لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1392"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : N | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | و | پ | چ | ک | ی
تعداد آیتم ها: 128.

N

(1392) بررسی عوامل محيطی موثر بر بروز اسهال در شهرستان تنگستان استان بوشهر در سال 1390. فصلنامهء علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد - طلوع بهداشت.

ا

(1392) فراوانی کرانيوسينوستوزهای ارجاعی منجر به عمل جراحی بازسازی، طی سال های 1375 الی 1390، به بخش جمجمه، فک و صورت گروه جراحی پلاستيک و ترميمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی درگيری های قلبی در مبتلايان به بيماری کاوازاکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی وضعيت رسانه های توليد شده در بخش آموزش سلامت ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی وضعيت اپيدميولوژيکی ليشمانيوز جلدی با تأکيد بر روند ميزان بروز آن در کاشان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی تاثير اتانل بر بقای سلول‌ های فيبروبلاست انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی 10 ساله کودکان مبتلا به کارديوميوپاتی ديلاته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی مکانيسم سکته ايسکمی با آناليز پروتئوم مغز انسان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) طراحی سيستم تحليلگر عناصر سبک بافت به روش فعال‌سازی نوترونی(NAA) با استفاده از کد MCNP. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارزيابی مدل ‌های پارامتری در بررسی بقای 5 ساله بيماران سرطان روده بزرگ شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) طراحی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن موتانت زیر واحد کاتالیتیک دیفتریاتوکسین و بررسی بیان پروتئین نوترکیب کاندید واکسن علیه دیفتري. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه بين سبک های مقابله با تنيدگی و سلامت روانی با توجه به شدت اعتياد در معتادين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدين دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذير. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی آگاهی و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به پژوهش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تحليل هزينه های درمان بيماران ام اس در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی رابطه صفات طيف اوتيسم و افسردگی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی عوامل باکتريال عفونت های ادراری و تعيين مقاومت آنتی بيوتيکی آن ها در بالغين بستری و مراجعه کننده به بيمارستان فرشچيان شهر همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1392) بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوري با پره اکلامپسی در زنان باردار شهر ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه بين باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوشبينی با اضطراب امتحان دانشجويان علوم پزشکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اپيدميولوژيک بيماری سل در استان ايلام طی سال های 1390-1384. Tehran University Medical Journal.

(1392) توليد نانوذرات مگنتيت تثبيت شده با تفاله چای و بررسی کارايی آن در حذف کروم شش ظرفيتی از محيط های آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) شخصيت مديران و سبک رهبری آنان: کاربرد مدل 5 عاملی شخصيت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) الگوی اختلالات زبانی در بيماران آسيب ديده مغزی: شواهدی از بيماران دوزبانه کردی-فارسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تحليل مفهوم استقلال (Autonomy) در پرستاری: رويکرد واکر و اوانت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تهيه فرآورده آهسته رهش خوراکی متيل فنيدات موثر در درمان ADHD با استفاده از تکنيک پلت سازی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی تاثير آموزش شناختی - رفتاری بر رضايت زناشويی زنان دارای کم کاری ميل جنسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی مقايسه تاثير ماساژ فشاری و آرامسازی بنسون بر ميزان اضطراب در بيماران قبل از عمل پيوند کليه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثر حلال، پراکسید هیدروژن و دي اکسید تیتانیوم بر تجزیه روغن هاي پلی کلرینه بی فنیل با بهره گیري از امواج میکروویو به منظور کاهش مواجهه شغلی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) کارسينوژنز: نقش ويروس ‌ها در پاتوژنز سرطان ‌های انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ث

(1392) مطالعه فون و فعاليت پشه خاکی‌ها در کانون ليشمانيوز جلدی دهستان قنوات استان قم، سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1392) تاثیر کلاس هاي آمادگی براي زایمان بر مدت بستري و میزان رضایتمندي مادران در شهراراك درطی سال های 1387-89. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) با رضایت مندي دانشجویان (Preceptor) بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی پرستاري از آموزش عملی و بالینی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) طراحی و روان سنجی مقياس مدافعه پرستاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) ارتباط بين تلومرها، تلومراز، سرطان و پيری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی توانمندی سلول های بنيادی مزانشيمی نامحدود خون بندناف (USSC) در ترميم ضايعه استخوانی در کالواريای خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی مقايسه ای اثرات تزريق درون صفاقی هروئين و شيشه بر يک سری از پارامتر های خونی و سرمی در موش صحرائی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) عامل دار کردن نانو تيوب های اسيدی چند ديواره با ترکيبات دی آزو حاصل از آمين های آروماتيک و مطالعه اثرات ضد سرطانی آن ها بر رده سلولی SW742در شرايط invitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی انگلهای کرمی زئونوز در موش های راتوس مناطق شهری شمال استان خوزستان در سال90- 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارزيابی باکتری های تجزيه کننده نفت و توانايی آن ها در رفع آلودگی های زيست محيطی وابسته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) ارزش کولونوسکوپی و بيوپسی در تعيين علت اسهال مزمن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی رابطه بين سازه های نظريه رفتار برنامه ريزی شده با رفتارهای ايمن عبور از خيابان در دانش آموزان چهارم ابتدايی شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثرات سرکوب کنندگی ليشمانيا ماژور بر روی عرضه و بيان رسپتور آلفای اينترلوکين-2 در لنفوسيت های T خون محيطی انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) X-linked Hyper-IgM Syndrome: Control and Treatment. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) عوامل تعيين‌کننده خودکشی موفق: يک مطالعه مقطعی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بيومارکرهای تشخيصی در بيماری مالتيپل اسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1392) بررسی خواص عصاره آبی گياه اسطوخودوس بر بقای سلول‌ های فيبروبلاست انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر ضد ميکروبی فلز روی در سويه های استافيلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به بنزآلکونيوم کلرايد و دارنده ژن smr جدا شده از نمونه های کلينيکی و لبنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی شيوع عفونت سيتومگالوويروس در کودکان کانديد پيوند کبد در بيمارستان نمازی شيراز در سال های 85-88. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی عوامل خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 90 - 91. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثرات سيتوتوکسيک داروی 5-فلورواوراسيل بر پروماستيگوتهای ليشمانيا ماژور والقائ آپوپتوز در انگل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مروری بر وضعيت آلودگی گال در ايران و عوامل مرتبط با آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه باورهاي فراشناخت با انواع خشونت خانگی در زنان قربانی شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ذ

