candidate subunit cholera vaccine. Iranian Journal of Microbiology.

(2014) Predictive values of different forms of human chorionic gonadotropin in postmolar gestational trophoblastic neoplasia. International Journal of Gynecological Cancer.

(2014) Body image disturbance and perfectionism as predictor's factors of disordered eating behavior among female students. International Journal of Pediatrics.

L

(2014) Detection and characterization of viruses causing hand, foot and mouth disease from children in Seri Kembangan, Malaysia. Tropical biomedicine.

M

(2014) Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation.

(2014) COMPARISON OF SOCIAL CONSISTENCE IN MENTAL –LOW ABILITY AND NORMAL ELEMENTARY STUDENT’S MOTHERS. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.

(2014) The Concept and Components of Culturalof Humans in Anthropology Allameh Tabatabai. Journal of Social Issues & Humanities.

(2014) Effects, of spiritual intelligence, on life satisfaction of girls 12 and 14 years, the city of Ilam. International Journal of AYER.

(2014) Examine the relationship risky behavior, with general health, and suicidal thoughts in Azad university students of ILAM. WALIA journal 30(S2): 44-49, 2014.

(2014) Simple and multiple relationships between religious attitudes and spiritual intelligence with tendency to addiction in students. pensee journal.

(2014) Study and identification for relation between religious belief and reduction of psychological stress among students in university of science and researches in Ilam. University of Medical Sciences..

(2014) Molecular and parasitological study of Cryptosporidium isolates from cattle in Ilam, west of Iran. Iranian Journal of Parasitology.

(2014) Celiac disease prevalence in the patients with irritable bowel syndrome in the ilam province; a cross sectional study from western iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) A case-control study on the association of common variants of CAPN10 gene and the risk of type 2 diabetes in an Iranian population. Clinical Laboratory.

(2014) Prevalence of viral infection of blood donors in Ilam blood transfusion center. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Phenotypic and genotypic characteristics of tetracycline resistant Acinetobacter baumannii isolates from nosocomial infections at Tehran hospitals. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

(2014) Detection of highly ciprofloxacin resistance acinetobacter baumannii isolated from patients with burn wound infections in presence and absence of efflux pump inhibitor. Maedica (Buchar).

(2014) Phenotypic and genotypic characteristics of tetracycline resistant Acinetobacter baumannii isolates from nosocomial infections at Tehran hospitals. Iran J Basic Med Sci.

(2014) Rosiglitazone, a PPARγ agonist, ameliorates palmitate-induced insulin resistance and apoptosis in skeletal muscle cells. Cell Biochemistry and Function.

(2014) Detection of AmpC-β-lactamases producing isolates among carbapenem resistant p. aeruginosa isolated from burn patient. Iranian Journal of Microbiology.

(2014) Diversity of leishmania species and of strains of leishmania major isolated from desert rodents in different foci of cutaneous leishmaniasis in Iran. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.

(2014) Environmental health and safety in elementary schools: A case study in Ilam city, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Comparison of anxiolytic effects of root extract of winter cherry (Withania somnifera) with the effects of diazepam in male wistar rats. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Ergonomic assessment of Sina car montage industry employees 'working positions by REBA (Rapid entire body assessment). Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2014) Anti-fungal resistance in candida isolated from oral and diaper rash candidiasis in neonates. Bioinformation.

(2014) Marshall syndrome in children referred to specialist clinic of Imam Khomeini Hospital of Ilam, Iran, 2012. Der Pharmacia Lettre.

(2014) Learning Styles of Nursing Students in Iran using the Kolb's Theory: A review Study. JBRMS.

(2014) Emergence of SCCmec type III with variable antimicrobial resistance profiles and spa types among methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from healthcare- and community-acquired infections in the west of Iran. International Journal of Infectious Diseases.

(2014) PREVALENCE OF BACTERIAL ISOLATES FROM MEAT AND MEAT PRODUCTS IN ILAM CITY. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH.

(2014) Prenatal exposure to nicotine in pregnant rat increased inflammatory marker in Newborn Rat. Mediators of Inflammation.

(2014) Hypopituitarism in a neonate with hyperbilirubinemia and decreased level of consciousness: A case report study. Acta Medica Iranica.

(2014) Healthy man and its role in the spiritual health and mental health from the viewpoints of rene descartes and allamah tabatabaei based on the interpretative attitude of almizan. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.

