لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمايی مدارس خمين شهر در زمينه بهداشت مواد غذايی

(1393) بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمايی مدارس خمين شهر در زمينه بهداشت مواد غذايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n3p101-fa.pdf - Published Version

Download (484kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: بهداشت مواد غذايی عبارت است از کليه موازينی که رعايت آن ها در توليد، فرايند نگهداری و عرضه مواد غذايی ضروری است تا ماده غذايی سالم با کيفيت بالای بهداشتی به دست مصرف کننده برسد. اين تحقيق با هدف تعيين آگاهی دانش آموزان راهنمايی مدارس خمين شهر در زمينه بهداشت مواد غذايی انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی روی 527 دانش آموز دختر و پسر انجام گرفت. داده ها از طريق پرسش نامه در دو بخش اطلاعات دموگرافيک و سوالات آگاهی جمع آوری گرديد. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماری SPSS vol.16 استفاده شد. يافته های پژوهش: ميانگين نمره آگاهی دختران بيش از پسران بود، هم چنين نمره آگاهی دانش آموزان دوم راهنمايی بيشتر از سوم راهنمايی به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود. آگاهی دانش آموزان در زمينه نوشيدنی مناسب 90 درصد، انواع تنقلات سالم 89 درصد، در مورد روش های پيشگيری از آلودگی مواد غذايی 36 درصد و انواع مواد غذايی که زود فاسد می شوند 50 درصد بود. بيشترين درصد منبع کسب آگاهی مربوط به مادر با 6/81 درصد و بعد از آن رابطين بهداشت با 58 درصد بود. بحث و نتيجه گيری: افزايش آگاهی دانش آموزان به خصوص پسران در زمينه های بهداشت فردی، مواد غذايی زود فساد و علائم فساد آن ها، سالم سازی و نگهداری مواد غذايی و مصرف انواع مواد غذايی مناسب در مدرسه بايد جزء برنامه های آتی قرار گيرد.

عنوان انگلیسی

Studying the Knowledge of Middle School Students in Khomeinshahr City about Food Stuffs Hygiene

چکیده انگلیسی

Introduction: Food stuffs hygiene includes all essential standards and regulations for the pro-duction, storage and supplying of food stuffs to market with high quality. The current study aimed to determine students' knowledge about food stuffs hygiene among middle schools in Khomeinshahr city. Materials & Methods: This study was perf-ormed as a cross-sectional fassion on 527 male and female students. Data gathered through questionnaires containing two sections of dem-ographic and knowledge questions. Data were analyzed with SPSS V.16 software. Findings: The mean knowledge score in girls were more than in boys. Also, the knowledge score among students of grade 7 were more than ones of grade 8 and the difference was statistically significant. The knowledge scores were 90 % about suitable drinks, 89% about healthy junk foods, 36% about the methods of preventing food contamination, and 50% about foods with early decay. Most source of infor-mation was related to the mothers with 81.6% and then health communicators with 58%. Discussion & Conclusion: Increasing the kno-wledge of students, especially among boys should be planned in the fields of personal hy-giene, food stuffs with early spoilage, sym-ptoms of food rancidity, healthy building and maintenance of healthy food and consumption of various types of appropriate foods at sch-ools in the future.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Knowledge, health foods, students
کلید واژه ها (فارسی): آگاهی، بهداشت مواد غذايی، دانش آموزان
موضوعات: بهداشت(عمومی) > بهداشت حرفه ای
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/81

Actions (login required)

View Item View Item
Fri Dec 14 22:28:51 2018