لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "پرستاری"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | M | T | آ | ا | ت | ج | د | ز | س | ص | ف | ق | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 18.

A

(2017) Effect of Glycyrrhiza glabra extract and aerobic exercise on the attitude of postmenopausal women to menopause. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2014) Learning Styles of Nursing Students in Iran using the Kolb's Theory: A review Study. JBRMS.

T

(2014) A comparative study on managers’, staffs’ and clients’ viewpoints about organizational and structural obstacles in family planning counseling in health-care centers in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

آ

(1393) بررسی تاثير دوره بازآموزی احيای قلبی تنفسی برسطح آگاهی و مهارت پرستاران از جديدترين تغييرات CPCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ا

(1392) تحليل هزينه های درمان بيماران ام اس در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1385) مقايسه‌ تأثير پتدين هيدروکلرايد با ديکلوفناک سديم(ديکلن) بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی مقايسه‌ای نرم کردن دهانه‌ی سرويکس توسط پروستاگلندين و سوند فولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تحليل مفهوم استقلال (Autonomy) در پرستاری: رويکرد واکر و اوانت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(2013) بررسی عوامل سازماني مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. فصلنامه اخلاق پزشکی.

(1392) با رضایت مندي دانشجویان (Preceptor) بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی پرستاري از آموزش عملی و بالینی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1394) طراحی الگوی عوامل تاثير گذار بر رضايت شغلی پرستاران (مطالعه موردی : بيمارستانهای دولتی شهر ايلام). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1390) تاثير آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متأهل شاغل در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر ايلام در خصوص مشارکت در تنظيم خانواده طی سال 87. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1393) بررسی ميزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بيمارستان های آبادان و خرمشهر درسال 1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) بررسی تاثير آموزش بر آگاهی و نگرش دبيران مدارس راهنمايی و دبيرستان های حومه ايلام در مورد عوامل خطرآفرين بيماری های قلبی-عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1389) تاثير فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1391) تاثير هوش هيجانی بر سبک های مديريت تعارض در سرپرستاران بيمارستان ميلاد تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1392) بررسی ارتباط ارزش گذاری به بدن با درک از حمايت اجتماعی در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسي موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهركرد در سال84-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Thu Jan 18 05:37:53 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:37:53 2018