لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

ارزيابی کيفی طرح ارائه مراقبت های اوليه بهداشتی(خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهرستان يزد

(1389) ارزيابی کيفی طرح ارائه مراقبت های اوليه بهداشتی(خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهرستان يزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 4..pdf - Published Version

Download (197kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور ارزيابی کيفی طرح ارائه مراقبت های اوليه بهداشت حرفه ای به کارگران(راهبرد خانه های بهداشت کارگری) و تعيين الگوی مناسب برای ارزيابی کيفی آن ها، در سال 1385 در شهرستان يزد انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه کيفی رتبه ای، به منظور گردآوری داده های مربوط به اثر بخشی و کيفيت ارائه مراقبت های بهداشتی در خانه های بهداشت کارگری، پس از تعيين متغير ها و ميزان های استاندارد طرح؛ طراحی سوالات به روش دلفي؛ طراحی چک ليست ها و نيز پرسشنامه انجام شد. جهت تعيين امتياز هر سوال، پرسشنامه و چک ليست ها در اختيار کارشناسان قرار گرفت. حجم نمونه تصادفی در اين بررسی کيفی رتبه ای در شهرستان يزد 6 صنعت دارای خانه بهداشت کارگری و 6 صنعت فاقد آن بود . يافته های پژوهش: نتايج نشـــان داد که متغير های وسايل و تجهيزات اداری و فنی به ترتيب 1/65 درصد و 1/61 درصد بوده است که با توجه به جدول وضعيت سيستم در رتبه کيفی متوسط قرار دارند . اما وضعيت فضا و کارکنان با توجه به ميانگين در صد کيفيت به ترتيب 3/49 درصد و 6/46 درصد بوده که در رتبه کيفی بد قرار داشتند. متغير عملکرد کارکنان حاکی از آن بود که عملکرد بهداشتيار کار با ميانگين 3/63 درصد در رتبه کيفی متوسط و عملکرد پزشک طب کار با ميانگين 8/32 درصد در رتبه کيفی بد قرار داشتند. بحث و نتيجه گيری: بررسی نهايی وضعيت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای در خانه های بهداشت کارگری شهرستان يزد با روش پيشنهادی کيفی رتبه ای و با توجه به درصد کيفيت کسب شده(9/56 درصد) در وضعيت رتبه ای متوسط قرار دارد.

عنوان انگلیسی

Qualitative Evaluation of Primary Health Care Plans (Worker Health House) Among Some Industries in Yazd, Iran

چکیده انگلیسی

Introduction: The purpose of this research was to qualitatively evaluate the workers health-house, and to determine an appropriate pattern of qualitative evaluation for such centers in Yazd, Iran. Materials & methods : In the current qualitative ordinal study, in order to collect the required data regarding the effectiveness and quality of health care in the worker health-house, after determining the variables on the basis of definitions and standard values of the proposal, designing questions for handling the Delphi method, checklists, and questionnaires was completed. Then, for determining the score and value of each question, the questionnaires and checklists were handed over to the relevant experts. There were 6 randomly selected samples of industries with the workers health-houses and 6 industries without such centers. To avoid any bias in the study, all the questionnaires and checklists were given to the postgraduate students in the field of occupational health. Next, after a separate scoring of the questionnaires and checklists by Delphi group (30 people), the average scores for each question and ultimately each questionnaire and checklist were assessed and then chosen as criteria of measurement in our investigation. Findings: Considering the qualitative ordinal study of the facilities, equipments, and performances of personnel in the workers health-houses, the results showed that the average of the official as well as technical facilities and equipments were 65.1% and 61.1% respectively, which according to the table for system status, were both in a moderate rank of quality. However, checking the space and personnel situation, they were 49.3% and 46.6% respectively; as these amounts of quality were ranked in a "bad" situation. Finally, concerning the performance of personnel, the results showed a rank of "moderate" with the average score of 63.3% for the health care technicians called as: "Behdashtyar" and a rank of "bad" with the average score of 32.8% for the occupational practitioners. Discussion & Conclusion : Based on the research findings among the industries with more than 50 personnel in Yazd, it was found that, regarding the measured variables in 2006 using the proposed methodology of the ordinal qualitative study and considering the acquired result of (56.9%), the quality of those centers were determined as "moderate" rank.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): qualitative evaluation, worker health-house, Yazd city, qualitative ordinal methodology
کلید واژه ها (فارسی): بهداشت کارگري، یزد، روش کیفی رتبه اي، مراقبت هاي اولیه بهداشتی
موضوعات: بهداشت(عمومی) > بهداشت حرفه ای
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: خانم زهرا تولایی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/89

Actions (login required)

View Item View Item
Fri Dec 14 23:53:58 2018