لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

هنجاريابی آزمون ميکر بر روی دانش آموزان پايه های دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام

(1389) هنجاريابی آزمون ميکر بر روی دانش آموزان پايه های دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

[img]
Preview
متنی
DOC 4.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

چکیده فارسی

مقدمه: آزمون تشخيص توانايی های شناختی ميکر برای اندازه گيری طيف وسيعی از توانايی های شناختی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به کار می رود. اين آزمون براساس الگوی چند عاملی شناخته شده گيلفورد از هوش است. اين آزمون دارای 36 خرده آزمون است که هر کدام از آن برای سنجش توانايی خاصی است. آزمون ميکر در آمريکا هنجاريابی شده است. در اين پژوهش اين آزمون بر روی کودکان پايه دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام هنجاريابی گريده است. مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفی بوده که برای وضعيت موجود به کار رفته و آزمون بر روی نمونه ای از کودکان پايه های دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام هنجاريابی گرديده. جامعه آماری کليه دانش آموزان پايه های دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام بود. روش نمونه گيری خوشه ای تک مرحله ای بود. حجم نمونه در اين پژوهش 320 نفر بود که با توجه به افت سه نفری آزمودنی ها به 317 رسيد. اين نمونه به طور برابر از بين دختران و پسران گزينش شدند، از هر پايه 80 نفر به تعداد برابر از دختران و پسران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در اين پژوهش آزمون ميکر بود که توسط محققين به فارسی ترجمه شده است. برای تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته های پژوهش: نتايج آلفای کرونباخ خرده آزمون ها دامنه ای از 7/0 تا 76/0 داشت. نتايج اعتبار همزمان نشان داد که بين نمرات بسياری از خرده آزمون های ميکر و ارزيابی معلم از دانش آموز رابطه معنی داری وجود دارد.(P<0/001) هم چنين نتيجه تحليل عامل بيانگر تاييد ساختار عاملی آزمون ميکر بود. بارهای عاملی عوامل بالای 3/0 بود. يافته های حاصل از نمودارهای ستونی خرده آزمون های ميکر حاکی از اين بود که در بسياری از خرده آزمون ها توزيع نمرات طبيعی است. نتايج رتبه درصدی خرده آزمون ها محاسبه گرديد. بحث و نتيجه گيری: به کمک آزمون ميکر می توان نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را در دوره ابتدايی شناسايی کرد و برنامه های مناسبی را جهت افزايش عملکرد شناختی آن ها طرح ريزی نمود که امروزه يک نياز اساسی در آموزش و پرورش است و تدوين و کاربرد ابزارهايی مانند ميکر را ضروری می سازد.

عنوان انگلیسی

Standardization of Meeker's Test on The 2nd To 5th Grade Elementary School Students of Ilam (Iran)

چکیده انگلیسی

Introduction: Meeker’s cognitive abilities diagnostic test is used to measure the broad spectrum of children and adolescent’s abilities as well as adults. This test is based on a recognized multi-factorial model of intelligence developed by Guilford. This test has 26 subscales which measure specific abilities. It was standardized in America. In this research, the test was standardized among the 2nd to 5th grade elementary school students of Ilam. Materials & Methods: This descriptive study was used for current situation, while the test was standardized on 2nd to 5th grade elementary school students. Our statistical population was all the 2nd to 5th grade elementary school students of Ilam. The method of sampling was single periodic clustral sampling. 320 students participated in this research, whom escalated to 317 students due to dropout of 3 students. The samples were equally selected between the boys and girls. 80 male and female students were selected from each grade equally. The instrument of gathering data was Meeker’s test translated in Persian by the researchers. SPSS software was used for analyzing the data. Findings: The results of Chronbach’s alfa ranged from 0.7 to 0.86. The results of concurrent validity showed a significant relationship between the teacher’s assessment of student and Meeker’s subscale grades (p<.001). Furthermore, the result of factor analysis confirmed the factorial structure of Meeker’s test. Factorial loadings were over 0.3. The results of bar charts of Meeker’s subscales suggested that Meeker’s subscales distribution were normal. The results of percentile ranks of subscales were computed. Discussion & Conclusion: It is possible to identify the strength and weakness of elementary school students by Meeker’s test, and also design a suitable program for increasing such qualities. This is a basic step in education and makes it necessary to provide and apply some instruments such as Meeker’s test.

نوع سند : مقاله
زبان سند: فارسی
کلید وازه ها (انگلیسی): structure of intellect, standardization, Meeker’s Test, elementary students,
کلید واژه ها (فارسی): ساختار هوش، هنجاريابی، آزمون ميکر، دانش آموزان ابتدايی،
موضوعات: روانپزشکی
ساختار دانشگاهی: دانشکده پزشکی > دانشکده روانشناسی
کاربر ارسال کننده: خانم زهرا تولایی
URI: http://eprints.medilam.ac.ir/id/eprint/129

Actions (login required)

View Item View Item
Thu Oct 18 21:40:13 2018