لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی تاثير مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتار پيشگيری از جراحات پرسنل درمانی استان ايلام در سال 1391

(1393) بررسی تاثير مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتار پيشگيری از جراحات پرسنل درمانی استان ايلام در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

Full text not available from this repository.

چکیده فارسی

مقدمه: شيوع جراحت ناشی از اجسام تيز و برنده در ايران بالا است و لذا پرسنل درمانی در معرض ابتلا به سه بيماری مهم ايدز، هپاتيت B و C هستند که از طريق خون منتقل می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثير مداخله آموزشی بر رفتار پيشگيری کننده از جراحات ناشی از اجسام تيز و برنده در گروهی از پرسنل درمانی در استان ايلام در سال 1391صورت پذيرفته است. مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربی و مداخله ای، تعداد 66 نفر از کارکنان درمانی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های دهلران (به عنوان گروه آزمون) و آبدانان(به عنوان گروه کنترل) وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تاييد مراحل روائی و پايائی در دو مرحله، قبل و يک ماه پس از اجرای مداخله آموزشی توسط شرکت کنندگان در مطالعه تکميل شد. داده ها با نرم افزار SPSS19 و با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش: اختلاف ميانگين نمرات مربوط به آگاهی و نگرش دو گروه آزمون و کنترل پس از مداخله معنی دار بود. تعداد موارد جراحت، در مدت يک ماه قبل از مداخله در هر دو گروه پنج مورد (15/15 %) بود؛ که يک ماه پس از مداخله، به يک مورد (03/3 %) در گروه آزمون و چهار مورد (12/12 %)در گروه کنترل کاهش يافت. بحث و نتيجه گيری: تدوين برنامه آموزش بهداشت و اجرای آن برای کاهش موارد جراحت ناشی از اجسام تيز و برنده، سودمند است.

عنوان انگلیسی

Effectiveness of educational intervention on behavioral promotion in health care workers of Ilam province regarding injury prevention in2012.

چکیده انگلیسی

Background: The incidence of sharps injuries in Iran is high and therefore health care workers are at a higher risk for three major diseases, AIDS, hepatitis B and C, that are blood born diseases. This study aimed to investigate the promotional impact of educational intervention on behaviors of health care workers in Ilam province regading sharps injury prevention in 2012. Materials and Methods: In this quasi-experimental intervention study, 66 healthcare workers in health centers in the city of Dehloran (as the experimental group) and Abdanan (as the control group) were enrolled. The data were collected by a questionnaire completed by the participants, after the approval of its validity and reliability in two previous steps, and one month before the educational intervention. SPSS19 software was used to analyze the data using appropriate statistical methods. Results: The mean difference between knowledge and attitude scores after the intervention in the experimental and control groups was significant. Number of injuries, a month before the intervention in both groups was five cases (15.15 %); while one month after the intervention it reduced to just one case (3.03 %) in the experimental group and four cases (12/12 %) in the control group. Conclusion: the design and implementation of an educational program for reducing injuries from sharps is beneficial.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Injuries caused by needles, Intervention, Healthcare workers, Preventive behavior
کلید واژه ها (فارسی): جراحت ناشی از سوزن، مداخله آموزشی، کارکنان بهداشتی درمانی، پيشگيری
موضوعات: بهداشت(عمومی)
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/779

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:33:58 2018