(2014) Effects of metoclopramide on feeding intolerance among preterm neonates; A randomized controlled trial. Iranian Journal of Pediatrics.

(2014) The evaluation of red reflex sensitivity and specificity test among neonates in different conditions. Iranian Journal of Pediatrics.

N

(2014) Methicillin-resistantStaphylococcus aureus: a systematic review. Wolters Kluwer Health I Lippincott Williams & Wilkins.

(2014) Students and faculty viewpoint of Ilam University of Medical Sciences about the students’ evaluation system of the instruction quality. Journal of Paramedical Sciences.

(2014) A survey on microbial quality of herbal distillates in Isfahan, central of Iran. Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii.

(2014) The role of T regulatory lymphocytes in lymphoma. Middle East Journal of Cancer.

(2014) Bacterial nanoparticle as a vaccine for meningococcal disease. Biosciences Biotechnology Research Asia.

(2014) The association between tramadol hydrochloride misuse and other substances use in an adolescent population: Phase I of a prospective survey. Addictive Behaviors.

(2014) Determination of extended spectrum beta-lactamases, metallo-beta-lactamases and AmpC-beta-lactamases among carbapenem resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Burns.

(2014) Inflammatory markers and adipocytokine responses to exercise training and detraining in men who are obese. Journal of Strength and Conditioning Research.

(2014) Adsorption of a textile dye in aqueous phase using mesoporous activated carbon prepared from Iranian milk vetch. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

P

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF THE HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT FROM THE AVICENNIA MARINA (HARA) ON CANDIDA ALBICANS. mintage journals of farmaceutical and medical sciences.

(2014) Using VARK approach for assessing preferred learning styles of first year medical sciences students: A survey from Iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

R

(2014) The in vitro study on anti-microbial activity of aqueous extracts of internal shell of walnut against some oral microbial strains. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Improvement of Periodontal Parameters in Untreated site After Periodontal Surgery at Adjacent sites. Journal of Novel Applied Sciences.

(2014) IN VITRO INHIBITORY EFFECT OF ALCOHOLIC AND AQUEOUS EXTRACT OF UMBILICUS INTERMEDIUS BOISS (NAFE VENUS) ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA. J of Evolution of Med and Dent Sci.

(2014) In vitro study of low-level laser irradiation on osteoblastic differentiation of human periodontal ligament stem cells. nautilus journal.

(2014) Studying the inhibitory effect of Alcoholic extract of inner Stratum of Oak Fruit (jaft) and hydro alcoholic extract of Summer bulb on Acinetobacter in vitro. International Research Journal of Biological Sciences.

(2014) The promise of whole-exome sequencing in medical genetics. Journal of Human Genetics.

(2014) Selenium levels in rice samples from high and low risk areas for esophageal cancer. Saudi Medical Journal.

(2014) Prevalence of Beijing family in Mycobacterium tuberculosis in world population: Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Mycobacteriology.

(2014) Molecular typing of salmonella Infantis clinical strains isolated in Tehran. Journal of Military Medicine.

(2014) Use of TaqMan® real-time PCR for rapid detection of Salmonella enterica serovar Typhi. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2014) Comparison of thyroid hormone levels between normal and preeclamptic pregnancies. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.

(2014) Dynamics of bacteriophages as a promising antibiofilm agents. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2014) Cystic fibrosis and distribution and mutation analysis of CFTR gene in iranian patients. Koomesh.

(2014) Using phage as a highly specific antibiotic alternative against Methicillin Resistance Staphylococcus aureus (MRSA). Biosciences Biotechnology Research Asia.

(2014) Lethal Pneumocystis jiroveci pneumonia 24 years after kidney transplantation. Nephro-Urology Monthly.

(2014) The prevalence of the localized aggressive periodontitis among students at 14-16 years in Ilam, Iran. Der Pharmacia Lettre.

(2014) Novel identification of Leishmania major in Hemiechinus auritus and molecular detection of this parasite in Meriones libycus from an important foci of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Iran. Journal of Infection and Public Health.

S

(2014) Association of rs7903146, rs12255372, and rs290487 Polymorphisms in TCF7L2 Gene with Type 2 Diabetes in an Iranian Kurdish Ethnic Group. Clin. Lab.

