لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "2012"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
تعداد آیتم ها: 75.

A

(2012) Epidemiological situation of toxocariasis in Iran: Meta-analysis and systematic review. Pakistan Journal of Biological Sciences.

(2012) Evaluation of rabbit antibody response against 8 and 16 kDa recombinant subunits of antigen B from Echinococcus granulosus. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.

(2012) Circulation and transmission of methicillin-resistant staphylococcus aureus among college students in Malaysia (cell phones as reservoir). Asian Biomedicine.

(2012) Cloning and expression of the Streptococcus pyogenes hyaluronidase gene in E.coli. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

(2012) The exact distribution of sums weights of gamma variables. Journal of the Iranian Statistical Society.

(2012) Engineered smart biomaterials for gene delivery. Gene Therapy and Molecular Biology.

(2012) Detection of human coronavirus strain HKU1 in a 2years old girl with asthma exacerbation caused by acute pharyngitis. Virology Journal.

(2012) Antimicrobial resistance patterns and their encoding genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from burned patients. Burns.

(2012) Catalytic ozonation of phenol using copper coated pumice and zeolite as catalysts. Journal of Research in Health Sciences.

(2012) Surgical intervention for treating an extensive internal resorption with unfavorable crown-to-root ratio. Journal of Conservative Dentistry.

B

(2012) The relationship between teachers' evaluation scores and the students' academic performance: A case study in Iran. Technics Technologies Education Management.

(2012) Epidemiology of occupational accidents among Iranian insured workers. Safety Science.

(2012) Quality of life among disabled and non-disabled individuals a comparative study. Iranian Journal of Epidemiology.

(2012) Religious and spiritual factors in depression: Review and integration of the research. Depression Research and Treatment.

D

(2012) The effectiveness of eliminating malathion from water by ultraviolet irradiation. Journal of Babol University of Medical Sciences.

(2012) Investigating on relationship between birth weight and prevalence and severity of pelvic organ prolapse. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2012) The impact of a novel herbal Shirazi Thymus Vulgaris on primary dysmenorrhea in comparison to the classical chemical ibuprofen. Journal of Research in Medical Sciences.

(2012) Predictive factors for preeclampsia in pregnant women: A unvariate and multivariate logistic regression analysis. Acta Biochimica Polonica.

(2012) Increased intravenous hydration of nulliparas in labor. International Journal of Gynecology and Obstetrics.

E

(2012) First detected human bocavirus in a Malaysian child with pneumonia and pre-existing asthma: A case report. Medical Journal of Malaysia.

F

(2012) Performance of silica aerogels modified with amino functional groups in PB(II) and CD(II) removal from aqueous solutions. Polish Journal of Chemical Technology.

G

(2012) Comparative analysis of biofilm development among MRSA and MSSA strains. Roumanian archives of microbiology and immunology.

(2012) Effect of tannin extract against Pseudomonas aeruginosa producing metallo beta-lactamase. Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents.

(2012) Incidence of extended-spectrum beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in patients with urinary tract infection Incidência de klebsiella pneumoniae produtoras de beta-lactamases de espectro estendido em pacientes com infecção do trato urinário. Sao Paulo Medical Journal.

(2012) Evaluation of chronic hepatitis B infection in patients with seronegative HbsAg. Iranian Journal of Public Health.

(2012) Electrochemical treatment of poultry slaughterhouse wastewater using iron and aluminium electrodes. Research Journal of Chemistry and Environment.

(2012) Leukocyte antigen-related inhibition attenuates palmitate-induced insulin resistance in muscle cells. Journal of Endocrinology.

H

(2012) Cutaneous leiomyosarcoma of the scalp in a middle-aged man: A case report. Iranian Red Crescent Medical Journal.

(2012) Novel molecular, cytotoxical, and immunological study on promising and selective anticancer activity of Mung bean sprouts. BMC Complementary and Alternative Medicine.

(2012) The study on the relationship between IRS-1 Gly972Arg and IRS-2 Gly1057Asp polymorphisms and type 2 diabetes in the Kurdish ethnic group in west Iran. Genetic Testing and Molecular Biomarkers.

(2012) In vitro study of the differentiation of bone marrow stromal cells into cardiomyocyte-like cells. Molecular and cellular biochemistry.

(2012) Correlation between the lipid and cytokine profiles in patients with coronary heart disease (CHD) (review article). Life Science Journal.

J

(2012) اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای مدل فرانظری در ارتقاء فعالیت بدنی منظم در کارکنان اداری. J Health Syst Res.

(2012) Evaluation of the nurses' job satisfaction, and its association with their moral sensitivities and well-being. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2012) Evaluation of biofilm production and characterization of genes encoding type III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients. Burns.

K

(2012) Frequency of Alloicoccus otitidis, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis and Haemophilus influenzae in children with otitis media with effusion (OME) in Iranian patients. Auris Nasus Larynx.

