لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1389"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : آ | ا | ب | ج | خ | د | ر | س | ص | ع | غ | ف | ق | ك | م | پ | ک | ی
تعداد آیتم ها: 32.

آ

(1389) طراحی و ساخت الگوی سيستم جديد لجن فعال به روش هوادهی ريزشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ا

(1389) مقايسه اثرات داروی مالتوفر و قند مالتوز بر ميزان رشد و مرفولوژی کلنی برخی از درماتوفيت ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1389) بررسی تأثير آموزش گروهی حل مسأله بر برخی ويژگی‌های روان شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) مقايسه اثر داروهای ضد کوکسيديال کيم‌کوکسيد، فارم کوکسيد با آمپروليوم و موننزين بر روی انگل آيمريا تنلا در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) کارآزمائی دوسوکور بررسی تاثير ژل آگار خوراکی در پيش گيری از ابتلاء به زردی غير هموليتيک در نوزادان رسيده سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1389) ارزيابی و مديريت خطر ايمنی، بهداشتی و زيست محيطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ويليام فاين». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی سطح پادتن IgG ضد سرخک 5 سال پس از واکسيناسيون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله (عج). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1389) بررسی ميزان سطوح سرمی لپتين و آديپونکتين در پره اکلامپسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1389) بررسی ارتباط عفونت مجاری ادراری بدون علامت با برخی از متغيرهای دموگرافيک در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهار در استان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1389) اثرات تراکم جمعيت بر ميزان باروری موش های سوری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1389) بررسی ارتباط بين سيمايه ی بالينی و همبسته های جمعيتی آن در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام در سال 87-1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1389) تاثير فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی اثر تجويز مزمن مرفين بر رفتار تغذيه ای موش های صحرايی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1389) بررسی جو توانمندسازی کارکنان در مراکز مديريت حوادث و فوريت های پزشکی کشور ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی مقايسه ای نتايج خودسنجی و ارزشيابی دانشجويان از عملکرد آموزشی اعضاء هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام 86-1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1389) تأثير نوع تمرين بر مجموعه ی سازگاريهاي عصبي- عضلاني در مردان جوان تمرين نکرده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی شيوع آنمی فقر آهن بر اساس معيارهای آزمايشگاهی در کودکانمبتلا به اختلال رشد غيرارگانيک مراجعه کننده به کلينيک تخصصی اطفال بيمارستان امام خمينی شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) موقعيت استرس زای امتحان و اثر آن بر پارامترهای سلولی سيستم ايمنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1389) بررسی تغييرات سطح سرمی کورتيزول و فشار خون در فشار روانی امتحان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی مرند. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی ژنوتيپ های ويروس سينسيشيال تنفسی انسان در کودکان زير 5 سال مبتلا به عفونت حاد تنفسی در سال های 1386 و 1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1389) مقايسه دو رژيم فورازوليدون، آموکسی سيلين، امپرازول همراه با بيسموت و بدون بيسموت در درمان ريشه کنی عفونت هليکوباکترپيلوری در بيماری زخم پپتيک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1389) تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) ارزيـــــــابی کشندگی عصاره ی الکلی و آبی گل هميشه بهار(Calendula officinalis)بر پروماستيگوت‌های ليشمانيا ماژور(MRHO/IR/75/ER) در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) اثر شعردرمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی در دانشجويان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) تعيين گونه عامل ليشمانيازيس جلدی به روش مولکولی در شهر مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی اثر ضد قارچی و سميت نانوکپسول های پلی لاکتيد-گليکوليد حاوی آمفوتريسين B به فرم پودر خشک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) هنجاريابی آزمون ميکر بر روی دانش آموزان پايه های دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی فراوانی ژن های Ace ،Zot ، tcpA و ctxA در سويه های ويبريوکلرای جدا شده از اپيدمی تابستان سال 1384 ايران با روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) فراوانی اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان اول ابتدائی شهر يزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1389) تاثير تمرينات قدرتی بر پروتئين واکنش دهنده C‌ سرم و فيبرينوژن پلاسمايی مردان جوان تمرين نکرده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1389) ارزيابی کيفی طرح ارائه مراقبت های اوليه بهداشتی(خانه بهداشت کارگری) در کارخانجات شهرستان يزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1389) بررسی تاثير گياه يونجه (Medicago sativa) بر بهبود زخم در موش های آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:16 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:30:16 2018