لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیوتکنولوژی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | ا | ب | ر | ق | م | چ
تعداد آیتم ها در این سطح: 8.

A

(2016) طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1395. اتمام یافته.

ا

(1392) طراحی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن موتانت زیر واحد کاتالیتیک دیفتریاتوکسین و بررسی بیان پروتئین نوترکیب کاندید واکسن علیه دیفتري. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1391) ارزيابی رفتاری ميزان ترميم در عصب سياتيک، پس از پيوند تيوب نانوفيبر پلی هيدروکسی بوتيرات- والرات بهمراه سلول های شوان در مدل موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) بررسی ورود نانوذرات سيليکاتی مغناطيسی تيمار شده با I-131 به رده سلولی MCF-7 و موش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1391) تهيه نانوليپوزوم های انسولين خوراکی با فرمولاسيونی جديد و بررسی کارايی آن در شرايط in vivo. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) وضعیت دسترسی بھ مقالات بیوانفورماتیک پزشکی با استفاده از وب مرئی Web of Science. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مقايسه کارايی نانوذرات آهن صفر ظرفيتی و ترکيبات منگنزی در حذف يون کادميوم از محيط های آبی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1393) توليد نانوذرات نقره به روش زيستی با استفاده از عصاره ميوه بلوط و بررسی فعاليت ضد ميکروبی آن بر عليه عوامل ايجاد عفونت های بيمارستانی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:31:37 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:21 2018