لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1393"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : A | B | D | E | H | K | M | Q | R | T | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | چ | ک | گ | ی
تعداد آیتم ها: 130.

A

(1393) بررسی مقایسهاي علل و شیوه هاي خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی 83 در استان ایلام - قانونی طی سال هاي 88. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی وضعیت نگرش پزشکان عمومی نسبت به پدیده سالمندي با استفاده از پرسشنامه کوگان. مجله دیابت و متابولیسم ایران.

(1393) تراسفکشن پایدار سلول هاا اساورایایم ی اس اسااواوات توساات ا وااور pSecTag2/HygroA-CNTF به ینظور اساوف اده در دریاات ااایتا نااعم. دوماهنامه علمي- پژوهشي دانشور پزشكي/ دانشگاه شاهد/.

B

(1393) ارتباط تحرک بدنی و عادات تغذیه ای با مدیریت تنش دانشجویان علوم پزشکی. مجله ی تحقیقات بالینی در علوم پیرا پزشکی.

(1393) سنجش تاثیر آموزش بر میزان آگاهی کارکنان از شرایط احراز پست هاي سازمانی. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی صدرا.

D

(1393) بررسی وضعیت سلامت و اقتصادي - اجتماعی سالمندان استان ایلام در سال 1391. مجله دیابت و متابولیسم ایران.

E

(1393) مقایسه اثر بخشی و عوارض مصرف انسولین و داروهاي خوراکی در دیابت حاملگی با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك.

H

(1393) بررسی تاثیر شنیدن آوای بدون کلام در کنترل علایم حیاتی بیماران تحت ب یحسی نخاعی بستری در بیمارستا نهای امام خمینی)ره( و مصطفی خمین ی)ره( شهر ایلام در سال 92. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.

(1393) تأثیر افزوده شدن اپ ینفرین به لیدوکایین 5% در ب یحسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی )ره( ایلام. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.

(1393) کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور درمان لرز پس از عمل با دگزامتازون در مقابل دارونما. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.

(1393) وضعیت سلامت دهان و دندان سالمندان شهرستان گرگان در سال 1388. مجله دیابت و متابولیسم ایران.

K

(1393) Examining the relationship between individual indices and sleepiness in shift workers of a metallurgy factory. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي و ارتباط آن با کيفيت زندگي در سالمندان شهر ايلام. مجله ی علوم پزشکی صدرا.

M

(1393) ارتباط فاز آموزشی مدل پرسید با کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش فرهنگ سراي سالمندان تهران. مجله دیابت و متابولیزم ایران.

(1393) رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه اي راهبرد مقابله اجتنابی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در دانشجویان. مجله علوم پزشکی رازي.

(1393) الگوهای رفتاری شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبک زندگی در دانشجويان دانشگاه های شهرگرگان در سال 1388. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت.

Q

(1393) تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: يک مطالعه کيفي. فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي.

R

(1393) تعيين عدد پراكسيد در روغنهاي مصرفي قنادي ها، رستورانها و اغذيه فروشيهاي شهر گرگان در سال 1390. مجله علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد.

T

(1393) مقايسه تاثير نوع زايمان بر كيفيت زندگي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهرهاي ايلام و ايوان در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد.

آ

(1393) بررسی تاثير دوره بازآموزی احيای قلبی تنفسی برسطح آگاهی و مهارت پرستاران از جديدترين تغييرات CPCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ا

(1393) مقايسه کارکردهای اجرايی بيماران ديابت نوع دو با افراد بهنجار. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل انگيزشی و علل عدم مشارکت در انجام آزمون های غربالگری سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه روش های فنوتيپيک با آناليز ژن mecA برای تشخيص مقاومت به متی سيلين /اگزاسيلين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) دستگاه تمام اتوماتيک و قابل تنظيم برای انتقال حجم های مختلف مايعات توسط پيپِت. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی کاربرد اسيد سياليک تام سرم در تشخيص پنومونی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط بين مارکرهای ويرولوژی و اپيدميولوژی با نتايج درمان در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) بررسی ارتباط برخی عوامل خطر بيماری‌های قلبی عروقی با انسداد عروق کرونر بر اساس يافته‌های آنژيوگرافی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) پلی ‌مورفيسم ‌Gly972Arg‍‍ ژن سوبسترای گيرنده انسولين-1 (IRS-1) و استعداد ابتلاء به ديابت نوع دو: مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) عوارض دارويی درمان سل و عوامل موثر بر آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) برآورد خطای پيش بينی برای زمان بقاء و کاربرد آن در تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1393) ارزيابی کاربرد فرآيند ناپيوسته متناوب با رشد چسبيده بی هوازي– هوازی در حذف ارتوفسفات از فاضلاب تصفيه شده مرحله ثانويه در مقياس آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ابلام.

