لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1385"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ب | ت | ر | ش | ط | ه
تعداد آیتم ها: 8.

ب

(1385) مطالعه اثر تزريق ميکرونی آگونيست و آنتاگونيست گيرنده های متابوتروپيک گلوتامات بر ميزان اشتها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1385) توليد آنتی بادی پلی کلونال عليه ژيارديا لامبليا در خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1385) ارزيابی و مقايسه زيستی کيفيت پروتئين سويا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1385) مقايسه‌ تأثير پتدين هيدروکلرايد با ديکلوفناک سديم(ديکلن) بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1385) مطالعه الکتروشيميايی اتصال ماده فعال سطحی هگزا دسيل پيريدينيوم برمايد ( HPB) به آلبومين سرم انسانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1385) ارزيابی شرائين ورتبرال با سونوگرافی داپلر رنگی در افراد مسن سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1385) تأثير پيش داروی ليدوکائين وريدی و تزريق آهسته فنتانيل بر سرفه ناشی از فنتانيل در بيهوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ه

(1385) گزارش يک مورد مانيا ناشی از اختلال پسودوهيپوپاراتيروئيدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Dec 13 12:35:06 2018 IRST ایجاد شده است.
Fri Dec 14 08:19:04 2018