لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1387"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا | ب | ت | ج | ح | خ | ر | ز | س | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | پ | گ
تعداد آیتم ها: 32.

ا

(1387) اثر آلومينيوم بررشد سلولهای آستروسيت جنين انسان در محيط کشت و بيان ژنهاي درگير در آپوپتوز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی سونوگرافيک تنگيهای پيشابراه قدامی مردان و مقايسه آن با يورتروگرافی رتروگراد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) ارتباط بين دو شاخص شدت تمرين (%VO2max و %HRmax) هنگام فعاليت ارگومتری زيربيشينه در افراد نوجوان مبتلا به فلج مغزی اسپاستيک(10 تا 14 سال). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1387) تعيين رابطه بين کمبود ويتامين D3 و بيماری سل در بيماران بستری بيمارستان رازی اهواز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) عوامل احتمالی مؤثر بر کيفيت و کميت خواب شبانه بيماران پس از جراحی پيوند عروق کرونر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1387) بررسی مقايسه‌ای نرم کردن دهانه‌ی سرويکس توسط پروستاگلندين و سوند فولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) تاثير مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد ايمنی کارگران كك سازي ذوب آهن اصفهان در سال 1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1387) مقايسه اندازه گيری ابعاد پا (آنتروپومتری) به دو روش عکسبرداری ديجيتالی و دستی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1387) مقايسه ميزان محصولات پراکسيداسيون چربيها و هموگلوبينA1C در افراد مبتلا به ديابت نوع دو با افراد نرمال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) تاثير پودر پسته وحشی (بنه) بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز کبد و ميزان چربي ها و ليپوپروتئين هاي سرم موش صحرايي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) معرفی يک بيمار مولتيپل تروما با تب و سپتی سمی با نتيجه کشت مثبت پسودوموناس و آسينتوباکتر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1387) بررسی نمای گليوم های مغزی و تومورهای متاستاتيک مغز در توموگرافی کامپيوتری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی رويکرد بين المللی به درمان بيماری‌های شايع با استفاده از روش‌های مختلف طب مکمل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1387) الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ايلام طی سال های 1375 تا 1382. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1387) بررسی اثرات ضد ويروسی عصاره گياهی مرزن جوش برهمانند سازی و تکثير ويروس هرپس‌سيمپلکس تيپ يک در شرايط آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1387) بررسی تاثير روغن گياه گل مغربی در درمان افسردگی بيماران افسرده مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان شهر خرم آباد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1387) بررسی ارتباط ميزان مس و روی سرم با تعداد انسداد عروق کرونر قلب در بيماران آترواسکلروزيس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی نتايج استفاده از تکنيک پلاک گذاری با حداقل دستکاری در شکستگی های چند قطعه ای استخوان تی بيا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) ارزيابی ميزان سطوح سرمی مس و روی در بيماران مبتلا به گرفتگی کرونر پايين رونده قدامی چپ(LAD). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1387) بررسی تأثير اسانس گياه اسطوخودوس بر تريکوموناس واژيناليس در محيط In vitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1387) بررسی ميزان شيوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ايلام در سال تحصيلی 85-84. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) مقايسه بـين دو روش رايج بالينی و پرتونگاری در اندازه‌گيری زاويه انحنای کمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی عوامل موثر بر ضايعات نان در نانوايی های مناطق شهری استان ايلام(86-85 ). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1387) بررسی تاثير درمان جايگزين با متادون بر افسردگی بعد از ترک در معتادان شهر همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1387) بررسی شيوع عفونت بيمارستانی باکتريايی با مقاومت چند داروئی در بيماران بستری شده در بخشICU بيمارستان بقيه‌ا…«عج» در سال 1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی سن استخوانی در کودکان 15- 7 سال در شهرستان سنندج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1387) همسر آزاری و ارتباط آن با سلامت روان زنان-استان چهار محال و بختياری-1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی ميزانهای بقاء و عوامل پيش آگهی دهنده آن در مبتلايان به سرطان کولورکتال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی اختلالات بيوشيميايی در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1387) نقش جريان پتاسيمی اصلاحی، تنظيمی سريع (Ikr)بر فعاليت خود به خودی(تنظيمی) گره سينوسی-دهليزی ودهليزی-بطنی قلب موش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1387) بررسی تاثير ماساژ پشت بر سندرم روده تحريک پذير: بر اساس مدل راحتی کولکاب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1387) بررسی تأثير ارتزهای عملکردی رايج بر شدت درد و راستای زانو دربيماران مبتلا به استئوآرتروز زانو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:20 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 09:58:45 2018