لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1391"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ع | غ | ف | ق | ك | م | ن | و | ي | ک | گ | ھ
تعداد آیتم ها: 65.

ا

(1391) تشخيص سريع مولکولی سالمونلا تيفی به روش PCR با استفاده از ژن invA در نمونه های مواد غذائی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی و مقايسه روند مصرف رنگ های خوراکی در محصولات قنادی شهر قم در سال های 88-1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تاثير تمرين های يوگا بر دامنه حرکتی ستون فقرات کمری، درد و ناتوانی عملکردی در زنان مبتلا به فتق مزمن ديسک کمر: مطالعه کنترل شده تصادفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی عوامل مرتبط با بروز عوارض در بيماران ديابتی نوع 2. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی نقش فنول ها بر بهبود خصلت ضد سرطان بتاکارتن به کمک افزايش جذب اشعه فرابنفش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی نقش پلی‌مورفيسم rs1047840 G>A ژن اگزونوکلئاز1 در ابتلا به سرطان روده بزرگ غير ارثی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1391) روند توزيع فراوانی اختلالات روانی و مشکلات روانی-اجتماعی مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره سازمان بهزيستی کل کشور در سال های 81 الی 88. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تعيين گونه های مولد ليشمانيوز جلدی ايزوله های مختلف جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان رازی، تهران، سال 1389 با استفاده از ژن ITS1 و آنزيم Apo1 با روش ملکولی P‏CR-RFLP. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) نقش تجربه‌ رويدادهای آسيب‌ زای زندگی در پيش بينی علائم روان شناختی دانش‌آموزان پسر دبيرستانی شهر اورميه در سال تحصيلی 90-1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) ارزيابی رفتاری ميزان ترميم در عصب سياتيک، پس از پيوند تيوب نانوفيبر پلی هيدروکسی بوتيرات- والرات بهمراه سلول های شوان در مدل موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) اثر بخشی يک دوره تمرينات کاوتورن و کوکسی بر کيفيت زندگی، تعادل و خستگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1391) بررسی تأثير حمايت زنان با سابقه شيردهی موفق بر الگوها و طول مدت شيردهی در زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگاه های شهر ايلام در سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) طراحی واکنش زنجيره ای پلی مراز(PCR) جهت تشخيص مولکولی باکتری هموفيلوس آنفلوانزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1391) بررسی تأثير اجرای برنامه آموزشی بر افزايش خودمراقبتی در بيماران ديابتی نوع دو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی ميزان آمادگی دانشگاه ها و مدارس شهر ايلام برای مقابله با پاندمی آنفلوانزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) ارياسيون نادر شريان اپی گاستريک تحتانی و شريان چرخشی رانی داخلی توسط يک تنه مشترک از شريان ايلياک خارجی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1391) تاثير راهکارهای مديريت درمان بر کاهش سميت و عوارض داروهای شيمی درمانی در مبتلايان به سرطان پستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) آناليز پلی مورفيسم در ارتباط با بروز بيماری اسکيزوفرنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) جدا سازی و استفاده از DNA آپتامرها در تشخيص و شناسائی مورفين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1391) مروری بر واکسن های مهندسی ژنتيک شده باکتری اشريشياکلی انتروتوکسيژنيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1391) مقايسه سلامت روان دانشجويان موفق و ناموفق تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) سرواپيدميولوژی آنتی بادی های( IgMو IgG) ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پرشکی الزهرا(س) تبريز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی اثر هم ‌زمان نانو ذرات تيتانا و پرتوهای گاما بر رده سلولی سرطانی سينه انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) شناسايی فيلوژنيک باکتری های تثبيت کننده نيتروژن جدا شده از ريزوسفر گياه مارچوبه با استفاده از 16s rRNA و بررسی اثر فلز روی بر سويه جدا شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1391) تخليص فريتين از کبد گوسفند و گزارش فعاليت پراکسيدازی مجموعه هيم-فريتين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1391) کاربرد مدل گزینش براي داده هاي گمشده در کارآزمایی بالینی مقایسه تزریق داخل زجاجیه اي بیواسیزوماب به تنهایی و همراه با تریامسینولون در بیماران استحاله وابسته به سن ماکولا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی اثر آنتی بيوتيکی عصاره آبی گياه اسکروفولاريا استرياتا بر اشرشياکلی در مقايسه با تتراسايکلين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) مقايسه مدل ‌ها‌ی حاشيه ‌ای و انتقال برای تحليل پاسخ ‌های دو حالتی: يک مطالعه شبيه ‌سازی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) خوشه بندی بيانی پروتئين های سرطان دهانه رحم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) انواع گمشدگی در مطالعات طولی و روش ‌های مبنی بر درستنمايی برای تحليل آن ‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1391) بررسی عوامل باکتريايی ورم پستان گاو در گاوداری های شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) روش های کنترل رفتار کودک در دندان پزشکی: آرام بخشی و بيهوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر پاک سازی پلاک های آميلوئيدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1391) بررسی آلودگی ميکروبی صابون های مايع مصرفی در بيمارستان های شهر ايلام در سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) باکتريوفاژکانديدای جديد برای جلوگيری و حذف بيوفيلم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1391) بررسی ويژگی های روان سنجی آزمون های تشخيص بالينی-عصب شناختی کافمان بر روی کودکان 4 ساله کودکستان های شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1391) اثر عصاره الکلی ريشه‌ گياه ختمی گوشه‌ دار( (Alcea angulata )بر ميزان چربی خون در خرگوش‌های نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تاثير هوش هيجانی بر سبک های مديريت تعارض در سرپرستاران بيمارستان ميلاد تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) مقايسه غلظت روی در سرم افراد مبتلا به بيماری سلياک و کرون در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی روند مرگ و مير حاصل از سرطان پانکراس در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) روند مرگ و مير سرطان پستان درميان زنان ايرانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی بار مرگ و مير بعلت ابتلا به سرطان کبد در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1391) تهيه نانوليپوزوم های انسولين خوراکی با فرمولاسيونی جديد و بررسی کارايی آن در شرايط in vivo. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1391) ارزيابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی –عضلانی به روش QEC در کارگران سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1391) هادی ميری، رشيد حيدری مقدم *، خسرو ابراهيم، شهرام آهنجان، مريم مهديلو ، حسن قاسمعليپور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) اثر اعتياد به ترياک بر روی هورمون های تيروئيدی T3، T4و TSH در رت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بی حسی موضعی بوپيواکائين بر کاهش درد بعد از عمل ناشی از انسزيون هرنی اينگوينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی خشونت فيزيکی در دوران بارداری و عوارض ناشی از آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) ارزيابی راحتی خودکار ارگونوميک penagain در مقايسه با خودکارهای معمولی(غير ارگونوميک). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) تهيه ماکزيمم مقدار پروتئين از سلول های اسپرم مردان بارور و نابارور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بهينه سازی ايزوالکتريک فوکوسينگ(بعد اول) عصاره پروتئينی مغز موش ماده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) مقايسه تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان به دو شيوه سخنرانی و نمايش فيلم بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) کاربردهای ليزر در ايمپلنتولوژی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1391) سيروز صفراوی اوليه همراه با اسپروی سيلياک: گزارش مورد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی تأثير ماساژ دست و پا بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) مقايسه اثر عصاره ميگو (Fenneropenaeus indicus) گلی بنکلاميد و واناديوم بر ديابت تجربی در موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) اندازه گيری و طراحی شدت روشنايی عمومی در خوابگاههای دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی قزوين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1391) بررسی فراوانی ژن های توکسين A و آلژينات در ايزوله های بالينی سودوموناس آئروژينوزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی فراوانی موتاسيون ژن PA3721 در سويه های سودوموناس آئروژينوزا توليدکنندهESBL و فاقدESBL با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ي

(1391) اثر کم ‌کاری تيروئيد القاء‌ شده با متی ‌مازول بر ميزان عناصر کمياب مس و روی در سرم موش ‌های سفيد صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1391) ارزيابی علل حوادث شغلی رخ داده در پالايشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از چک ليست تارانت طی سال های 88-1363. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1391) بررسی کيفيت ميکروبی و شيميايی آب‌ های بطری شده موجود در شهر ايلام در سال 89-1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور اصفهان سال 1387. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) استفاده از آناليز عاملی ومدل سازی در بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد عابرين پياده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی در سال 1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ھ

(1391) مقايسه سرولوژی مايکوپلاسما پنومونيه در بيماران با سکته حاد قلبی و بدون درگيری قلبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:59 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:11:48 2018