لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که نویسنده آنها برابر است با "Asadollahi, K."

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : مقاله
تعداد آیتم ها: 55.

مقاله

(2018) Distribution of the most prevalent spa types among clinical isolates of methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus around the world: A review. Frontiers in Microbiology.

(2018) Effects of Curcumin on Bone Loss and Biochemical Markers of Bone Turnover in Patients with Spinal Cord Injury. World Neurosurgery.

(2018) Prevalence of congenital anomalies in iran: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Neonatology.

(2017) Correlation of Homocysteine with Cerebral Hemodynamic Abnormality, Endothelial Dysfunction Markers, and Cognition Impairment in Patients with Traumatic Brain Injury. World Neurosurgery.

(2017) Curcumin in combination with triple therapy regimes ameliorates oxidative stress and histopathologic changes in chronic gastritis– associated helicobacter pylori infection Cúrcuma em combinação com os regimes de terapia tríplice melhora o estresse oxidativo e as alterações histopatológicas em gastrite crônica associada à infecçäo por helicobacter pylori. Arquivos de Gastroenterologia.

(2017) Effects of Nigella sativa Extract on Markers of Cerebral Angiogenesis after Global Ischemia of Brain in Rats. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

(2017) Effects of nebulized albuterol in transient tachypnea of the newborn a clinical trial. Iranian Journal of Pediatrics.

(2017) Epidemiological study of suicide by physical methods between 1993 and 2013 in Ilam province, Iran. BMC Psychiatry.

(2017) Flow mediated dilation and carotid intima media thickness in patients with chronic gastritis associated with Helicobacter pylori infection Fluxo mediado pela dilatação e espessura da íntima-média da carótida em pacientes com gastrite crônica associada com infecção por Helicobacter pylori. Arquivos de Gastroenterologia.

(2017) Incidence of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in malariaprone regions of Fars province. Tehran University Medical Journal.

(2017) Incidence rate of gastric cancer and its relationship with geographical factors using GIS in Khuzestan province between 2009 and 2013. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences.

(2017) Investigation of the outcomes and varieties of violent suicides during a period of twenty years in Ilam, Iran. Tehran University Medical Journal.

(2017) Protective effects of smyrnium cordifolium boiss essential oil on pentylenetetrazol-induced seizures in mice: Involvement of benzodiazepine and opioid antagonists. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2017) A self-assessment predictive model for type 2 diabetes or impaired fasting glycaemia derived from a population-based survey. Diabetes Research and Clinical Practice.

(2016) Association between serum levels of high sensitive C-reactive protein and inflammation activity in chronic gastritis patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology.

(2016) Comparison of the efficacy of three natural surfactants (Curosurf, Survanta, and Alveofact) in the treatment of respiratory distress syndrome among neonates: A randomized controlled trial. Iranian Journal of Pediatrics.

(2016) Effects of complementary creatine monohydrate and physical training on inflammatory and endothelial dysfunction markers among heart failure patients. Asian Journal of Sports Medicine.

(2016) Epidemiological survey of intentional poisoning suicide during 1993-2013 in Ilam Province, Iran. BMC Public Health.

(2016) Fatal suicide and modelling its risk factors in a prevalent area of Iran. Archives of Iranian Medicine.

(2016) Frequency of genes encoding erythromycin ribosomal methylases among staphylococcus aureus clinical isolates with different D-phenotypes in Tehran, Iran. Iranian Journal of Microbiology.

(2016) Investigation of biofilm formation ability, antimicrobial resistance and the staphylococcal cassette chromosome mec patterns of methicillin resistant Staphylococcus epidermidis with different sequence types isolated from children. Microbial Pathogenesis.

(2016) Perfluorocarbon attenuates inflammatory cytokines, oxidative stress and histopathologic changes in paraquat-induced acute lung injury in rats. Environmental Toxicology and Pharmacology.

(2016) Precancerous histopathologic lesions of upper gastrointestinal tract among dyspeptic patients upon endoscopic evaluations. Journal of Gastrointestinal Cancer.

(2016) Prenatal Exposure to Phthalic Acid Induces Increased Blood Pressure, Oxidative Stress, and Markers of Endothelial Dysfunction in Rat Offspring. Cardiovascular Toxicology.

(2016) Prevalence of high-level gentamicin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in an Iranian hospital. Journal of Preventive Medicine and Hygiene.

(2016) Risk factors of nonalcoholic fatty liver disease: A case-control study. Tehran University Medical Journal.

