لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

ارزيابی ارگونوميک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران کارخانه سيمان شهرستان شیروان چرداول به روش QEC

(1392) ارزيابی ارگونوميک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران کارخانه سيمان شهرستان شیروان چرداول به روش QEC. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 25--.pdf - Published Version

Download (580kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: آسيب های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار در اثر تخريب تجمعی بافت، تاندون و مفاصل رخ می دهد. پيشگيری از آن مستلزم ارزيابی و اصلاح وضعيتهای کاری می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ريسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار به روش QEC در سال 1390 انجام گرفت. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفی- مقطعی تعداد 12 پست کاری و در مجموع 162 کارگر انتخاب شدند. به منظور ارزيابی خطر ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی از روش QEC و داده ها با نرم افزار SPSS-17 و آزمونهای T-test, ANOVA وX2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش: ميانگين سن، سابقه کار و BMIافراد مورد مطالعه بترتيب22/7 ± 03/37 سال و 53/6 ± 14/12سال و 88/3 ±22/26 می باشد. بيشترين درصد و امتياز سطح مواجهه به ترتيب برای اندامهای کمر (3/33% و بسيار بالا(56-41))، مچ دست/دست(7/32% و بالا(40-31))، شانه/بازو(7/32% و بسيار بالا (56-41))، گردن (7/40% و امتياز متوسط (10-8)) و کل بدن(5/39% و در سطح ريسک 4 بيش از 70%) که بايستی اقدامات اصلاحی بی درنگ انجام گيرد. نتايج آزمون کای دو نشان داد که بين امتياز سطح ريسک کل QEC با امتياز سطح مواجهه در نواحی چهارگانه بدن( گردن، کمر، شانه/بازو و مچ دست/دست) در جامعه مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0> P). بحث و نتيجه گيری: با توجه به نتايج مطالعه، پوسچر نامناسب بدن، اعمال نيرو، حرکات تکراری، ارتعاش، استرس باعث بالا رفتن خطر ايجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی در صنعت مورد مطالعه بالا می باشد. بنابراين انجام مطالعات بيشتر و همچنين انجام مداخلات ارگونوميکی به منظور کاهش سطح ريسک در واحدهای با ريسک بالا، ضروری می باشد.

عنوان انگلیسی

Ergonomic evaluation of exposure to risk Factors of musculoskeletal disorders in Cement factory by QEC technique

چکیده انگلیسی

Introduction: Work-related musculoskeletal disorders occur due to cumulative destruction of the tissue, tendons and the joints. To prevent these injuries requires both assessing and improving working conditions. The aim of this study, performed in 2012, was to assess musculoskeletal disorders risk Factors arising from work conditions. To do this, QEC method has been used. Materials & Methods: In this descriptive-sectional study, 12 job posts and, in sum, 162 workers were selected as the sample. In order to assess the level of the risk of being afflicted by muscular-skeletal disorders, QEC method has been used, and the data collected were analyzed through either SPSS-16 and the T-test, ANOVA and X2 are analyzed. Findings: The average of age, years of service, and BMI for the subjects being studied were 37.03 +7.22 years, 12.14+ 6.53years, and 26.22+ 3.88 respectively. The highest percentage and mean of exposure score relate to waist and its related organs (33.3% and very high (41-56)), the wrist/hand (32/7% and the high (31-40)), shoulder and the arm (32.7% and very high (41-56)), neck (40.7% and the average (8-10)) respectively. And the whole body (39.5% and at the 4th level of risk being more than 70%) which needs immediate reformatory measures. The findings of X2 Test showed that there is a significant relationship between the levels of total risk of QEC and the level of exposure to the risk in four areas of the body (neck, waist, shoulders/arms, and wrists/hands) within the society (P<0.05). Discussion & Conclusion: Improper posture of the body, redundant movements, vibration, stress, and so on enhance the risk of muscular-skeletal disorders in the industry being studied. Ergonomic interventions in sections having a high risk level are required.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Ergonomic, Musculoskeletal Disorders, QEC, Cement factory
کلید واژه ها (فارسی): ارگونومی، اختلالات اسکلتی-عضلانی، QEC، کارخانه سيمان
موضوعات: بهداشت(عمومی) > بهداشت حرفه ای
ساختار دانشگاهی: دانشکده بهداشت > گروه بهداشت حرفه ای
کاربر ارسال کننده: Users 10 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/691

Actions (login required)

View Item View Item
Fri Dec 14 23:41:45 2018