لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور

(1393) بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n3p73-fa.pdf - Published Version

Download (424kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: ناباروری يکی از دردناک ترين تجربه در زندگی زنان می باشد. با توجه به تأثير مهم ناباروری بر سلامت روانشناختی زنان، هدف پژوهش حاضر آزمودن مدلی درباره تأثير حمايت اجتماعی بر کاهش درماندگی روانشناختی با ميانجی‌گری تاب آوری و سبک مقابله ای مسأله مدار بود. مواد و روش ها: در يک مطالعه همبستگی، 95 زن نابارور که به مراکز درمانی عمومی و خصوصی شهرستان فسا مراجعه کرده بودند، از طريق نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های حمايت اجتماعی ادراک شده( (MSPSS، سلامت روان(MHI)، سبک مقابله با فشار روانی(CISS) و تاب آوری(CD-RISC) را تکميل کردند. ارزيابی الگوی پيشنهادی از طريق الگويابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزارهايSPSS ويراست 18 و AMOS ويراست 18 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه‌ای در الگوی پيشنهادی از روش بارون و کنی (1986) استفاده شد. يافته های پژوهش: يافته‌ها نشان دادند که الگوی پيشنهادی از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار است. هم چنين اين نتايج از نقش واسطه ای تاب آوری و سبک مقابله ای مسأله مدار در رابطه بين حمايت اجتماعی و درماندگی روانشناختی حمايت کرد. بحث و نتيجه گيری: با توجه به نتايج پژوهش حاضر توصيه می شود در مديريت استرس مرتبط با نازايی سازه های حمايت اجتماعی، راهبرد مقابله ای مسأله محور و تاب آوری مورد توجه قرار گيرد.

عنوان انگلیسی

An Investigation of Psychological Factors Related to Distress Feeling in the Infertile Women

چکیده انگلیسی

Introduction: Infertility is one of the most painful experiences in women life. With respect to important role of infertility on the women's psychological well being, the purpose of this research was to test a model for the effect of social support on psychological distress considering the mediating role of resilience and problem-oriented coping strategy. Materials and Method: In a correlation study, 95 infertile women that had referred to Fasa public and private medical centers were selected through available sampling. Participants completed Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Mental Health Inventory (MHI), Coping Inventory for Stressful Situations( CISS-21) and Connor-Davidson Resilience Scale)CD-RISC(. Fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling (SEM), using SPSS-18 and AMOS-18 software packages. The indirect effects were tested using Baron & Kenny (1986) method. Results: Findings indicated that the proposed model fit the data properly. The results also supported the mediating role of resilience and problem-oriented coping strategy in the relationship between social support and psychological distress. Discussion & Conclusion: Considering the findings of the study can be an essential component of any program of infertility-related stress management.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): infertility, distress, support, resilience, coping
کلید واژه ها (فارسی): ناباروری، درماندگی، حمايت، تاب آوری، مقابله
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/78

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:23:00 2018