لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1386"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ا | ج | ح | خ | ع | ف | م | پ
تعداد آیتم ها: 13.

ا

(1386) بررسی اثــــرات کلوبتازول تحت پــــانسمان بسته در بيمــاران مبتلا به آلـوپسی توتـــاليس/ يونيورساليس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) ارزيابی فعاليتهای بيولوژيک و ايمنولوژيک ليپوپلی ساکاريد بروسلا آبورتوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1386) بررسی تغييرات فشارخون در کودکان 11-7 ساله شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1386) مقايسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتريمازول وفلوکونازول عليه ايزوله‌های کانديداآلبيکنس در شرايط In vitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) پلاستينيشن ديواره خلفی تنه بهمراه نخاع و بصل النخاع با تزريق پليمر رنگی بداخل شريان‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1386) بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بيمارستانهای دولتی شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1386) مقايسه اثر آفت کشهای آکتيليک، فايکام، ديازينون، فنيتروتيون و کوپکس بر روی سوسريهای مناطق شهری تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) طراحی و ساخت ماسک جوشکاری نيمه اتوماتيک با قابليت حفاظت دستگاه بينائی وتنفسی در مقابل دمه های فلزی و اشعه های ناشی از جوشکاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1386) بررسی تاثير مراقبت های پرستاری در منزل بر درمان بيماران اسکيزوفرنيک بستری در بيمارستان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسی ميزان شيوع پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباکتر با مقاومت چند دارويی در بيماران بستری شده در بيمارستان بقيه‌الله «عج». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) تغييرات بافتی اپی تليوم تنفسی حفرات راست و چپ بينی در پاسخ به کپسايسين در موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) بررسي موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهركرد در سال84-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1386) تأثير عفونت گوش ميانی بر مهارت های حرکتی و تعادلی کودکان زير 6 سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:08 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 08:18:30 2018