لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1386"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا | ج | ح | خ | ع | غ | ف | م | پ
تعداد آیتم ها: 14.

ا

(1386) بررسی اثــــرات کلوبتازول تحت پــــانسمان بسته در بيمــاران مبتلا به آلـوپسی توتـــاليس/ يونيورساليس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) ارزيابی فعاليتهای بيولوژيک و ايمنولوژيک ليپوپلی ساکاريد بروسلا آبورتوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1386) بررسی تغييرات فشارخون در کودکان 11-7 ساله شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1386) مقايسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتريمازول وفلوکونازول عليه ايزوله‌های کانديداآلبيکنس در شرايط In vitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) پلاستينيشن ديواره خلفی تنه بهمراه نخاع و بصل النخاع با تزريق پليمر رنگی بداخل شريان‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1386) بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بيمارستانهای دولتی شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1386) مقايسه اثر آفت کشهای آکتيليک، فايکام، ديازينون، فنيتروتيون و کوپکس بر روی سوسريهای مناطق شهری تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) طراحی و ساخت ماسک جوشکاری نيمه اتوماتيک با قابليت حفاظت دستگاه بينائی وتنفسی در مقابل دمه های فلزی و اشعه های ناشی از جوشکاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1386) بررسي ديدگاه زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي و سزارين بر اساس مدل قصد رفتاري. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1386) بررسی تاثير مراقبت های پرستاری در منزل بر درمان بيماران اسکيزوفرنيک بستری در بيمارستان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسی ميزان شيوع پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباکتر با مقاومت چند دارويی در بيماران بستری شده در بيمارستان بقيه‌الله «عج». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) تغييرات بافتی اپی تليوم تنفسی حفرات راست و چپ بينی در پاسخ به کپسايسين در موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) بررسي موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهركرد در سال84-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1386) تأثير عفونت گوش ميانی بر مهارت های حرکتی و تعادلی کودکان زير 6 سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Dec 13 05:53:56 2017 IRST ایجاد شده است.
Wed Dec 13 10:35:27 2017