لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "مامایی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : D | M | R | S | T | ا | ت | ج | د | ز | ش | ص | م | ن | پ | گ
تعداد آیتم ها در این سطح: 28.

D

(2014) Predictive Factors for Pelvic Organ Prolapse (POP) in Iranian Women's: An Ordinal Logistic Approch. J Clin Diagn Res. Jan;8(1):96-9.

(2012) Predictive factors for preeclampsia in pregnant women: a unvariate and multivariate logistic regression analysis. Acta Biochim Pol. ;59(4):673-7. Epub 2012 Nov 3.

(2015) The incidence of recurrent pelvic organ prolapse: A cross – sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effects of Pethidine on the duration of active labor in nulliparous women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. Iran J Nurs Midwifery Res.

M

(2013) Comparison effect of oral propranolol and oxytocin versus oxytocin only on induction of labour in nulliparous women (a double blind randomized trial). J Clin Diagn Res.Nov.

R

(نامشخص) Maternal Health-Related Quality of Life and Its Predicting Factors in the Postpartum Period in Iran. SCIENTIFICA.

(2016) Maternal Health-Related Quality of Life and Its Predicting Factors in the Postpartum Period in Iran. Scientifica (Cairo).

S

(2016) The Effect of Oxygen Inhalation Plus Oxytocin Compared with Oxytocin Only on Postpartum Haemorrhage: A Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

T

(2014) A comparative study on managers’, staffs’ and clients’ viewpoints about organizational and structural obstacles in family planning counseling in health-care centers in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

ا

(1388) تاثير انتونوکس بر شدت درد زايمان در زنان مراجعه کننده به بخش زايمان بيمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه، سال 1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1385) مقايسه‌ تأثير پتدين هيدروکلرايد با ديکلوفناک سديم(ديکلن) بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی مقايسه‌ای نرم کردن دهانه‌ی سرويکس توسط پروستاگلندين و سوند فولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی تأثير حمايت زنان با سابقه شيردهی موفق بر الگوها و طول مدت شيردهی در زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگاه های شهر ايلام در سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1392) تاثیر کلاس هاي آمادگی براي زایمان بر مدت بستري و میزان رضایتمندي مادران در شهراراك درطی سال های 1387-89. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2013) بررسی عوامل سازماني مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. فصلنامه اخلاق پزشکی.

د

(1390) تاثير آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متأهل شاغل در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر ايلام در خصوص مشارکت در تنظيم خانواده طی سال 87. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1393) بررسی مقايسه ای عوامل موثر بر سلامت باروری مادران ساکن شهرستان دورود و کوهدشت استان لرستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) نقش ترجيح جنسی در رفتار باروری زنان شهرستان کنگاور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه شدت درد و عوارض پس از سزارين با دو روش بيهوشی عمومی و اسپاينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1389) تاثير فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسي موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهركرد در سال84-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) باروری ايده‌آل زنان و تعيين کننده‌های آن(مطالعه موردی زنان شهر کرمانشاه). مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی تأثير دگزامتازون وريدی پروفيلاکتيک در پيش گيری از سردرد پس از بی حسی اسپاينال در اعمال جراحی سزارين و مقايسه آن با گروه شاهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه دو روش ميزوپروستول خوراکی و اکسی توسين وريدی بر موفقيت القاء زايمان در پارگی پيش از موعد پرده های جنينی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1391) بررسی تأثير ماساژ دست و پا بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1390) مقايسه اثر رمی فنتانيل با فنتانيل بر تغييرات هموديناميک ناشی از لوله ‌گذاری تراشه در زنان باردار پره اکلامپتيک داوطلب سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1391) کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور اصفهان سال 1387. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:44 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:41:14 2018