لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی مقايسه تاثير ماساژ فشاری و آرامسازی بنسون بر ميزان اضطراب در بيماران قبل از عمل پيوند کليه

(1392) بررسی مقايسه تاثير ماساژ فشاری و آرامسازی بنسون بر ميزان اضطراب در بيماران قبل از عمل پيوند کليه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 24--.pdf - Published Version

Download (566kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: پيوند کليه، يکی از روش‌های درمانی جايگزين کليه در بيماران تحت همودياليز است. يکی از شايعترين مشکلات بيماران قبل از عمل پيوند اضطراب است. از روش‌های کنترل اضطراب که در سال‌های اخير پژوهش‌های زيادی درباره آنها شده است، استفاده از روش‌های طب مکمل است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تأثير روش‌های آرام‌سازی عضلانی بنسون و ماساژ فشاری بر اضطراب بيماران قبل از عمل پيوند کليه می‌باشد. مواد و روش‌ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربی از نوع کارآزمايی بالينی يک سوکور بود که طی آن ميزان اضطراب 90 بيمار بستری پيوند کليه در سه گروه ماساژ فشاری، آرامسازی بنسون و شاهد قبل و بعد از مداخله بررسی شد. در گروه طب فشاری، ماساژ در نقطه چشم سوم طی 10 دقيقه انجام شد و در گروه آرامسازی، نمونه‌ها با روش آرامسازی را از طريق هدفون آموزش و تمرين عملی توسط پژوهشگر انجام شد. در گروه شاهد هيچگونه مداخله‌ای صورت نگرفت و فقط ميزان اضطراب در آنها چک شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و برگه خود گزارش‌دهی سطح اضطراب(معيار 10-0) بود. يافته های پژوهش: مقايسه ميانگين سطح اضطراب قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. ميانگين سطح اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه ماساژ و آرامسازی بنسون در مقايسه با گروه شاهد کاهش معنی‌داری داشت(P<0.01). بحث و نتيجه گيری: هر دو روش ماساژ فشاری و آرامسازی بر کاهش اضطراب موثرند. بنابراين پرستاران می‌توانند از آنها برای کاهش اضطراب بيماران قبل از عمل استفاده کنند.

عنوان انگلیسی

Survey the effect of comparison Acupressure and Benson relaxation interventions on pre- operating anxiety of patients undergoing of kidney transplantation

چکیده انگلیسی

Introduction: Kidney transplantation is one of the renal replacement therapy methods in patients undergoing hemodialysis . Anxiety is one of the most common problems of kidney transplantation patients in pre-operation. One of the anxiety control methods is applying complementary medicine that a lot of researches was conducted about they in recent years. The purpose of this study was survey the effect of acupressure and Benson relaxation interventions on pre- operating anxiety of patients undergoing of kidney transplantation. Materials and Methods: This research was a quasi-experiment study of one-blind that was determined anxiety levels of before and after intervention on 90 patients undergoing of kidney transplantation in three groups acupressure, Benson relaxation and witness. In acupressure group, massage was performed on third eye point during 10-minute and in relaxation group, relaxation educated by headphone and into practically conducted by researcher . In witness group no intervention performed and anxiety level determined only two times. Data collection tools were including: demographic questionnaires and self report sheet of anxiety level(0-10). Findings: No significant difference was seen between anxiety level before intervention in three groups. There was statistically significant reduce in anxiety level before and after intervention in acupressure and Benson relaxation groups contrast witness group(P<0.01). Discussion &Conclusion: both acupressure and relaxation methods were effected on reducing anxiety therefore nurses can use them for reducing anxiety of patients before operation.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Anxiety, acupressure, Benson relaxation, kidney transplantation,
کلید واژه ها (فارسی): اضطراب، ماساژ فشاری، آرام سازی بنسون، پيوند کليه،
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 10 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/690

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:14:57 2018