ج

(1393) اثر جلسات مکرر فعاليت ورزشی بر سلو لهای ايمنی و کورتيزول در دختران ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر بخشی شناخت درمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ، سازگاری اجتماعی و بهزيستی ذهنی در بيماران مبتلا به سرطان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) شناسايی و ارزيابی ريسک های زيست محيطی ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوی در مناطق شهری به روش William Fine (مطالعه موردی: منطقه حصيرآباد شهر اهواز). مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1393) ارتباط بين شاخص توده بدنی، افسردگی و سن در افراد مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد دلفان در سال1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر محيط زندگی غنی شده بر حجم غده فوق کليه موشهای صحرايی مواجه شده با استرس پيش از تولد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان مقاومت آنتی بيوتيکی و رديابی بتالاکتاماز طيف وسيع TEM در جدايه های بالينی اشريشيا کلای مولد ESBL در شهر رشت. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) افزايش مقدار پلاسمايی پنتراکسين-3 در تشخيص بيماران شريان کرونری از افراد سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایلام.

(1393) طراحی ، ساخت و اعتبارسنجی دستگاه آزمايشگاهی سنجش تغييرات خستگی چشمی. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ و مير مادران باردار استان ايلام در سالهای 1389-1381. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1393) طراحی روايی و پايايی ابزار پيشگيری از پوکی استخوان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان فشار عصبی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شيراز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1393) مقايسه باورهای غيرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تيزهوش با عادی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) نقش نقايص تنظيم هيجان، آميختگی فکر-عمل و بازداری رفتاری در اختلال اضطراب منتشر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) بررسی ميزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوارض ناشی از واکسن ثلاث در کودکان زير 7 سال در شهر شهرکرد در سال 90-91. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) سن، جنسيت و عوامل روانشناختی همراه با اقدام به خودکشی بين جمعيت 20 تا 70 ساله شهر تهران در سال 1392. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ورود نانوذرات سيليکاتی مغناطيسی تيمار شده با I-131 به رده سلولی MCF-7 و موش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تاثير متادون بر افسردگی، اضطراب و کيفيت زندگی معتادان. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) شيوع بيماری های گوارشی در بيماران مبتلا به سوءهاضمه مراجعه کننده به کلينيک های آندوسکوپی شهرستان ايلام در سال91-1390. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1393) برآورد بيماريهای قلبی عروقی و تنفسی منتسب به ذرات معلق کمتر از 10 ميکرون موجود در هوای شهر تبريز ، شمال غربی ايران ، سال 1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بيمارستان های آبادان و خرمشهر درسال 1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی مقايسه ای عوامل موثر بر سلامت باروری مادران ساکن شهرستان دورود و کوهدشت استان لرستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1393) مروری بر تاثير انواع روش های فرآوری بر مقدار باقی مانده آفت کش ها در مواد غذايی گياهی خام و فرآوری شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) آگاهی، نگرش و اطمينان اعضاء هيئت علمی، پزشکان و دانشجويان پزشکی نسبت به آمار زيستی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) بهينه سازی پارامترهای مؤثر بر Cut-off سامانه تشخيص سريع مورفين بر پايه روشLateral Flow Assay )LFA ). مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه اعتياد به اينترنت با افسردگی ،سلامت روان و ويژگی های جمعيت شناختی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مديريت فاضلاب بيمارستانی با اهميت تر از فاضلاب خانگی- مطالعه موردی: بيمارستان های استان کرمانشاه. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور برکاهش استرس زناشويی زنان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارزيابی روايی و پايايي«سياهه علائم چند بعدی خستگی-فرم کوتاه». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) فراوانی جهش های شايع بتا تالاسمی در مراجعين به مراکز بهداشت شهر ايلام در يک دوره پنج ساله. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) نقش ترجيح جنسی در رفتار باروری زنان شهرستان کنگاور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) عوامل مرتبط با عود اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1393) رابطه‌ ويژگی‌های شخصيتی با سبک‌های هويت در دانشجويان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تعيين فاصله ايمن در مواجهه با پرتوهای ماوراء بنفش لامپ های کم مصرف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثير مصرف ترکيب رازيانه، بابونه و زنجبيل بر شدت درد ديسمنوره اوليه دانشجويان ساکن خوابگاه فاطميه دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان غلظت فلزات سنگين(کروم، کادميوم و سرب) در آب های بطری شده مصرفی شهر همدان. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1393) بررسی عوامل موثر بر رفتار پرخطر رانندگان تاکسی شهر اهواز در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1393) بررسی اثر حفاظتی روی بر بيومارکرهای آسيب اکسيداتيو در تماس حاد با مالاتيون درموش ‏صحرايی نر ‏. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) 1382- تخمین تابع هزینه بیمارستان هاي استان ایلام طی سال هاي. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل باکتريولوژيک و مقاومت آنتی بيوتيکی در زنان مبتلا به UTI مراجعه کننده به آزمايشگاه رازی دزفول. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارزيابی غلظت PM2.5، PM10 و PM1 در طی طوفان های گرد و غبار در شهر ايلام در سال 92-91. