لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 59

(1396) بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 59. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
article A-10-3978.پنجم11.pdf

Download (536kB) | Preview
آدرس رسمی: http:/sjimu@medilam.ac.ir

چکیده فارسی

مقدمه: امروزه مدیریت بدن و متغيره هاي موثر در گرایش به آن از مباحث مهم در جامعه شناسي پزشكي است. بدن صرفاً جنبه زیستي و روان شناختي نداشته بلكه پدیده اي است كه به صورت اجتماعي ساخته و پرداخته مي شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي همبستگي است. جامعه آماري پژوهش تمام زنان 66 تا 44 سال شهر ایلام ميي باشيد - كه طبق اطلاعات مركز آمار ایران تعداد آن ها 49262 نفر بود كه از این تعداد 086 نفر بر اساس فرمول كوكران و با روش نمونه گييري خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شد اما به دليل مخدوش بودن 66 پرسشنامه 092 مورد براي تحليل نهایي برگزیده شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است. مدیریت بدن در چهار بُعد رویه هاي لاغري و سلامتي، جراحي هاي زیبيایي، نيوع پوشش )لباس( و مراقبت هاي بهداشتي مورد بررسي قرار گرفت. جهت تحليل داده و آزمون فرضييه هيا از روش هياي آمياري توصييفي )ميانگين، فراواني، درصد( و آمار استنباطي )آزمون كولموگروف اسيميرونوف، ضيریه همبسيتگي پيرسيون، اسي يرمن و جيدول آنياليز – واریانس( استفاده و به این منظور از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد كه اكثریت زنان مطالعه شده متأهل، خانه دار و و متعلق به طبقه ي متوسط بوده اند. ضيمن ایين كه ميان متغير هاي سن، مصرف رسانه اي، فشار هاي اجتماعي فرهنگي، وضع تأهل، ميزان تحصيلات و درآمد با مدیریت بيدن رابطيه - معنا دار وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: رسانه ها در جهان امروز یكي از عوامل اصلي مدیریت بدن به حساب مي آیند و در انتقال فشار هاي اجتمياعي – فرهنگي براي لاغر شدن و اندام متناسه نقش مهمي بازي مي كنند. تحصيلات نيز از عوامل اجتماعي تعيين كننده نيوع ميدیریت اسيت. افزایش تحصيلات، زنان را مجاب مي كند كه در دوره هاي متفاوت زندگي متناسه با تحصيلات خود نسبت به كنترل، تنظييم و ميانتيور بدن خود اقدام كنند.

عنوان انگلیسی

Investigating the Effective Factors on tendency to beauty surgeries and Body Management among women of Ilam during 2016

چکیده انگلیسی

Introduction: now a day, body management and its effective variables are important discussions in medical sociology. Body has not just living and psychological dimension, and it is a component that is structured socially. Materials & methods: the present study is descriptive- correlative. Research population is includes all women with age range of 19-44 in Ilam city that were 47090 cases based on report of center of statistics of Iran in whom 381 cases were selected by Cochran Formula and were selected by multilevel clustering sampling method. But because of missing data in 11 questionnaires, 370 questionnaires were selected for final analysis. Research instrument is author- made questionnaire. Body management was studied in four dimensions of thinness procedures, healthiness, beauty surgeries, cover type and health care. For data analysis and testing hypotheses, descriptive statistics (mean, frequency, percent) and inferential statistics (K-S, correlation coefficient of Pearson, Spearman and simple regression and variance analysis) were used and so SPSS software was used. Findings: the findings show that majority of studied women are married, householder and in middle class. Also variables of age, media consumption, cultural- social stress, married conditions, education degree and income are related with body management. Discussion & conclusions: media in modern time is one of the main factors of body management and play and important role in transferring social- cultural pressure for thinness and body fitness. Also education is one of the important social factors for determine management type. Higher education necessitates women to control arrangement and monitor body in various life times related to their education.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Body management, Media consumption, Social- cultural stresses, Ilam women
کلید واژه ها (فارسی): مدیریت بدن، مصرف رسانه اي، فشار هاي اجتماعي فرهنگي، زنان ایلام
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: دکتر مرتضی شمسی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/2492

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:43:43 2018