(2012) Characterization of Alloiococcus otitidis strains isolated from children with otitis media with effusion by Pulsed-Field Gel Electrophoresis. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.

(2012) Cross-reaction between the crude hydatid cyst fluid antigens of human and animals origin in response to human IgG class and subclasses. Journal of Parasitology Research.

(2012) Evaluation of medical ethics among patients with nose and abdominal surgery. Life Science Journal.

(2012) Phylogenetic analysis of Torque teno virus in hepatitis C virus infected patients in Shiraz. Hepatitis Monthly.

L

(2012) The relationship between perfectionism and depression with academic achievement among the students of Ilam University of Medical Sciences. Life Science Journal.

M

(2012) 21-hydroxylase deficiency: Newborn screening in Iran? Iranian Journal of Pediatrics.

(2012) Screening of OTOF mutations in Iran: A novel mutation and review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.

(2012) Multiplex PCR for identification of Vibrio cholerae genes. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2012) Prevalence of intestinal parasitic infections among suspected referred patients to reference laboratory of Ilam, West Iran. Journal of Pure and Applied Microbiology.

(2012) Distribution of bacterial contamination in a teaching hospital in Tehran - A special focus on Staphylococcus aureus. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2012) Effects of oral propranolol on duration of labor and type of delivery in nulliparus women with prolonged pregnancy. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.

(2012) Influence of B cells in liver fibrosis associated with hepatitis B virus harboring basal core promoter mutations. Journal of Medical Virology.

(2012) Landmine victims in Iran Kurdistan; demographic features and accident characteristics. Pakistan Journal of Medical Sciences.

(2012) Extended-spectrum beta-lactamases producing Klebsiella species isolated from several major hospitals in Iran. European Journal of Inflammation.

(2012) Concept of spiritual health in Descartes' and Tabatabaei's perspectives. Journal for the Study of Religions and Ideologies.

N

(2012) The prevalence of sleep disorder and associated factors in haemodialysis patients: An Iranian study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2012) What is missed in self-immolated patients' care?: A grounded theory study. Journal of Clinical Nursing.

(2012) Removal of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) from aqueous solutions by montmorillonite modified with nonionic surfactant: Equilibrium, kinetic and thermodynamic study. Chemical Engineering Journal.

(2012) Ultraviolet irradiation: An effective inactivation method of Aspergillus spp. in water for the control of waterborne nosocomial aspergillosis. Water Research.

O

(2012) Effects of acetaminophen consumption in asthmatic children. Iranian Red Crescent Medical Journal.

P

(2012) Microbiological pattern and antibiotic susceptibility of isolates from bronchiectasis. Journal of Pure and Applied Microbiology.

R

(2012) Mutation analysis of the CYP21A2 gene in the Iranian population. Genetic Testing and Molecular Biomarkers.

(2012) In silico structural, functional and pathogenicity evaluation of a novel mutation: An overview of HSD3B2 gene mutations. Gene.

(2012) A girl with 45,X/46,XX Turner syndrome and salt wasting form of congenital adrenal hyperplasia due to regulatory changes. Clinical Laboratory.

(2012) Overexpression of recombinant lipase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli. European Journal of Inflammation.

(2012) Degradation of reactive red 198 dye by catalytic ozonation using pumice and copper coated pumice. Fresenius Environmental Bulletin.

(2012) Characterization of genetic diversity among clinical strains of Salmonella enterica serovar infantis by ribotyping method. Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services.

(2012) Intraventricular conduction defects. BMJ case reports.

S

(2012) Prevalence of hepatitis B virus in chronic hepatitis B patients. Roumanian archives of microbiology and immunology.

(2012) Prevalence of genomic island PAPI-1 in clinical isolates of pseudomonas aeruginosa in Iran. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.

(2012) Relationship between the presence of the nalC mutation and multidrug resistance in Pseudomonas aeruginosa. International Journal of Microbiology.

Sadighha, A. ، Razavi, G.M. (2012) Springer Berlin Heidelberg, pp. 537-545.

(2012) A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. Burns.

(2012) Prevalence of OmpK35 and OmpK36 porin expression in beta-lactamase and non-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae. Biologics: Targets and Therapy.

(2012) Using ultraviolet irradiation for removal of malathion pesticide in water. Journal of Arthropod-Borne Diseases.

(2012) Echocardiographic assessment of inappropriate left ventricular mass and left ventricular hypertrophy in patients with diastolic dysfunction. Journal of Research in Medical Sciences.

T

(2012) Eco-friendly poly(3-hydroxybutyrate) synthesis from textile wastewater and its process optimization. Polish Journal of Environmental Studies.

(2012) Surface active agent production from olive oil in high salt conditions and its process optimization. Polish Journal of Chemical Technology.

V

(2012) Religious and spiritual factors in depression. Depression Research and Treatment.

فهرست در تاریخ Sat Feb 24 09:28:22 2018 IRST ایجاد شده است.
Sat Feb 24 15:50:16 2018