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) دستيابی به استانداردهای بيمارستان سبز در بيمارستان‌ های آموزشی شهر يزد سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر 12 هفته تمرين اينتروال کم حجم با شدت زياد و تمرين تداومی سنتی بر سطوح آديپونکتين و نيمرخ ليپيدی مردان جوان چاق. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارتباط مصرف چای سياه و قهوه با خطر ابتلاء به سرطان پروستات: مطالعه مورد-شاهدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1393) بررسی اثر عصاره ريشه بادام کوهی (Amygdalus lycioides) بر ميزان قند خون در موش‏های صحرايی سالم و ديابتی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1393) بررسی ارتباط استفاده از مکمل های کلسيم، آهن و مولتی ويتامين در دوران بارداری با وضعيت دندان ها در زنان زايمان کرده شهر تهران سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مروری بر بيولوژی ويتامين K2. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی مديريت پسماند در بيمارستان های کوچک و بزرگ منتخب شهر تهران. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1393) اثر عصاره هيدروالکلی ريزوم سعد کوفی بر حافظه و يادگيری موش صحرايی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عملکرد IRFI005 در حذف راديکال های آزاد داخل و خارج سلول. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) اعتباريابی پرسش نامه کيفيت زندگی کودکان(PedsQL) در شهر کاشان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) Comparison of Three Staining Methods, Coomassie Blue R250, Colloidal Coomassie Blue and Blue Silver, for Detecting Mouse Brain Proteins Separated by Two-Dimensional Electrophoresis. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمايی مدارس خمين شهر در زمينه بهداشت مواد غذايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه بين کمال گرايی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای راهبرد مقابله اجتنابی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) شيوع شاخص توده بدنی غير طبيعی در نوجوانان شهر سنندج و پيشگويی کننده‌های فردی- اجتماعی آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثير جنسيت،رضايت شغلی،رضايت از امکانات رفاهی و وضعيت تاهل بر افسردگی پرستاران بيمارستانهای دولتی شهرستان ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تطابق يافته های بالينی، راديولوژيک و آزمايشگاهی در پنومونی حاد باکتريال اکتسابی از جامعه بالغين بستری شده در بيمارستان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی اثر عوامل شخصيتی بر ميزان بازيابی حافظه سرگذشتی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) microRNA ها در درمان سرطان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) راهبردهای تنظيم شناختی هيجان در پردازش افکار خودکشی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) برآورد ميزان مرگ ومير با استفاده از سيستم نمره بندی شدت بيماری آپاچی 2(APACHE II) در بيماران بستری در بخش مراقبت های ويژه ترومای بيمارستان شهيد بهشتی قم. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه کارايی نانوذرات آهن صفر ظرفيتی و ترکيبات منگنزی در حذف يون کادميوم از محيط های آبی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه مولفه های خلاقيت با سلامت روان در دانش آموزان دبيرستان های استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی وضعيت ايمنی و آمادگی بيمارستان های شهر ايلام در برابر بلايا در سال 1392. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) باروری ايده‌آل زنان و تعيين کننده‌های آن(مطالعه موردی زنان شهر کرمانشاه). مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف فلزات سنگین(مس ،روي، کبالت) از شیرابه مرکز دفن شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه استفاده از درمان ترکيبی rTMSفرکانس پايين و توانبخشی با درمان توانبخشی به تنهايی بر سفتی مفصلی دست مبتلای بيماران سکته مغزی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجويان دختر دانشگاه ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه اثر مهاری عصاره های مختلف گياه تشنه داری بر باکتری های استافيلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا و هليکوباکترپيلوری در شرايط in vitro. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی مقايسه ای فرآيند آماده سازی مقاطع بافت شناسی با استفاده از مايکروويو و روش معمول. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه‌ی بين تيپ شخصيتی با ميزان اعتماد به نفس در بين دانشجويان دختر خوابگاه زينب دانشگاه لرستان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی اثرات تجويز مهارکننده نيتريک اکسايد بر تغييرات وزن و ساختار بافتی کليه موش صحرايی باردار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی بعضی از خصوصيات آنزيمی اسيد فسفاتاز در مراحل لگاريتمی و ايستای پروماستيگوت های ليشمانيا ماژور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) استفاده از فاژ MRSA به عنوان آنتی بيوتيک فوق اختصاصی عليه استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سيلين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی بهبود عملکرد منعقد کننده آهک با استفاده از پليمر مصنوعی در حذف رنگ از فاضلاب نساجی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثير آموزش تکنيک ساماندهی محيط کار بر آراستگی محيط کاری اتاق عمل بيمارستان شهيد بهشتی اصفهان در سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی وضعيت آلودگی باکتريايی صفحه کليد دستگاه های خودپرداز بانکی در شهرکرد. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1393) نقش تعديل گر روانرنجور خويی و سازگاری در رابطه هيجان خواهی و آمادگی به اعتياد در دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی خصوصيات سايکومتريک پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1393) تأثیر دوازده هفته فعالیت هوازي بر عملکرد ریوي و سطوح سرمی لپتین مردان چاق. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط روابط عاطفی بين والدين و فرزندان بر روی سازگاری تحصيلی دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) نقش التهابی آنزيم ميلوپراکسيداز و افزايش ميزان آن در بيماران شريان کرونری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایلام.

