لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بیماریهای تغذیه و متابولیکی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : J | ب | ت | ج | ح | ر | ش | غ | م
تعداد آیتم ها در این سطح: 11.

J

(2016) Nutritional Status and Anthropometric Indices in High School Girls in Ilam, West Iran. SCIENTIFICA.

ب

(1385) توليد آنتی بادی پلی کلونال عليه ژيارديا لامبليا در خرگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) بررسی پاسخ IgG تام انسانی و زير کلاس های آن عليه آنتی ژن خام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1385) ارزيابی و مقايسه زيستی کيفيت پروتئين سويا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1389) بررسی سطح پادتن IgG ضد سرخک 5 سال پس از واکسيناسيون سراسری سرخک- سرخجه در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله (عج). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) اثر جلسات مکرر فعاليت ورزشی بر سلو لهای ايمنی و کورتيزول در دختران ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) عامل دار کردن نانو تيوب های اسيدی چند ديواره با ترکيبات دی آزو حاصل از آمين های آروماتيک و مطالعه اثرات ضد سرطانی آن ها بر رده سلولی SW742در شرايط invitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) ترکيبات شيميائی و فعاليت ضد باکتريائی روغن اصلی بخش های هوائی دو گياه تريليوس لپتوفايلا و تکوکارپوس ميفوليوس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1390) بررسی ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و چگالی ماده‌ی معدنی استخوان کودکان پسر شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1389) موقعيت استرس زای امتحان و اثر آن بر پارامترهای سلولی سيستم ايمنی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1392) مقايسه کيفيت زندگی بيماران بالای 50 سال مرواريد در استان چهارمحال و بختياری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:29:17 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 12:55:32 2018