لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "مامایی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : D | M | S | T | ا | ت | ج | د | ز | ش | ص | م | ن | پ | گ
تعداد آیتم ها در این سطح: 27.

D

(2013) Predictive factors for preeclampsia in pregnant women: a Receiver Operation Character approach. Arch Med Sci(AMS).

(2014) Effective Factors on Patients’ Satisfaction with Emergency Care Services using Factor Analysis: A Cross Sectional Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

(2015) The incidence of recurrent pelvic organ prolapse: A cross – sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effects of Pethidine on the duration of active labor in nulliparous women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2014) Learning styles of nursing students in Iran using Kolb's theory: A review study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Prenatal Exposure to Nicotine in Pregnant Rat Increased Inflammatory Marker in Newborn Rat. Hindawi Publishing Corporation.

S

(2014) A Comparative Study on the Efficacy of Glucose and Sucrose on the Vaccination Pain: A Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

T

(2014) A comparative study on managers’, staffs’ and clients’ viewpoints about organizational and structural obstacles in family planning counseling in health-care centers in Isfahan in 2012. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

ا

(1388) تاثير انتونوکس بر شدت درد زايمان در زنان مراجعه کننده به بخش زايمان بيمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه، سال 1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1385) مقايسه‌ تأثير پتدين هيدروکلرايد با ديکلوفناک سديم(ديکلن) بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی مقايسه‌ای نرم کردن دهانه‌ی سرويکس توسط پروستاگلندين و سوند فولی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) بررسی تأثير حمايت زنان با سابقه شيردهی موفق بر الگوها و طول مدت شيردهی در زنان نخست زای مراجعه کننده به زايشگاه های شهر ايلام در سال 1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1392) تاثیر کلاس هاي آمادگی براي زایمان بر مدت بستري و میزان رضایتمندي مادران در شهراراك درطی سال های 1387-89. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2013) بررسی عوامل سازماني مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. فصلنامه اخلاق پزشکی.

د

(1390) تاثير آموزش بر آگاهی و عملکرد مردان متأهل شاغل در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهر ايلام در خصوص مشارکت در تنظيم خانواده طی سال 87. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1393) بررسی مقايسه ای عوامل موثر بر سلامت باروری مادران ساکن شهرستان دورود و کوهدشت استان لرستان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) بررسی پيامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بارداری در نوجوانان(يک مقاله مروری). مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) نقش ترجيح جنسی در رفتار باروری زنان شهرستان کنگاور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه شدت درد و عوارض پس از سزارين با دو روش بيهوشی عمومی و اسپاينال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1389) تاثير فشار در نقطه هوگو بر شدت درد و مدت زايمان در زنان نخست زا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسي موانع انجام پژوهش از ديدگاه پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي شهركرد در سال84-1383. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) باروری ايده‌آل زنان و تعيين کننده‌های آن(مطالعه موردی زنان شهر کرمانشاه). مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی تأثير دگزامتازون وريدی پروفيلاکتيک در پيش گيری از سردرد پس از بی حسی اسپاينال در اعمال جراحی سزارين و مقايسه آن با گروه شاهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) مقايسه دو روش ميزوپروستول خوراکی و اکسی توسين وريدی بر موفقيت القاء زايمان در پارگی پيش از موعد پرده های جنينی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1391) بررسی تأثير ماساژ دست و پا بر شدت درد پس از سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1390) مقايسه اثر رمی فنتانيل با فنتانيل بر تغييرات هموديناميک ناشی از لوله ‌گذاری تراشه در زنان باردار پره اکلامپتيک داوطلب سزارين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1391) کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور اصفهان سال 1387. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:36:05 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:36:05 2017