لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "پرستاری"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : D | M | S | T | آ | ا | ب | ت | ج | ح | د | ر | ز | س | ش | ص | غ | ف | ق | م | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 42.

D

(2013) Predictive factors for preeclampsia in pregnant women: a Receiver Operation Character approach. Arch Med Sci(AMS).

(2014) Effective Factors on Patients’ Satisfaction with Emergency Care Services using Factor Analysis: A Cross Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

M

(2014) Learning styles of nursing students in Iran using Kolb's theory: A review study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Prenatal Exposure to Nicotine in Pregnant Rat Increased Inflammatory Marker in Newborn Rat. Hindawi Publishing Corporation.

(2014) Learning Styles of Nursing Students in Iran using the Kolb's Theory: A review Study. JBRMS.

(2014) Learning styles of nursing students in Iran using Kolb's theory: A review study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2014) A Comparative Study on the Efficacy of Glucose and Sucrose on the Vaccination Pain: A Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

T

(2014) A comparative study on managers’, staffs’ and clients’ viewpoints about organizational and structural obstacles in family planning counseling in health-care centers in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

(2014) Occupational Mental Health: A Study of Work-Related Mental Health among Clinical Nurses. Journal of Clinical and Diagnostic Research..

آ

(1393) بررسی تاثير دوره بازآموزی احيای قلبی تنفسی برسطح آگاهی و مهارت پرستاران از جديدترين تغييرات CPCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر بخشی مرورخاطرات بر حافظه بالينی سالمندان. JGN.

ا

(1392) تحليل هزينه های درمان بيماران ام اس در ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) بررسی تأثير 8 هفته تمرين پيلاتس بر کاهش افسردگی سالمندان مرد بازنشسته‌ی کارگر. JGN.

(1393) بررسی مقايسه ای فراوانی دليريوم بعد از جراحی مفصل ران و جراحی عمومی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان سالمند بستری. JGN.

ت

(1385) مقايسه‌ تأثير پتدين هيدروکلرايد با ديکلوفناک سديم(ديکلن) بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی مقايسه‌ای نرم کردن دهانه‌ی سرويکس توسط پروستاگلندين و سوند فولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تحليل مفهوم استقلال (Autonomy) در پرستاری: رويکرد واکر و اوانت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(2013) بررسی عوامل سازماني مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. فصلنامه اخلاق پزشکی.

(1392) با رضایت مندي دانشجویان (Preceptor) بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی پرستاري از آموزش عملی و بالینی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) سلامت معنوی سالمندان مقيم آسايشگاه. JGN.

(1394) طراحی الگوی عوامل تاثير گذار بر رضايت شغلی پرستاران (مطالعه موردی : بيمارستانهای دولتی شهر ايلام). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1393) بررسی شيوع مورفولوژی کاتاراکت وابسته به سن در مراجعين به درمانگاه های چشم پزشکی شهرهای آمل و بابل در سال1389. JGN.

(1393) بررسی رابطه بين ترس از زمين خوردن و کيفيت زندگی سالمندان جامعه. jgn.

(1393) بررسی تاثير يک دوره فعاليت ورزشی منظم بر عزت نفس و رضايت از زندگی سالمندان شهرستان های گرگان و گنبد در سال1390. JGN.

(1393) مقايسه خودکارآمدی در سالمندان ساکن و غير ساکن آسايشگاه سالمندی شهرکرد. JGN.

د

(1390) تاثير آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متأهل شاغل در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر ايلام در خصوص مشارکت در تنظيم خانواده طی سال 87. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) ارتباط بين مؤلفه‌های سلامت معنوی با اميد و رضايت از زندگی در سالمندان مبتلابه سرطان در شهر کاشان 1392. JGN.

(1393) مقايسه‌ی سبک‌های دلبستگی در سالمندان ساکن منزل و آسايشگاه، مطالعه موردی: شهر سمنان 1392. JGN.

(1393) سنجش دانش پرستاران پيرامون حقايق دوران سالمندی در بيمارستان های آموزشی شهر بوشهر در سال 1391. JGN.

ز

(1393) بررسی ميزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بيمارستان های آبادان و خرمشهر درسال 1391. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) بررسی تاثير آموزش بر آگاهی و نگرش دبيران مدارس راهنمايی و دبيرستان های حومه ايلام در مورد عوامل خطرآفرين بيماری های قلبی-عروقی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی سلامت روان و رضايت از زندگی سالمندان بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگی دانشگاههای علوم پزشکی جندی شاپور و شهيد چمران اهواز. JGN.

ش

(1393) بررسی پيامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بارداری در نوجوانان(يک مقاله مروری). مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1389) تاثير فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارزيابی سلامت معنوی و عوامل مرتبط در سالمندان شهر کاشان. JGN.

غ

(1393) تاثير موسيقی بر کيفيت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان نفت شهر اصفهان سال 1391. JGN.

ف

(1391) تاثير هوش هيجانی بر سبک های مديريت تعارض در سرپرستاران بيمارستان ميلاد تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1392) بررسی ارتباط ارزش گذاری به بدن با درک از حمايت اجتماعی در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسي موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهركرد در سال84-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی انواع خشونت عليه پرسنل پرستاری در بيمارستان های آموزشی شهر ايلام در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی نگرش پرستاران در رابطه با نيازهای حمايتی سالمندان بستری در بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392. JGN.

ک

(1393) مقايسه رضايت از زندگی در سالمندان مقيم منازل با سالمندان مقيم سرای سالمندان شهر اصفهان. JGN.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:39:26 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:39:26 2017