چ

(1393) بررسی تاثير مراقبت کانگرويی مادر بر درد ناشی از رويه های تهاجمی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ويژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی فاطميه همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) توليد نانوذرات نقره به روش زيستی با استفاده از عصاره ميوه بلوط و بررسی فعاليت ضد ميکروبی آن بر عليه عوامل ايجاد عفونت های بيمارستانی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) بررسی ارتباط بين PM10 و شمارش بشقابی ميکروارگانيسم های هترتروف موجود در هوا و ريزگردها در شهرستان سنندج در سال 91. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی سرولوژيک توکسوپلاسموز در زنان باردار شهر بابل،شمال ايران، 1392-1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر بربرين بر استرس اکسيداتيو هيپوکمپ موش‌های صحرايی ديابتی شده با استرپتوزوسين. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تاثير آموزش نظارت حمايتی بر عملکرد تيم نظارت شبکه های بهداشتی درمانی استان ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثيرات گياه شنگ Tragopogon graminifolius بر التيام زخم پوست در رت های نژاد لويس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و سلامت روان در بين شهروندان شهرکرد. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1393) بررسی اثر Zingiber officinale بر بی دردی ناشی از مرفين در موشهای صحرايی نر بالغ نژاد ويستار. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط بين پلی‌مورفيسم308-G/A ژن( TNF-α (rs1800629و استعداد ابتلاء به ديابت نوع دو در استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1393) رابطه بين دلبستگی، تغذيه با شير مادر و شيوه از شير‌گرفتن کودک با سبک-های ارتباطی و اعتماد بين فردی در بزرگسالی. مجله علمی پژوهشی دا نشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی کنترل پاسچر در افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایلام.

(1393) بررسی اثرات حفاظتی بخشهای هوايی عصاره گياه خارشتربرنفرتوکسيسيتی حاد القاشده بوسيله جنتامايسين در موش صحرايی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ناهنجاری شانه نامتقارن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبيرستانی 15 تا 18 ساله شهر ايلام. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:00 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 08:45:07 2018