لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "پرتو شناسی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : M | ا | ب | ج | خ | ش | ط | غ
تعداد آیتم ها در این سطح: 8.

M

(2015) Applications of diffusion weighted imaging in detection of radiating pain to lower extremities. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1387) بررسی سونوگرافيک تنگيهای پيشابراه قدامی مردان و مقايسه آن با يورتروگرافی رتروگراد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1395) تاثیر ضخامت جبران کننده برنج و ابعاد میدان بر ضریب تضعیف موثر جبران کننده در پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته(IMRT). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1387) مقايسه اندازه گيری ابعاد پا (آنتروپومتری) به دو روش عکسبرداری ديجيتالی و دستی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1387) بررسی نمای گليوم های مغزی و تومورهای متاستاتيک مغز در توموگرافی کامپيوتری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1385) ارزيابی شرائين ورتبرال با سونوگرافی داپلر رنگی در افراد مسن سالم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1396) تعیین PSF و SP از طریق PDD برای انرژی های مگا ولتاژ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1387) مقايسه بـين دو روش رايج بالينی و پرتونگاری در اندازه‌گيری زاويه انحنای کمر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:30:16 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:59:43 2018