لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی رابطه صفات طيف اوتيسم و افسردگی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی ايلام

(1392) بررسی رابطه صفات طيف اوتيسم و افسردگی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 21---.pdf - Published Version

Download (464kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: با توجه به شيوع بالای صفات طيف اوتيسم در افراد دارای افسردگی و همچنين تشخيص اختلالات خلقی در افراد با صفات طيف اوتيسم بالا، هدف از اين پژوهش بررسی رابطه صفات طيف اوتيسم (مهارت اجتماعی، تغيير توجه، ارتباط، توجه به جزئيات و خيال پردازی) و افسردگی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهر ايلام بود. مواد و روش ها:جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهر ايلام می‌باشد که در اين پژوهش 250 شرکت کننده به روش نمونه‌گيری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده شامل پرسشنامه 50 سوالی ضريب طيف اوتيسم و مقياس افسردگی SCL-90 می باشد. داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از رگرسيون چند متغيری به روش ورود و گام به گام مورد تحليل قرار گرفتند. يافته های پژوهش: نتايج نشان داد که به طور کلی صفات طيف اوتيسم می تواند 7 درصد واريانس افسردگی در دانشجويان را پيش بينی کند. در بهترين حالت از بين صفات طيف اوتيسم، نقص در ارتباط و مهارت اجتماعی بهترين پيش بين برای واريانس افسردگی در گروه نمونه می باشد.

عنوان انگلیسی

Examining the relationship of autistic spectrum traits and depression between the girl students of Ilam Medical Sciences university

چکیده انگلیسی

Introduction: With this mind that the high prevalence of Autistic Spectrum Traits (AST) between pediatrics Depression Disorder and also, simultaneity of mood disorders in individual with high level of Autism spectrum traits, Therefore, this study was conduct to found out the relationships of autistic spectrum traits (Social skill, Attention switching, communication, Attention to details, Imaginary) and Depression disorder among girl students of medical sciences university in Ilam. Material & Methods: The statistical society of current research included all of the girl student of medical sciences university in Ilam. The sample of this study includes 250 students who were chosen by multistage randomly sampling method. The Measures used in this research are as follow: Autism spectrum Quotient (AQ) and Depression scale of SCL-90. The outcomes of questionnaire were précised by multiple regression in Stepwise and Enter style. Findings: The results of multiple regression analysis indicated that 7 percent of depression variance was explained by autistic traits also deficiency in communication and social skills emerged as the strongest predictors of depression in students.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Autistic Spectrum Traits (AST), Depression, communication, social skill, Attention switching,
کلید واژه ها (فارسی): صفات طيف اتيسم، اختلال افسردگی، ارتباط، مهارت اجتماعی، تغيير توجه،
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی
کاربر ارسال کننده: Users 10 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/831

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:20:35 2018