لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی) > اپیدمیولوژی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | D | F | H | K | M | N | R | S | V | Y | ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ف | م | ن | ه | و | چ
تعداد آیتم ها در این سطح: 67.

A

(2014) Disinfection and general cleaning practices used in health care centers and hospitals. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

B

(2014) ASSOCIATION OF LIPID MARKERS AND IMPAIRED FASTING GLUCOSE: A CASE-CONTROL STUDY. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES.

(2014) Attribution of lifestyle risk factors in subjects with and without Impaired Fasting Glucose. J Pak Med Assoc.

(2014) ATTRIBUTION OF MENTAL DISORDERS IN SUICIDE OCCURRENCE. OMEGA.

(2013) Trends of Fatal Road Traffic Injuries in Iran (2004–2011). PLoS ONE.

(2014) Investigating the Tuberculosis Condition in Khuzestan province during 2005-2012. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index in high school adolescents in Ilam. JBMRS.

(2014) The Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index among high school adolescents in Ilam. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Investigating the Tuberculosis condition in Khuzestan province during 2005-2012. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Investigating the Tuberculosis condition in Khuzestan province during 2005-2012. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

D

(2014) Epidemiological aspects of neonatal jaundice and its relationship with demographic characteristics in the neonates hospitalized in government hospitals in Ilam, 2013. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2015) The risk factors of infertility in women referred to Ilam health care centers in 2013: A cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Epidemiological aspects of neonatal jaundice and its relationship with demographic characteristics in the neonates hospitalized in government hospitals in Ilam, 2013. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Epidemiological aspects of neonatal jaundice and its relationship with demographic characteristics in the neonates hospitalized in government hospitals in Ilam, 2013. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

F

(2014) Job stress and susceptibility to cardiovascular diseases: A case-control study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

H

(2015) Predictive factors for general health status in Iranian high school students; an unvariate and multivariate logistic regression analysis. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Prevalence of Internet addiction in Iranian high school students; a cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2013) بررسى اپيدميولوژيك صدمات جسمى در مصدومين ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى در استان ايلام در بين سالهاى 1380 الي 138. Journal of Police Medicine.

(2014) Predictive Factors of Survival Time of Breast Cancer in Kurdistan Province of Iran between 2006-2014: A Cox Regression Approach. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

(2014) Epidemiological assessment of Congenital Hypothyroidism in Ilam province between 2005 -2011. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2013) Epidemiology of mine explosion and other munitions organic injuries in Ilam province from 2001-2007. Life Science Journal.

(2013) Examination of prevalence of domestic violence and related factors among women in Ilam city. Life Science Journal.

(2014) Marshall syndrome in children referred to specialist clinic of Imam Khomeini Hospital of Ilam, Iran, 2012. Scholars Research Library journals.

N

(2013) Smoking status in Iranian male adolescents: A cross-sectional study and a meta-analysis. Addictive Behaviors.

R

(2014) Animal Bite and its Contributors in Aq-Qala District, Golestan Province, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Animal Bite and its Contributors in Aq-Qala District, Golestan Province, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2014) Prevalence of diabetic peripheral neuropathy in Iran: a systematic review and meta-analysis. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders.

(2015) Relationship between general health and economic factors in Ilam Province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

V

(2014) Congenital Hypothyroidism Screening Program in Iran; a Systematic Review and Metaanalysis. Iranian Journal of Pediatrics.

(2013) Demographic and Histological Predictors of Survival in Patients With Gastric and Esophageal Carcinoma Running title: Survival Rate in Patients with Gastric and Esophageal Carcinoma. Applied Biochemistry and Biotechnology.

(2013) Familial History and Recurrence of Febrile Seizures; a Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Pediatrics.

(2015) Decomposing of Socioeconomic Inequality in Mental Health: A Cross-Sectional Study into Female-Headed Households. Journal of research in health sciences.

Y

(2014) Survival Rate Of Esophageal Carcinoma In Iran - A Systemaic Review and meta-Analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

(2014) Survival Rate of Esophageal Carcinoma in Iran-A Systematic Review and Meta-analysis. Iranian Journal of Cancer Prevention.