(2014) Data from a randomized and controlled trial of LCarnitine prescription for the treatment for Non- Alcoholic Fatty Liver Disease. BIOINFORMATION.

(2014) First report of c. 1499G>C mutation in a 6monthchild with cystic fibrosis. Indian J Human Genetics.

(2014) Retreatment of a mandibular second premolar with three roots: A case report. Iranian Endodontic Journal.

(2014) The relationship between organizational learning and staff empowerment in hospital: A correlational study in Iran. Asian Social Science.

(2014) First report of c. 1499G>C mutation in a 6-month-child with cystic fibrosis. Indian Journal of Human Genetics.

(2014) The most common native medicinal plants used for psychiatric and neurological disorders in Urmia city, northwest of Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease.

(2014) A systematic review and meta-analysis study to investigate the prevalence of Helicobacter pylori and the sensitivity of its diagnostic methods in Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2014) Effects of aGVHD and cGVHD according to relapse status on survival rate in patients with acute lymphocytic leukemia. Hematology.

(2014) Epidemiology of needle sticks and sharps injuries in healthcare workers in iran: A systematic review and meta-analysis. Iran Occupational Health.

(2014) Prevalence of epilepsy in iran: A Meta-Analysis and systematic review. Iranian Journal of Child Neurology.

(2014) Comparison between effectiveness of pioglitazone and metformin on non-alcoholic fatty liver: A double blind clinical trial study. JBRMS.

(2014) The increased level of serum p53 in hepatitis B-associated liver cirrhosis. Iranian Journal of Medical Sciences.

(2014) Effect of Curcuma longa tuber powder extract on size of silver nanoparticles prepared by green method. Research on Chemical Intermediates.

(2014) The caspase-3 inhibitor (peptide Z-DEVD-FMK) affects the survival and function of platelets in platelet concentrate during storage. Blood Research.

(2014) Association of rs7903146, rsl2255372, and rs290487 polymorphisms in TCF7L2 gene with type 2 diabetes in an Iranian Kurdish Ethnic Group. Clinical Laboratory.

(2014) Prevalence of diabetic peripheral neuropathy in Iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders.

(2014) Wide distribution of virulence genes among Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis clinical isolates. Scientific World Journal.

(2014) Evaluation of the Effect of Cardiac Rehabilitation on Left Ventricular Diastolic and Systolic Function and Cardiac Chamber Size in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. J Tehran Heart Cent.

(2014) Evaluation of the effect of cardiac rehabilitation on left ventricular diastolic and systolic function and cardiac chamber size in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Journal of Tehran University Heart Center.

(2014) A comparative study on the efficacy of glucose and sucrose on the vaccination pain: A randomized controlled clinical trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

T

(2014) A comparative study on managers’, staffs’ and clients’ viewpoints about organizational and structural obstacles in family planning counseling in health-care centers in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

(2014) Occupational mental health: A study of work-related mental health among clinical nurses. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2014) Comparison of the perspectives of managers, employees and clients regarding the individual barriers of family planning counseling in healthcare centers of Isfahan in 2012. Iranian Red Crescent Medical Journal.

V

(2014) Effect of Proton Pump Inhibitor Based Triple Therapy with Apple Cider Vinegar on Helicobacter Pylori Eradication. (Galen Medical Journal (gmj.

(2014) Genomic diversity and virulence genes among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Clinical Laboratory.

(2014) The image of nursing, as perceived by Iranian male nurses. Nursing and Health Sciences.

(2014) Congenital hypothyroidism screening program in Iran; A systematic review and metaanalysis. Iranian Journal of Pediatrics.

W

(2014) Investigation on the trophic status of Ekbatan Reservoir: A drinking water supply Reservoir in Iran. Journal of Research in Health Sciences.

(2014) Investigation on the trophic status of Ekbatan reservoir: a drinking water supply reservoir in Iran. Journal of research in health sciences.

Y

(2014) Survival Rate Of Esophageal Carcinoma In Iran - A Systemaic Review and meta-Analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

(2014) Survival rate of esophageal carcinoma in iran-a systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

(2014) Frequency of bacteria causing urinary tract infections and their antimicrobial resistance patterns among pediatric patients in Western Iran from 2007-2009. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

Z

(2014) The application of Azolla filiculoides biomass in acid blue 15 dye (AB15) removal from aqueous solutions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 20:45:44 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:31:57 2018