لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که سال آنها برابر است با "1365"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند | بدون گروه بندی
رفتن به : ل
تعداد آیتم ها: 1.

ل

(1365) رابطه پروفایل لیپیدی سرم خون با شاخصﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ و ﻫﯿﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﯿﻀﻪ در موش صحرایی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Jun 20 02:18:55 2018 IRDT ایجاد شده است.
Wed Jun 20 21:22:37 2018