(1392) جداسازی و ارزيابی ميکروارگانيسم های مقاوم به سلنيت از پساب های صنعتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر زمان واکنش، دوز ازن و رطوبت نسبی بر کارايی فرايند uv/o3 در تجزيه بنزن از جريان هوا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بيضه موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) نقش راهبردهای مقابله‌ای در مشکلات روانی بيماران ديابتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی فراوانی 1 PAPI- در سويه های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ترکيبات شيميائی و فعاليت ضد باکتريائی روغن اصلی بخش های هوائی دو گياه تريليوس لپتوفايلا و تکوکارپوس ميفوليوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ميزان آگاهی و نگرش دانشجويان دانشکده بهداشت و معماری در مورد اکستازی و عوارض ناشی از مصرف آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) تشخيص زود ‌هنگام سرطان و پروتئوميکس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ارتباط شدت درد و سطح ناتوانی با فاکتورهای مکانيکی در بيماران مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) آناليز بيان ژن داده های ماکرواری بيماری لوکميا با برنامه DAVID. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی رابطه بين وضعيت سلامت عمومی و کيفيت خواب کارگران با تعداد حوادث در شرکت صنعتی و معدنی گل‌ گهر سيرجان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی وضعيت تغذيه دانشجويان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی توزيع نيروی انسانی پرستار شاغل در بيمارستان های دولتی ايران با استفاده از شاخص جينی و منحنی لورنز در سال های 85-1380. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر گلوکز بر ساختار آلبومين سرم انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) تبیین احساسات روان شناختی بیماران مبتلا بھ نازایی: یک پژوھش کیفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر تجويز«روي» بر قدرت باروری موش صحرايی نر قرار گرفته در معرض استرس صوتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی تاثير آموزش بر آگاهی و نگرش دبيران مدارس راهنمايی و دبيرستان های حومه ايلام در مورد عوامل خطرآفرين بيماری های قلبی-عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ويژگی های روانشناختی زنان و دختران فراری شهرستان کرمانشاه در سال1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی نگرش و عملکرد پزشکان خانواده درباره پيشگيری و درمان بيماريهای قلبی- عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تاثير تمرينات پيلاتس بر روی ترکيب بدنی و انعطاف پذيری زنان غير ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1392) اثر استرس شنای اجباری در آب سرد بر قند ناشتا، تست تحمل گلوکز و انسولين سرم در موش های صحرايی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه شدت درد و عوارض پس از سزارين با دو روش بيهوشی عمومی و اسپاينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه شدت درد و عوارض پس از سزارين با دو روش بيهوشی عمومی و اسپاينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1392) شناسايی ژن F ويروس بيماری نيوکاسل جدا شده از اپيدمی های اخير بيماری در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر آنتی بيوتيک ها بر سلولهای پلانکتونيک و بيوفيلم سويه های بالينی انتروکوک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسيون کاکس در پيش بينی بقای بيماران مبتلا به سرطان پستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ض

(1392) مقايسه اثر متفورمين و پيوگليتازون بر سطح hs-CRP در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ظ

