لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "روانپزشکی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | H | K | M | S | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | ك | م | ن | و | پ | ک | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 73.

A

(2015) Examining the simple and multiple relationship of parenting styles and early life trauma with narcissistic personality in university students. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2017) Psychological factors related to musculoskeletal p ain among Iranian female adolescents. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

H

(2014) The relationship between bioenvironmental characteristics of mothers and infant’s birth weight in Khuzestan province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

K

(2014) The effectiveness of instructing hardiness components on anxiety level of National Olympic Committee personnel in Islamic Republic of Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2014) COMPARISON OF SOCIAL CONSISTENCE IN MENTAL –LOW ABILITY AND NORMAL ELEMENTARY STUDENT’S MOTHERS. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences.

(2014) Effects, of spiritual intelligence, on life satisfaction of girls 12 and 14 years, the city of Ilam. International Journal of AYER.

(2014) Simple and multiple relationships between religious attitudes and spiritual intelligence with tendency to addiction in students. pensee journal.

(2015) Study the relationship between religious attitudes, self-control and spiritual health between Basij sisters, in the city of Shoush. Journal of Reaserch on Religion & Health.

(1393) رابطه بین کمال گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه اي راهبرد مقابله اجتنابی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2017) The correlation of learning and study strategies with academic achievement of nursing students. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2017) The relationship of spiritual understanding and self-esteem with suicidal thoughts. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2017) Predicting the behavioral intention of pregnant women’s choice of delivery method based on the theory of planned behavior: A cross-sectional study. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ا

(1392) بررسی رابطه صفات طيف اوتيسم و افسردگی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1389) بررسی تأثير آموزش گروهی حل مسأله بر برخی ويژگی‌های روان شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) روند توزيع فراوانی اختلالات روانی و مشکلات روانی-اجتماعی مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره سازمان بهزيستی کل کشور در سال های 81 الی 88. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) نقش تجربه‌ رويدادهای آسيب‌ زای زندگی در پيش بينی علائم روان شناختی دانش‌آموزان پسر دبيرستانی شهر اورميه در سال تحصيلی 90-1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه بين باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوشبينی با اضطراب امتحان دانشجويان علوم پزشکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1392) بررسی تاثير آموزش شناختی - رفتاری بر رضايت زناشويی زنان دارای کم کاری ميل جنسی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی مقايسه تاثير ماساژ فشاری و آرامسازی بنسون بر ميزان اضطراب در بيماران قبل از عمل پيوند کليه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1388) تاثير مصرف والرين به عنوان مکمل در اختلال خلقی دو قطبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1393) ارتباط بين شاخص توده بدنی، افسردگی و سن در افراد مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد دلفان در سال1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1393) بررسی ميزان فشار عصبی در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شيراز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1393) مقايسه باورهای غيرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تيزهوش با عادی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) مقايسه سلامت روان دانشجويان موفق و ناموفق تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) نقش نقايص تنظيم هيجان، آميختگی فکر-عمل و بازداری رفتاری در اختلال اضطراب منتشر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه باورهاي فراشناخت با انواع خشونت خانگی در زنان قربانی شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی سبک زندگی زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی غرب شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) نقش راهبردهای مقابله‌ای در مشکلات روانی بيماران ديابتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) تاثير متادون بر افسردگی، اضطراب و کيفيت زندگی معتادان. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) خودکارآمدی و رفتارهای ارتقاء¬ دهنده سلامت زنان سنین باروری شهر شیراز در سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) بررسی رابطه بين وضعيت سلامت عمومی و کيفيت خواب کارگران با تعداد حوادث در شرکت صنعتی و معدنی گل‌ گهر سيرجان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) تبیین احساسات روان شناختی بیماران مبتلا بھ نازایی: یک پژوھش کیفی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی ارتباط بين سيمايه ی بالينی و همبسته های جمعيتی آن در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام در سال 87-1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی تاثير روغن گياه گل مغربی در درمان افسردگی بيماران افسرده مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی اعصاب و روان شهر خرم آباد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی و مقايسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال نارسايی توجه / بيش فعالی با دانش آموزان عادی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ويژگی های روانشناختی زنان و دختران فراری شهرستان کرمانشاه در سال1389. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) آگاهی، نگرش و اطمينان اعضاء هيئت علمی، پزشکان و دانشجويان پزشکی نسبت به آمار زيستی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور برکاهش استرس زناشويی زنان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارزيابی روايی و پايايي«سياهه علائم چند بعدی خستگی-فرم کوتاه». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی رابطه خودباوری و مسئولیت پذیری پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1393) رابطه‌ ويژگی‌های شخصيتی با سبک‌های هويت در دانشجويان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ط

