لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

رابطه‌ی بين تيپ شخصيتی با ميزان اعتماد به نفس در بين دانشجويان دختر خوابگاه زينب دانشگاه لرستان

(1393) رابطه‌ی بين تيپ شخصيتی با ميزان اعتماد به نفس در بين دانشجويان دختر خوابگاه زينب دانشگاه لرستان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n3p149-fa.pdf - Published Version

Download (322kB) | Preview
آدرس رسمی: sjimu.medilam.ac.ir

چکیده فارسی

مقدمه: يکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی اعتماد به نفس می باشد. اعتماد به نفس هميشه يک نياز شخصی ضروری بوده که دردهه آخر قرن حاضر از اهميت ويژه ای برخوردار شده است. از عوامل تأثير گذار بر اعتماد به نفس، تيپ شخصيتی فرد است. هدف پژوهشگر استفاده از پرسشنامه برای بررسی رابطه‌ی تيپ شخصيتی با ميزان اعتماد به نفس بين دانشجويان دختر خوابگاه زينب دانشگاه لرستان می باشد. مواد و روش ها: روش اين تحقيق، توصيفی از نوع همبستگی است. نمونه ی آماری تحقيق حاضر تعداد 100 دانشجوی دختر خوابگاه زينب لرستان در سال تحصيلي1390-91 می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت طبقه ای يا خوشه ای از 7 بلوک، 4 بلوک و از 40 اتاق موجود در 4 بلوک، 25 اتاق 4 نفره منتخب شدند که روی هم رفته تعدا افراد 100 نفر بود. يافته ها: نتايج نشان داد که بين تيپ شخصيتی برونگرا و ميزان اعتماد به نفس رابطه وجود دارد (001/0=P). بين اعتماد به نفس و سن رابطه معنی داری وجود دارد (001/0=P) نتيجه گيری: نتايج نشان داد که تيپ شخصيتی برونگرا و درونگرا و ميزان اعتماد به نفس رابطه وجود دارد. بين اعتماد به نفس و سن، همچنين بين وضعيت تاهل و اعتماد به نفس رابطه معنی داری وجود دارد.

عنوان انگلیسی

Examine the relationship between personality type and level of confidence in the girl students in Zainab hostel of Lorestan University

چکیده انگلیسی

Abstract: Introduction: One of the most important topics in the field of mental health is self-confidence. Self-confidence is always essential individual need that having particular importance in the last decade of this century. One of the influencing factors on the self confidence is individual's personality type. Method of this research is a description of correlational, because the researchers aimed to examine the relationship between personality types with the self-confidence of female students of dormitory Zaynab of Lorestan University. Materials and Methods: The population of this research is 100 girl students in the academic year 2012 -2013 in residence of Zaynab of Lorestan. Information collected as a class or clusters of 7 blocks, 4 blocks and in 40 rooms that were in 4 blocks, 25 rooms that there were 4 persons in each room were elected to the overall number of participants were 100. Findings: Results showed, there is a significant relationship between the type of extroverted personality and level of confidence (P=0.001). There is a significant relationship between self-esteem and age (P=0.001). Conclosion: The results showed that there are relation between the extroverted and introverted personality types and levels of self-confidence. There is a significant relation between self-confidence and age, also between self-confidence and marital status

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): mental health, self-confidence, extroverted, introverted
کلید واژه ها (فارسی): بهداشت روانی، اعتماد به نفس، درونگرا، برونگرا
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/86

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:02:25 2018