(2016) Spreading of genes encoding enterotoxins, haemolysins, adhesin and biofilm among methicillin resistant Staphylococcus aureus strains with staphylococcal cassette chromosome mec type IIIA isolated from burn patients. Microbial Pathogenesis.

(2016) Therapeutic effects of Citrullus colocynthis fruit in patients with type II diabetes: A clinical trial study. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences.

(2016) The effects of creatine monohydrate on permeability of coronary artery endothelium and level of blood lipoprotein in diabetic rats. Annals of Clinical and Laboratory Science.

(2015) Application of lidocaine spray for tracheal intubation in neonates - A clinical trial study. Iranian Journal of Pediatrics.

(2015) Coenzyme Q10 in combination with triple therapy regimens ameliorates oxidative stress and lipid peroxidation in chronic gastritis associated with H. pylori infection. Journal of Clinical Pharmacology.

(2015) Hyperglycaemia and its related risk factors in Ilam province, west of Iran- a populationbased study. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders.

(2015) Investigation of the prevalence of obesity in Iran: A systematic review and meta-analysis study. Acta Medica Iranica.

(2015) Prevalence of caga and vaca among helicobacter pylori-infected patients in iran: A systematic review and meta-analysis. Journal of Infection in Developing Countries.

(2015) The prevalence rate of Porphyromonas gingivalis and its association with cancer: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Immunopathology and Pharmacology.

(2014) Attribution of lifestyle risk factors in subjects with and without Impaired Fasting Glucose. Journal of the Pakistan Medical Association.

(2014) Attribution of mental disorders in suicide occurrence. Omega (United States).

(2014) Detection of AmpC-β-lactamases producing isolates among carbapenem resistant p. aeruginosa isolated from burn patient. Iranian Journal of Microbiology.

(2014) Effects of metoclopramide on feeding intolerance among preterm neonates; A randomized controlled trial. Iranian Journal of Pediatrics.

(2014) Emergence of SCCmec type III with variable antimicrobial resistance profiles and spa types among methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from healthcare- and community-acquired infections in the west of Iran. International Journal of Infectious Diseases.

(2014) Frequency of bacteria causing urinary tract infections and their antimicrobial resistance patterns among pediatric patients in Western Iran from 2007-2009. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2014) Phenotypic and genotypic characteristics of tetracycline resistant Acinetobacter baumannii isolates from nosocomial infections at Tehran hospitals. Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

(2014) Prenatal exposure to nicotine in pregnant rat increased inflammatory marker in Newborn Rat. Mediators of Inflammation.

(2014) Reply to: Differentiation between KPC and IMP carbapenemase need phenotypic and genotypic methods. Burns.

(2014) Reply to: Molecular methods require for confirmation blaAIM (Adelaide imipenemase) producing Pseudomonas aeruginosa. Burns.

(2014) The evaluation of red reflex sensitivity and specificity test among neonates in different conditions. Iranian Journal of Pediatrics.

(2013) Determination of the social related factors of suicide in Iran: A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health.

(2013) Distribution of extended spectrum beta-lactamase resistance genes among nosocomial imipenem resistant A. baumannii strains harboring BLA OXA-23 carbapenemases isolated from Ilam and Tehran. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2013) Serum gastrin 17, pepsinogen I and pepsinogen II in atrophic gastritis patients living in North-East of Iran. Journal of Research in Medical Sciences.

(2012) Antimicrobial resistance patterns and their encoding genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from burned patients. Burns.

(2011) Dissemination of class 1, 2 and 3 integrons among different multidrug resistant isolates of Acinetobacter baumannii in Tehran hospitals, Iran. Polish Journal of Microbiology.

(2011) Diversity of aminoglycoside modifying enzyme genes among multidrug resistant Acinetobacter baumannii genotypes isolated from nosocomial infections in Tehran hospitals and their association with class 1 integrons. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2011) Leukocytosis as an alarming sign for mortality in patients hospitalized in general wards. Iranian Journal of Medical Sciences.

(2011) Prediction of hospital mortality from admission laboratory data and patient age: A simple model. EMA - Emergency Medicine Australasia.

(2011) The role of bla(OXA-like carbapenemase) and their insertion sequences (ISS) in the induction of resistance against carbapenem antibiotics among Acinetobacter baumannii isolates in Tehran hospitals. Roumanian archives of microbiology and immunology.

فهرست در تاریخ Fri Dec 14 09:14:56 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:14:57 2018