ا

(1392) بررسی 10 ساله کودکان مبتلا به کارديوميوپاتی ديلاته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ارتباط بين مارکرهای ويرولوژی و اپيدميولوژی با نتايج درمان در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) برآورد خطای پيش بينی برای زمان بقاء و کاربرد آن در تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی اپيدميولوژيک خودکشی ناشی از اختلالات روانی در استان ايلام طی سال های 88-1372. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ميزان شيوع هايپرتری گليسريدمی در ايران مطالعه مرورسيستماتيک و متاآناليز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسي اپيدميولوژيك بيماري سل در جنوب غربي ايران: گزارش كوتاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی اپيدميولوژيک بيماری سل در استان ايلام طی سال های 1390-1384. Tehran University Medical Journal.

(1395) اپیدمیولوژی خودسوزی در استان ایلام در سال های 1389 تا 1393. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1391) بررسی ميزان آمادگی دانشگاه ها و مدارس شهر ايلام برای مقابله با پاندمی آنفلوانزا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1393) بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ و مير مادران باردار استان ايلام در سالهای 1389-1381. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1387) بررسی رويکرد بين المللی به درمان بيماری‌های شايع با استفاده از روش‌های مختلف طب مکمل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1391) سرواپيدميولوژی آنتی بادی های( IgMو IgG) ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز پرشکی الزهرا(س) تبريز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) شيوع بيماری های گوارشی در بيماران مبتلا به سوءهاضمه مراجعه کننده به کلينيک های آندوسکوپی شهرستان ايلام در سال91-1390. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) بررسی توزيع نيروی انسانی پرستار شاغل در بيمارستان های دولتی ايران با استفاده از شاخص جينی و منحنی لورنز در سال های 85-1380. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) بررسی نگرش و عملکرد پزشکان خانواده درباره پيشگيری و درمان بيماريهای قلبی- عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) فراوانی جهش های شايع بتا تالاسمی در مراجعين به مراکز بهداشت شهر ايلام در يک دوره پنج ساله. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی وضعیت رفتارهای خودمراقبتي در بیماران دیابتی نوع 2 شهرستان ایلام سال 1393. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) تدوین ابزار سنجش سواد ایدز برای جامعه ایرانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1391) بررسی روند مرگ و مير حاصل از سرطان پانکراس در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) روند مرگ و مير سرطان پستان درميان زنان ايرانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی بار مرگ و مير بعلت ابتلا به سرطان کبد در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1389) فراوانی اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان اول ابتدائی شهر يزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی ميزانهای بقاء و عوامل پيش آگهی دهنده آن در مبتلايان به سرطان کولورکتال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) شيوع شاخص توده بدنی غير طبيعی در نوجوانان شهر سنندج و پيشگويی کننده‌های فردی- اجتماعی آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) برآورد ميزان مرگ ومير با استفاده از سيستم نمره بندی شدت بيماری آپاچی 2(APACHE II) در بيماران بستری در بخش مراقبت های ويژه ترومای بيمارستان شهيد بهشتی قم. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی ميزان شيوع افسردگی و علايم آن در دانشجويان دانشگاه ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ارتباط بين دلتنگی برای خانواده و سازگاری با دانشگاه، در دانشجويان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت در استان ایلام در سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1388) شيوع فلوئوروزيس دندانی در جمعيت 27-8 سال شهر دهلران و بخش های موسيان و دشت عباس ( استان ايلام) در سال 1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ه

(1388) شناسايی و تايپينگ مولکولی لپتوسپراهای بومی ناحيه مرکزی منطقه جلگه ای استان گيلان با روش آناليز الگوی باندی ژنوم برش داده شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی فون پشه های خاکی در کانون ليشمانيوز احشايی شهرستان اهر،استان آذربايجان شرقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(2013) برآورد ميزان بقای بيماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان توحيد سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

چ

(1390) بررسی اپيدميولوژيک بيماری سالک در استان لرستان و معرفی کانون های جديد بيماری با انتقال محلی در سال 1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:39:52 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:39:52 2017