(1388) خودبيمارانگاری و عوامل وابسته به آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1395) بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بین کارشناسان بهداشت حوزه معاونت بهداشتی استان ایلام در سال 3131. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1387) بررسی ميزان شيوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ايلام در سال تحصيلی 85-84. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثربخشی بازی درمانی به شيوه شناختی- رفتاری مايکنبام در کاهش کمرويی و گوشه گيری اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهرملکشاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی ارتباط سبک دلبستگی و سبک هويت با اختلال شخصيت مرزی دانش آموزان دبیرستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1387) بررسی تاثير درمان جايگزين با متادون بر افسردگی بعد از ترک در معتادان شهر همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در اعتیاد به اینترنت: بر اساس نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1392) مقايسه بازشناسی بيان چهره‌ای هيجان در بيماران مبتلا به اسکيزوفرنی پارانوئيد، آشفته و افراد بهنجار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی‌های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 1395. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 59. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ك

(1389) تاثير آموزش مهارت های اجتماعی بر اختلالات رفتاری کودکان دبستانی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) اعتباريابی پرسش نامه کيفيت زندگی کودکان(PedsQL) در شهر کاشان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) اثر شعردرمانی گروهی بر کاهش نشانه‌های افسردگی در دانشجويان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) هنجاريابی آزمون ميکر بر روی دانش آموزان پايه های دوم تا پنجم ابتدايی شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) همسر آزاری و ارتباط آن با سلامت روان زنان-استان چهار محال و بختياری-1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه بين کمال گرايی نابهنجار و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای راهبرد مقابله اجتنابی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی وضعيت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اساتيد دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد در سال1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثير جنسيت،رضايت شغلی،رضايت از امکانات رفاهی و وضعيت تاهل بر افسردگی پرستاران بيمارستانهای دولتی شهرستان ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی اثر عوامل شخصيتی بر ميزان بازيابی حافظه سرگذشتی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) راهبردهای تنظيم شناختی هيجان در پردازش افکار خودکشی. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه مولفه های خلاقيت با سلامت روان در دانش آموزان دبيرستان های استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اثربخشی آموزش روانی خانواده(مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت روانی اعضای خانواده ¬های بیماران روان پریشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) اعتباريابي فرم لیکرت مقياس افسردگي مرگ در نمونه دانشجویی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) رابطه‌ی بين تيپ شخصيتی با ميزان اعتماد به نفس در بين دانشجويان دختر خوابگاه زينب دانشگاه لرستان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) پیش بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس متغیرهای روانی-اجتماعی و احتمال اعتیاد به مواد در سربازان وظیفه: یک الگوی ساختاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1393) نقش تعديل گر روانرنجور خويی و سازگاری در رابطه هيجان خواهی و آمادگی به اعتياد در دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی خصوصيات سايکومتريک پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1393) بررسی ارتباط روابط عاطفی بين والدين و فرزندان بر روی سازگاری تحصيلی دانشجويان سال اول دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و سلامت روان در بين شهروندان شهرکرد. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1392) تأثير آموزش مديريت زمان بر کاهش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) رابطه بين دلبستگی، تغذيه با شير مادر و شيوه از شير‌گرفتن کودک با سبک-های ارتباطی و اعتماد بين فردی در بزرگسالی. مجله علمی پژوهشی دا نشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Jan 17 18:55:35 2018 IRST ایجاد شده است.
Thu Jan 18 05:40:42 2018