(1392) بررسی علائم و نشانه های بالينی، آزمايش های پاراکلينيکی و سرانجام نهايی بيماری درکودکان مبتلا به مسموميت با آمفتامين ها مراجعه کننده به بيمارستان لقمان طی سال90-1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) فعاليت بدنی و غلظت هموگلوبين گليکوزيله سرم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1392) بررسی فراوانی و عوامل پوسيدگی دندان های شيری در کودکان 6-2 ساله در کاشان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر رالوکسيفن بر هورمونهای محور هيپوفيز _ تخمدان در موشهای صحرايی ماده بالغ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه مؤلفه های سرمايه انسانی و مؤلفه های سازمان يادگيرنده در اعضاء هيئت علمی مجتمع بيمارستانی امام خمينی(ره) تهران در سال 1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1392) بررسی رابطه کيفيت زندگی و ميزان فعاليت بدنی در دانش آموزان دختر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثر ملاتونين بر درد ناشی از فرمالين در موش های سفيد صحرايی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثربخشی بازی درمانی به شيوه شناختی- رفتاری مايکنبام در کاهش کمرويی و گوشه گيری اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهرملکشاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سبک هويت با اختلال شخصيت مرزی دانش آموزان دبیرستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر ضد دردی عصاره الکلی کاپيتول های گياه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در موش های کوچک نر بالغ آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1392) تاثير تمرينات نوروفيدبک بر اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارتباط الگوي غذایی سالم و سندرم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم آباد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارزيابی دو روش ايمنوفلئورسانس غيرمستقيم (IFA) و ELISA در تشخيص سندرم لارو مهاجر احشائی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1392) مداخلات اجتماع محور پيشگيری از آسيب های ناشی از وسايل نقليه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه بازشناسی بيان چهره‌ای هيجان در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنی پارانوئيد، آشفته و افراد بهنجار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ارتباط ارزش گذاری به بدن با درک از حمايت اجتماعی در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ل

(1392) اثرات اعتياد به ترياک بر روی ساختار بافتی کبد و کليه خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) بررسی وضعيت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتيد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد در سال1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) وضعیت دسترسی بھ مقالات بیوانفورماتیک پزشکی با استفاده از وب مرئی Web of Science. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسي فراواني مقاومت دارويي گونه‌هاي انتروكوكوس فكاليس و انتروكوكوس فاسيوم و شناسايي ژن A/Bvan در ميان سویه های مقاوم به ونكومايسين با روش PCR در استان ايلام و كرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تعيين مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر الگوی باروری خانواده های تک فرزند و بدون فرزند شهرستان شهرکرد در سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ميزان هم زمانی واريس مری با ضايعات معده و دوازدهه و رابطه بين وجود اين ضايعات و قطر وريد پورت در بيماران بستری با سيروز کبدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه کيفيت زندگی بيماران بالای 50 سال مرواريد در استان چهارمحال و بختياری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارزيابی ارگونوميک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگران کارخانه سيمان شهرستان شیروان چرداول به روش QEC. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه دو روش ميزوپروستول خوراکی و اکسی توسين وريدی بر موفقيت القاء زايمان در پارگی پيش از موعد پرده های جنينی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) پيش‌بينی مدل گرايش به اعتياددانش آموزان متوسطه شهر ایلام مبتنی بر عوامل شخصيتی(NEO) بواسطه متغير ميانجی سلامت روان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) سنجش رابطه استفاده از محيط های آموزش الکترونيکی و وب 2 با مهارت های تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هيجانی در دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی کیفیت آب شرب مصرفی در اتوبوس هاي برون شهري یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) کاربرد پروتئوميکس در شناسايی بيوماکرهای بيماری های گلومرولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1392) بررسی ارتباط بين فرسودگی شغلی با تيپ‌های شخصيتی (A,b) و رضايت شغلی در ميان مربيان مهدهای کودک شهرستان‌ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اپيدميولوژی ليشمانيوز جلدی در شهرستان انديمشک 1389-1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1392) DTAB مطالعه ساختار و پایداري آلبومین سرم انسانی در حضور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1392) بررسی کيفت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به تومور مغزی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اثر مهاری عصاره آبی گياه پياز تابستانه بر روی کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1392) مارکرهاي سرطانی در یک نگاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی عوامل موثر بر انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت بر اساس الگوي ارتقاء سلامت 1391- در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 9. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) مقايسه افکار خودکشی و افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی و سالم در استان ايلام در سال 91-1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه ويژگی های زيستی والدين کودکان استثنايی با والدين کودکان عادی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تظاهرات سی ‌تی با قدرت تفکيک بالا(HRCT) در بيماران مبتلا به سارکوئيدوز: يافته‌ های تيپيک و اتيپيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مطالعه پروتئوم ادراری بيماران مبتلا به IgA نفروپاتی و معرفی بيومارکرهای مرتبط با پيشرفت بيماری به روش آناليز آماری نظارتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثر کم کاری تيروئيد القاء شده با پروپيل تيواوراسيل(PTU) بر ميزان هورمون‌های تستوسترون، لوتئينی و محرک فوليکولی در سرم موش صحرايی بالغ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) پروتئیناز- 2 در فیبروز ریوي القاء شده به متالوبررسی بیان پروتئین ماتریکس بلئومایسین در موش آزمایشگاهیوسیله. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی تاثير آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تغيير رفتار بهداشت دهان ودندان دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تحليل فضايی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل‌‌ های اتولجستيک، اتولجستيک مرکزی شده و روش کريگينگ نشانگر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1392) تأثير آموزش مديريت زمان بر کاهش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی درصد سوختگی در افراد اقدام‌ کننده به خودسوزی در استان ايلام دربين سال های 1385-1372. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) نحوه انتخاب بیماران جهت معرفی در جلسات گزارش صبحگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:21 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 08:58:02 2018