لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود

(1393) طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

Full text not available from this repository.

چکیده فارسی

مقدمه: امروزه مصرف بی رویه منابع انرژي زیرزمینی و سوخت هاي فسیلی و آلودگی هاي زیست محیطی و خطرات و آسیب هاي بعضاً جبران ناپذیر ناشی از آن بر جوامع بشري، توجه را به سوخت هاي پاك معطوف ساخته است. از طرفی در نتیجه رشد جمعیت و به تبع آن زندگی شهرنشینی، تحمیل هزینه هاي اقتصادي به سبب نیاز به مقادیر بیشتري از انرژي در سال هاي آتی، کشورهاي جهان را متوجه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر نموده است. لذا بسیاري از کشورها اقدام به استفاده از منابع زیست توده جهت تولید بیوگاز نموده اند. با این وجود در ایران هنوز به استفاده از منابع زیست توده توجه نشده است. نبود تکنولوژي تولید بیوگاز و قیمت بالاي تمام شده، می تواند یکی از دلایل مهم آن باشد. به همین لحاظ هدف از این مطالعه معرفی دستگاه تولیدکننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود و در نهایت بالا بردن راندمان دستگاه است. مواد و روش ها: در دستگاه ابداعی ما قسمت هاي مکانیکی و الکترونیکی جدیدي ساخته شده است که صرفه اقتصادي نیز دارند. این قسمت ها عبارتند از: 1- قسمت الکترونیک و نظاره گر متغیرهاي دما، رطوبت و متان، 2- یک مخزن گاز انعطاف پذیر چند لایه، و 3- یک دریچه الکترونیکی ایمنی با قطر قابل تنظیم به منظور خروج گازهاي اضافی. یافته هاي پژوهش: نتایج حاصل از عملکرد الکترونیکی و مکانیکی این دستگاه با توجه به نوآوري که در قسمت هاي گوناگون دستگاه به چشم می خورد، قابل قبول است و توجیه اقتصادي فراوان دارد. بحث و نتیجه گیري: بعد از راه اندازي دستگاه موفق شدیم راندمان را با تغییر و کنترل پارامترهاي مختلف دستگاه که به صورت آزمون و خطا انجام پذیرفت بالا ببریم. بنا بر این، نتایج مفید به دست آمده از این دستگاه نشان داد که استفاده از آن می تواند کارآئی تولید متان را تا 25 درصد بالا ببرد.

عنوان انگلیسی

Design and Construction of Green Semiautomatic Producer of Biogas and Fertilizer

چکیده انگلیسی

Abstract Introduction: Nowadays, excessive pop ulation growths, urbanization, and consumption of fossil fuel lead to the environmental pollution and damages. So, there is a significant attention to the using of cleaner fuels such as biogas. Many countries use biomass in order to produce biogas as a source of energy. But in Iran, biomass usage has not been yet taken into account. It may be due to the lack ofthe biogas technology and cost. This study aimed to introduce a new type of semi-automatic green biogas machinewith high efficiencyand enhance its output. Materials &Methods: In our machine, new mechanical and electronic parts devised and economically made. These parts were included: 1- electronic sensorand monitoringpartfor temperature, humidity and methane variables, 2- sevenlayer flexible gas tank, and 3- electronic safety valve with controllable gage for escaping excessive gas. Findings:The results of the experimental usage of machine showed that the extent of produced gas was acceptable, saf-e, manageable and economic. Discussion & Conclusion:We could improve its efficiency throughcontrolling and changing differentvariablesin trial and error manner. So, useful results obtained from this machine showed that this device can be used to enhance the efficiency of methane production by 25 %.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Methane,biogas, biomass, fuel, anaerobic
کلید واژه ها (فارسی): بیوگاز(زیست گاز)، زیست توده، سوخت، بی هوازي
موضوعات: پزشکی > پزشکی عمومی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/807

Actions (login required)

View Item View Item
Fri Dec 14 22:32:07 2018