لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

رابطه بين دلبستگی، تغذيه با شير مادر و شيوه از شير‌گرفتن کودک با سبک-های ارتباطی و اعتماد بين فردی در بزرگسالی

(1393) رابطه بين دلبستگی، تغذيه با شير مادر و شيوه از شير‌گرفتن کودک با سبک-های ارتباطی و اعتماد بين فردی در بزرگسالی. مجله علمی پژوهشی دا نشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
sjimu-v22n1p16-fa.pdf - Published Version

Download (369kB) | Preview

چکیده فارسی

چکيده مقدمه:ارتباط اوليه کودک با مادر اساس نوع روابط فرد در بزرگسالی است. برای داشتن رابطه بين‌فردی سالم اعتماد عاملی ضروری است . پژوهشگران بر اهميت رابطه مادر-کودک در دوران شير خوارگی تاکيد زيادی دارند و نشان داده‌اند که سلامت يا بيماری روانی افراد بزرگسال از رابطه اوليه مادر-کودک تاثير می پذيرد و اين رابطه بر سبک‌های ارتباطی و اعتماد در روابط بين‌فردی در بزرگسالی تاثير بسزايی دارد. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بين دلبستگی،نوع تغذيه (باشيرمادرياشير خشک) وشيوه ازشيرگرفتن کودک(تدريجی يا ناگهانی) باسبک‌های ارتباطی واعتمادبين‌فردی در بزرگسالی است. مواد و روشها:در پژوهش حاضر180 نفر ( 95 مرد 85 زن) بين 16 تا 26 سال پرسشنامه‌های سبک‌های دلبستگی،سبک‌های‌ارتباطی واعتمادبين‌فردی راتکميل کردند و اطلاعات مربوط به نوع تغذيه و روش از‌شير‌گرفتن آن‌ها در يک مصاحبه شفاهی ازمادران شرکت‌کنندگان دريافت شد. يافته های پژوهش:نوع تغذيه وروش ازشيرگرفتن ارتباط معناداری با سبک های ارتباطی واعتماد بين‌فردی ندارد. بين جنسيت با سبک ارتباطی مبارزه‌گر واعتمادبين‌فردی رابطه معناداری وجود دارد(0.05>P). بين سبک‌های دلبستگی وسبک‌های ارتباطی رابطه معناداری به دست نيامد اما بين سبک‌های دلبستگی واعتماد بين فردی رابطه معناداری وجودداشت (0.00=P) بحث و نتيجه گيری:نوع دلبستگی با سبک های ارتباطی و اعتماد بين فردی در بزرگسالی رابطه معناداری دارد. لذا آموزش به مادران در‌باره نحوه پاسخگويی به نيازهای کودکشان می‌تواند گام مهمی در شکل‌گيری روابط بين‌فردی سالم و بهنجار در بزرگسالی باشد

عنوان انگلیسی

Relationship between attachment styles, Nutrition type , ( Breastfeeding , dry milk) weaning style (suddenly or gradual) with communication styles interpersonal trust in adulthood

چکیده انگلیسی

Child-mothers Primary relationship is the base of next relationship in adulthood. for a health interpersonal relationship trust is an important factor.researchers emphasize on mother-child relationship in infancy & show that individual mental health/disease in adulthood affected by Child-mothers Primary relationship.and this effect communication styles & trust in interpersonal relationship in adulthood.hence this study aimed to investigation of relationship between attachment, Nutrition type ,( Breastfeeding , dry milk)weaning style (suddenly or gradual)with communication styles interpersonal trust in adulthood. Materials and Methods: sample of this study includes 180 case(95 men & 90 women)aged 16-26 years that filled attachment styles, communication styles & interpersonal trust questionnaire information about , Nutrition type & weaning style gathered from an oral interview of their mother Findings: Nutrition type & weaning styles didn’t have any significant relation with communication styles & interpersonal trust . there is a significant relationship between gender , Battler communication style & interpersonal trust(p<0.05). there is not significant relation ship between attachment styles and communication styles but there was a significant relationship between attachment styles & interpersonal trust(p=0.00). Discussion &Conclusion: attachment styles have a significant relationship with communication styles & interpersonal trust.hence mothers education about response their children needs can be an important act in formulation the health interpersonal relationship in adulthood.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Breastfeeding, Nutrition, communication styles, trust,
کلید واژه ها (فارسی): دلبستگی، شير مادر، تغذيه، سبک های ارتباطی، اعتماد،
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: Users 10 not found.
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/185

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:26:26 2018