لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه اي راهبرد مقابله اجتنابی

(1393) رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه اي راهبرد مقابله اجتنابی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان بررسی نقش واسطه ¬ای راهبرد مقابله اجتنابی.pdf - Published Version

Download (432kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: اضطراب امتحان یک مشکل مهم آموزشی است که اغلب توسط دانشجویان تجربه می شود. تقریباً هر دانشجویی در هنگام آزمون اضطراب دارد اما براي برخی از آن ها اضطراب آن قدر شدید است که عملکردشان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنا بر این، هدف پژوهش حاضر آزمودن مدلی درباره تأثیر کمال گرایی نابهنجار بر افزایش اضطراب امتحان دانشجویان با میانجی گري سبک مقابله اجتنابی بود. مواد و روش ها: جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد که به منظور انجام این پژوهش، 150 دانشجوي دختر، به روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله اي انتخاب شدند. و پرسش نامه سبک مقابله با (APS) مقیاس کمال گرایی ،(TAI) شرکت کنندگان پرسش نامه هاي اضطراب امتحان را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده هاي پژوهش حاضر از روش رگرسیون استفاده شد. جهت (CISS) فشار روانی آزمودن اثرهاي واسطه اي نیز از روش بارون و کنی( 1986 ) استفاده شد. یافته هاي پژوهش: یافته ها نشان دادند که الگوي پیشنهادي از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. هم چنین این نتایج از نقش واسطه اي سبک مقابله اجتنابی در رابطه بین کمال گرایی نوروتیک و اضطراب امتحان حمایت کرد. بحث و نتیجه گیري: طبق نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که میزان کمال گرایی نوروتیک و استفاده از راهبرد مقابله اجتنابی در میان دانشجویان داراي اضطراب امتحان، بالاست. بنا بر این، این متغیرها شایسته آن هستند که در تحقیق و به خصوص در درمان مورد ملاحظه قرار گیرد.

عنوان انگلیسی

The Relationship between Maladaptive Perfectionism and Test Anxiety: The Mediating Role of Avoidance Coping

چکیده انگلیسی

Abstract Introduction: Test anxiety is an educational problem frequently is experienced by college students. Almost every student who takes a test feels some anxiety, but for some, the feeling is so intense that it affects their performance. Therefore, the purpose of this research was to test the effect of maladaptive perfectionism along with the mediating role of avoidant coping on test anxiety among students. Materials & Methods: Statistical society of the current research included all of the girl students in Shahid Chamran university of Ahvaz. To perform this study, 150 girl students were chosen by a multistage random sampling method. All participants filled the Test Anxiety Inventory (TAI), Ahvaz perfectionism scale (APS) and Coping Inventory for Stressful Situations (CISS-21) questionnaires. The data of current research was analyzed by regression analysis method. The intermediary effects were tested using the Baron and Kenny method. Findings: The Findings indicated that the proposed model is suitable to process the data. The results also supported the mediating role of avoidance coping in the relationship between neurotic perfectionism and test anxiety. Discussion & Conclusion: According to the results, it seems that there would be a high rate of neurotic perfectionism and using the avoidance coping strategy among students with test anxiety. Therefore, these variables have the eligibility to be considered in researches and especially in the treatment procedures.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Test anxiety, perfectionism, avoidant coping
کلید واژه ها (فارسی): اضطراب امتحان، کمال گرایی، راهبرد مقابله اجتنابی
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/801

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:04:14 2018