لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سبک هويت با اختلال شخصيت مرزی دانش آموزان دبیرستانی

(1392) بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سبک هويت با اختلال شخصيت مرزی دانش آموزان دبیرستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC4--.pdf - Published Version

Download (504kB) | Preview

چکیده فارسی

سابقه و هدف: اختلال شخصيت مرزی يک الگوی فراگير بی ثباتی در روابط بين فردی و خودانگاره و خلق و خوی تکانشگرانه مشخص می شود، که در اوايل دوره بزرگسالی شروع شده و در محيط ها و موقعيت های مختلف ظهور می کند. عوامل مختلفی با صفات مرزی رابطه دارد. اين پژوهش در پی دستيابی به ارتباط سبک های دلبستگی و سبک های هويت با اختلال شخصيت مرزی دانش آموزان می باشد. مواد و روش کار: نمونه آماری اين تحقيق شامل 200 نفر از دانش آموزان مقطع نظری استان آذربايجان شرقی در سالتحصيلی 90- 1389 بودند که به روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اختلال شخصيت مرزی کلاريج و بروکس، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولينز و ريد و آزمون سبک های هويت برزونسکی استفاده شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته های به دست آمده نشان می دهد بين اختلال شخصيت مرزی با سبک هويت هنجاری (234/- =r ) ، سبک هويت تعهد (302/- =r ) همبستگی منفی و با سبک هويت سردرگمی(197/ =r )، سبک دلبستگی ناايمن(257/ =r ) و سبک دلبستگی ناايمن اجتنابی (303/ =r ) همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 >p). بين سبک هويت اطلاعاتی و سبک هويت هنجاری (505/ =r ) و سبک هويت تعهد (406/ =r ) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0 >p). بين سبک هويت هنجاری با سبک تعهد(440/ =r ) رابطه مثبت و با سبک دلبستگی ناايمن 164/- =r) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (05/0 >p). بين سبک هويت سردرگمی با سبک هويت تعهد(320/- =r ) رابطه منفی و با سبک دلبستگی ناايمن (223/ =r ) و ناايمن اجتنابی (214/ =r ) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد(05/0 >p). همچنين رابطه سبک هويت تعهد با سبک دلبستگی ناايمن اجتنابی منفی و در سطح پنج صدم معنی دار می باشد. رابطه سبک دلبستگی ناايمن و سبک دلبستگی ناايمن اجتنابی (246/ =r ) مثبت و معنی دار می باشد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه استاندارد نشان داد که متغييرهای سبک هويت تعهد، هنجاری و سردرگمی و نيز سبک دلبستگی ناايمن و ناايمن اجتنابی در دانش آموزان قوی ترين متغيرها برای پيش بينی اختلال شخصيت مرزی می باشند بحث و نتيجه گيری: براساس يافته های پژوهش اختلا ل شخصيت مرزی عبارت است از الگوی ناسازگارانه و با دوام تجربه درونی و رفتار بيرونی که به زمان نوجوانی يا جوانی بر می گردد . که با سبک دلبستگی ناايمن و نايمن اجتنابی و همچنين با سبک هويت سردرگمی رابطه مستقيم دارد.

عنوان انگلیسی

Investigating the relation of attachment and identity styles with borderline personality Disorder of adolescents

چکیده انگلیسی

Abstract Background: Borderline personalities are characterized as inconstant pervasive patterns in the interpersonal relations and self-image and the mode of impulsivity that establish at the early adulthood and rise up in different circumstances and occasions. The research was accomplished to attachment and identity styles in prediction borderline personality Disorder in student Materials and methods: statistical sample of this study includes 200 students of East Azerbaijan in 2010-2011 academic years that have been selected by cluster sampling and in several phases. Claridge and Broks borderline personality questionnaire, Collins and Reed adult attachment questionnaire, and Berzonsky identity style test have been used for data collection. The data was analyzed by pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Results: The findings show that borderline personality Disorder has negative correlation with normative identity style(r=-/234) and commitment identity style(r=-/302)and has positive and meaningful correlation with confusion identity style(r=/197), insecure attachment style(r=/257) and avoidant insecure attachment (r=303)(p<0/05).There is positive and meaningful relation between informational identity style , normative identity style (r=505) and commitment identity style (r=406)(p<0/05). Normative identity style has positive relation with commitment style(r=440) and negative and meaningful relation with insecure attachment style (r=-/164) (p<0/05). Confusion identity style has negative relation with commitment identity style (r=-/330) and positive and meaningful relation with insecure attachment style (r=223) and avoidant insecure attachment style(r=214) (p<0/05).And also the relation between commitment identity style and avoidant insecure attachment style is negative and meaningful and It is in the level of five hundredths. There is positive and meaningful relation between insecure attachment style and avoidant insecure attachment style(r=246). The results of multi-variable correlation coefficient with input method showed that commitment identity, normative identity, confusion identity style, insecure attachment and avoidant insecure attachment style are the strongest variables for predicting borderline personality disorder in students. Conclusion: According to the findings of this study borderline personality disorder is maladaptive and enduring pattern of inner experience and external behavior that goes back to youth and adolescents that has direct relation with insecure attachment style and avoidant insecure attachment style and also confusion identity style.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): attachment style, identity style, borderline personality disorder
کلید واژه ها (فارسی): سبک دلبستگی، سبک هويت، اختلال شخصيت مرزی
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 10 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/704

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:04:50 2018