لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز

(1392) بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n3p1-fa.pdf - Published Version

Download (368kB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: با توجه به اهميت عوامل مرتبط با سبک زندگی سالم از قبيل تغذيه، فعاليت بدنی، سيگار، خواب، اوقات فراغت، بهداشت فردی و رفتار باروری پژوهش حاضر با هدف تعيين سبک زندگی زنان همسردار 49-15 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب شهر اهواز انجام گرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی-تحليلی از نوع مقطعی، جامعه آماری شامل 384 زن همسردار 49-15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز است. نمونه گيری به صورت طبقه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته چندقسمتی بود که به صورت توأم با مصاحبه توسط پرسشگران آموزش ديده تکميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16 و آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 0.05>P تجزيه و تحليل شدند. يافته های پژوهش: يافته ها نشان داد ميانگين سنی واحدهای مورد پژوهش 7±6/30 سال بود. بين سبک زندگی با قوميت(P=0.001)، وضعيت تأهل(P=0.004)، شغل(P=0.002) و درآمد(P=0.001) ارتباط معناداری وجود داشت. در زمينه کيفيت خواب(9/29 درصد)، گذراندن اوقات فراغت(7/49 درصد)، وضعيت تغذيه(7/54 درصد) و وضعيت بهداشت فردی(2/48 درصد) دارای سبک زندگی متوسطی بودند. در کل 3/50 درصد از زنان دارای سبک زندگی متوسطی بودند. رايج ترين روش پيشگيری از بارداری(8/34 درصد) که زنان استفاده می کردند، کاندوم بود. بحث و نتيجه گيری: با توجه به اين که سبک زندگی اکثر زنان شرکت کننده در مطالعه حاضر متوسط بود، اين امر لزوم توجه و تأکيد بر نقش آموزش بهداشت را با هدف آشنايی بيشتر زنان با سبک زندگی مناسب و عادت های رفتاری صحيح نشان می دهد، تا به عنوان يک فاکتور پيشگيری کننده عمل کند.

عنوان انگلیسی

The lifestyle of married women referring to health centers in West of Ahvaz

چکیده انگلیسی

Introduction: Given the importance of he-althy lifestyle related factors such as nutrition, physical activity, smoking, sleep-ing, leisure, individual health and repr-oducetive behavior, the aim of this study was to determine the lifestyle of married women, aged 15-45 years old, referring to health centers in west of Ahvaz city. Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, statistical population incl-udeed 384 married women, aged 15- 49 ye-ars old, referring to health centers in the west of Ahvaz city. Sampling was conduc-ted by stratified method. The tool for colle-cting information was a researcher designed multi-section questionnaire, which was co-mpleted by aid of trained interviewers along with interviewing. Data were analyz-ed by SPSS software and chi- square test at sign-ificant level of P< 0.05. Findings: The finding showed that the me-an age of subjects under study was 30.6 ± 7 years. There was a significant association between lifestyle and other parameters such as ethnic (p< 0.001), marital status (p< 0.004), occupation (p< 0.002) and income (p< 0.001). The subjects had an average lifestyle in terms of sleep quality (29.2%), spend leisure time (49.7%), nutrition (54.7%) and individual health status (48.2%). in overall, 50.3% of women had an average lifestyle. The most common method of contraception was condom (34.8%). Discussion & Conclusions: Considering that most of the women in this study had an average lifestyle, this emphasizes the imp-ortance of health education to familiarize most women with appropriate lifestyle and right behavioral habits acting as a protective factor.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Lifestyle, married women, nut-riation, smoking, reproductive behavior, ph-ysiccal activity, individual health,
کلید واژه ها (فارسی): سبک زندگی، زنان همسردار، تغذيه، سيگار، رفتار باروری، فعاليت بدنی، بهداشت فردی،
موضوعات: آسیب شناسی
روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 13 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/64

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:40:55 2018