لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی

(1389) تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 7.pdf - Published Version

Download (260kB) | Preview

چکیده فارسی

روانشناسان در دهه های اخير، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به اين نتيجه رسيده اند که بسياری از اختلالات و آسيب ها در ناتوانی در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خود، عدم احساس کفايت و کنترل شخصی جهت رويارويی با موقعيت های دشوار و عدم آگاهی برای حل مشکلات و مسائل زندگی واقعی به شيوه مناسب ريشه دارد. بنابراين، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی بوده است. مواد و روش ها: اين پژوهش بر روی 90 دانش آموز(45 دختر و 45 پسر ) پايه های سوم، چهارم و پنجم دبستان که بر اساس پرسشنامه علائم مرضی کودکان SCI-4، مبتلا به اختلالات رفتاری تشخيص داده شدند، انجام گــرفت. آموزش ها شامل آموزش مهارت های اجتماعی برای کلاس درس استفنز و فهرست مهارت های اجتماعی واکر بود که از طريق بحث گروهی، ايفای نقش و الگو سازی ارائه شدند. يافته های پژوهش: تحليل نتايج با استفاده از تحليل واريانس آزمون و t در دو گروه مستقل نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاهش نشانگان اختلالات رفتاری شد(185/2,526F=). اين کاهش هم در گروه پسران و هم در گروه دختران درسطح 001/0 معنی دار است(117/840 F= برای پسران و 150/2,149 F= برای دختران). بحث و نتيجه گيری: تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد مشکلات دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری تحت آموزش مهارت های اجتماعی کاهش يافته است. اين نتايج نشان می دهد که دست اندرکاران امور بهداشت و سلامت کودکان بايستی در خصوص آموزش مهارت های اجتماعی از دوره دبستان اهتمام جدی ورزند. به طور کلی، می توان گفت که آموزش مهارت های اجتماعی به افزايش سلامت روان منجر می شود و در پيشگيری از بيماری های روانی و مشکلات رفتاری نقشی موثر دارد.

عنوان انگلیسی

Efficacy of Social Skills Training on Behavior Disorders Among Elementry School Children

چکیده انگلیسی

In recent decades, psychologists have concluded, in considering behavioral disorders and social corruptions, that many disorders and harms result from lack of ability in correct analysis of self and self situation, lack of control sensation, and personal competence in order to face difficult conditions as well as lack of intelligence for solving real life problems in an approperiate way. Thus, the purpose of current research was to study the effect of training social skills on behavioral disorders of preliminary children. Materials & Methods: This research was accomplished on 90 students (45=male, 45= female) in third, forth and fifth grades, based on children symptom inventory (CSI-4) affected with behavioral disorders. Educations included educating social skills for Stephens class and list of social skills of Walker that were presented by group discussion, role playing, and modeling. Findings: The results showed that training social skills resulted in reducing behavioral disorders indicators (F=2, 026/785). This reduction implied a significance level = /001 in male and female groups. (F= 840/777= for male and F= 2,149/150 for Female). Discussion & Conclusion: Analyzing the finds showed that the children's problems, affected with behavioral disorders who were under social skills training, reduced. These results indicated that hygiene and health affair professionals must try to consider trainig social skills from the preliminary course on. As a result, it can be said that training social skills culminates in an increased mental health and plays an effective role in preventing behavioral problems and psychosis.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): training, social skills, behavioral disorders, children,
کلید واژه ها (فارسی): مهارت های اجتماعی، اختلالات رفتاری، کودکان دبستانی،
موضوعات: آسیب شناسی
روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: معاونت پژوهشی > مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روانی
کاربر ارسال کننده: خانم زهرا تولایی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/132

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 22:25:53 2018