لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

ارزش تشخيصي IL8 در مقايسه با CRP و ESR در تشخيص عفونت هاي باکتريال در کودکان سرطاني مبتلا به تب و نوترو پني

(1396) ارزش تشخيصي IL8 در مقايسه با CRP و ESR در تشخيص عفونت هاي باکتريال در کودکان سرطاني مبتلا به تب و نوترو پني. Journal of Ilam University of Medical Sciences.

[img]
Preview
متنی
3398.pdf

Download (788kB) | Preview
آدرس رسمی: http:/www.sjimu.medilam.ac.ir

چکیده فارسی

مقدمه: عفونت عامل عمده بيماري و مرگ و مير در کودکان سرطاني مبتلا به تب و نوترو پني مي ‌باشد. تشخيص سريع عفونت ‌هاي باکتريال و شروع آنتي بيوتيک از بروز عوارضي مانند سپسيس و مرگ جلوگيري مي‌ کند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارزش تشخيصي ميزان IL8 در مقايسه با ESR و CRP در تشخيص عفونت ‌هاي باکتريال انجام شده است. مواد و روش ‌ها: در اين مطالعه مقطعي، 48 کودک مبتلا به سرطان (18 نفر دختر و30 نفر پسر با ميانگين سني 57.17 ماه) که با تب بالاي 5/38 در سال 93 به بيمارستان افضلي پور کرمان مراجعه کرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. پلاسماي بيماران در زمان پذيرش و 48 ساعت بعد، براي تعيين سطح سرمي IL8،ESR، CRP گرفته شد. نمونه خوني که جهت انجام تست IL8 گرفته مي ‌شد، سانتريفيوژ و سرم آن جدا گرديد، سپس نمونه‌ ها را در دماي 70- فريز کرده و طي مدت 13 ماه نمونه گيري تکميل شد و نمونه ‌ها با کيت Human IL-8/NAP-1 Platinum ساخت کشور USAبه روش ELISA مورد سنجش قرار گرفتند. بيماران به دو گروه داراي و فاقد عفونت باکتريال تقسيم بندي شدند. از آزمون Independent sample T test و نرم افزار SPSS نسخه 22 جهت تحليل آماري استفاده گرديد. يافته‌ هاي پژوهش: از 48 کودک مورد مطالعه 18 نفر دختر (37.5درصد) و 30 نفر پسر (62.5درصد) بودند. ميانگين سني بيماران 57.17 ماه بود. از 48 بيمار 9 مورد عفونت باکتريال به صورت 4 مورد باکتريمي، 3 مورد پنوموني و 2 مورد عفونت دستگاه ادراري داشتند و بقيه، عفونت غير باکتريال داشتند. با توجه به داده‌ هاي به دست آمده، بيش ترين مقادير حساسيت و ويژگي متعلق به مارکر IL8 به ميزان 100 و کم‌ ترين مقدار حساسيت مربوط به مارکر ESR به ميزان 7/66 و کم‌ ترين مقدار ويژگي مربوط به مارکرCRP به ميزان 6 /84 بود.

عنوان انگلیسی

The Diagnostic Value of IL8 Compared with CRP , ESR in the Detection of Bacterial Infections in Pediatric Oncology Patients with Febrile Neutropenia

چکیده انگلیسی

Introduction: Infectious complications in pediatric oncology patients are a major cause of morbidity and mortality. Early detection of bacterial infection and prescription of antibiotics prevented from complication such as sepsis and death. The present study aimed to evaluate the diagnostic value of IL8 compared with ESR and CRP in the detection of bacterial infection is done. Materials & methods: In this study , 48 children with cancer (18 were females and 30 males with a mean age 57.17 months) with high grade fever 38.5 in 2014 referring to Afzalipur hospital in Kerman, were examine. Plasma was obtained from pediatric oncology patients at the reception time with febrile neutropenia and 48 h later. Blood samples were taken for testing IL8 , centrifuged and the serum was isolated. The samples were frozen at -70 over a period of 13 months and samples of the Keith Human IL-8 / NAP-1 Platinum made in USA were measured using an ELISA assay. The patients were classified as having or not having a bacterial infection. Serum levels of IL8, ESR, CRP were measured in both groups and Independent sample T-test and SPSS version 22 were used for statistical analysis. Findings: From 48 children, 18 (37.5%) were females and 30 (62.5%) were males. Overall mean age was 57.17 months. From 48 patients , 9 cases had bacterial infection including 4 cases bacteremia, 3 cases pneumonia and 2 cases UTI and others had non-bacteria. Data showed that the highest amount of sensitivity and specificity marker belonging to IL8 is 100, the lowest amount of sensitivity attribute ESR marker is 66.7 and the lowest amount of specificity attribute CRP marker is 84.6. Discussion & conclusions: IL-8 is the most useful marker for the early detection of bacterial infections , compared with CRP , ESR and this marker can be a useful tool for evaluating patients who are at the high risk of infection and candidate for intravenous antibiotics.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): Interleukin 8, Bacterial infection, Febrile neutropenia
کلید واژه ها (فارسی): اينترلوکين 8، عفونت باکتريال، نوترو پنيک تب دار
موضوعات: سیستم ادراری
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کاربر ارسال کننده: دکتر مرتضی شمسی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/1642

Actions (login required)

View Item View Item
Mon Dec 10 07:14:36 2018