لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی)"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | F | G | J | M | N | R | S | آ | ا | ب | ج | خ | د | ر | س | م | ن | پ | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 37.

A

(2008) Study on the Parasitic and Microbial Contamination of Vegetables, and the Effect of Washing Procedures on their Elimination in Ilam city. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2013) Assessment of the microbiological safety of salad vegetables from different Restaurants in Ilam. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2014) Macro-ergonomics and human ability indices at work: Assessment of job groups and workers by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI). J Bas Res Med Sci ..

(2014) Eating attitudes, body image concept and exercise reasons in female athletesa. JBRMS.

(2014) Eating attitudes, body image concept and exercise reasons in female athletes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

B

(2014) The Pattern of fat distribution (waist to hip ratio) and body mass index among high school adolescents in Ilam. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Effects of cell phone radiation on migration of granule cells in rat cerebellum. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

F

(2013) Removal of copper (II) and nickel (II) from aqueous media using silica aerogel modified with amino propyl triethoxysilane as an adsorbent: equilibrium, kinetic, and isotherms study. Desalination and Water Treatment.

G

(1393) بررسی مقايسه بعد خانوار در بين زنان شاغل و خانه دار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

J

(2013) ارتباط خودكارامدي عمومي و حمایت اجتماعی درک‌شده با کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی: یک مطالعه مقطعی. J Health Syst Res.

(1393) بررسی تاثير مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتار پيشگيری از جراحات پرسنل درمانی استان ايلام در سال 1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

M

(2015) Evaluation of lifestyle and effective factors on public health in the students of Islamic Azad University of Bandar Abbas Province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) Effects of cell phone radiation on migration of granule cells in rat cerebellum. JBRMS.

N

(2014) Adsorption of a textile dye in aqueous phase using mesoporous activated carbon prepared from Iranian milk vetch. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

R

(2014) Electrochemical oxidation of activated sludge by using direct and indirect anodic oxidation. Desalination and Water Treatment.

S

(2013) A Novel and Sensitive Method for the Determination of Vitamin B. Journal of Chemistry.

(2014) The effect of grape seed extract and aerobic activity on lipid profile in obese elderly women. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

(2014) The effect of grape seed extract and aerobic activity on lipid profile in obese elderly women. JBRMS.

آ

(1389) طراحی و ساخت الگوی سيستم جديد لجن فعال به روش هوادهی ريزشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ا

(1391) بررسی و مقايسه روند مصرف رنگ های خوراکی در محصولات قنادی شهر قم در سال های 88-1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) پیش بینی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان 6-3 ساله شهر ایلام، سال 1394: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت و محیط زیست(HSE) در بیمارستان ها (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1390) بررسی علل مرتبط با عدم مصرف ماهی به ميزان توصيه شده سازمان جهانی بهداشت در خانوارهای شهر جوانرود براساس مدل رفتار مبتنی بر هدف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2013) بررسی سبک زندگی و پیش بینی تغییرات عوامل موثر بر آن در دانشجویان رشته بهداشت. مجله سلامت و بهداشت.

(1395) بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف بارآلی شیرابه مرکز دفن شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1389) ارزيابی و مديريت خطر ايمنی، بهداشتی و زيست محيطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ويليام فاين». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) عوامل تعيين‌کننده خودکشی موفق: يک مطالعه مقطعی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1389) بررسی ارتباط عفونت مجاری ادراری بدون علامت با برخی از متغيرهای دموگرافيک در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهار در استان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) طراحی مجموعه حداقل داده های مراقبت بهداشتی کودکان برای ایران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) بررسی ميزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1395) حذف همزمان کادمیوم و فنل با استفاده از نانوذرات دی ¬اکسید¬تیتانیوم در فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO2 از محیط¬ های آبی: مطالعه سینتیکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1390) ارتقای محافظت کودکان در برابر نور خورشيد: يک مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برای پيش گيری اوليه از سرطان پوست از طريق آموزش مادران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجويان دختر دانشگاه ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران مقطع سوم راهنمایی شهر ایلام در زمینه سلامت بلوغ در سال تحصیلی 93-1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1390) مقايسه سلامت روان، کيفيت زندگی، صميميت و نگرش ‌های مذهبی در متاهلين باگذشت و بدون گذشت شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر آبدانان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) تاثير آموزش نظارت حمايتی بر عملکرد تيم نظارت شبکه های بهداشتی درمانی استان ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:35:55 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:35:55 2017