لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی)"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | J | K | M | S | T | آ | ا | ب | ج | خ | د | ر | س | م | ن | پ | ک | گ
تعداد آیتم ها در این سطح: 29.

A

(2008) Study on the Parasitic and Microbial Contamination of Vegetables, and the Effect of Washing Procedures on their Elimination in Ilam city. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2013) Assessment of the microbiological safety of salad vegetables from different Restaurants in Ilam. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

B

(2015) The road traffic crashes as a neglected public health concern; an observational study from Iranian population. The road traffic crashes as a neglected public health concern; an observational study from Iranian population.

J

(2013) ارتباط خودكارامدي عمومي و حمایت اجتماعی درک‌شده با کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی: یک مطالعه مقطعی. J Health Syst Res.

K

(2017) Evaluation of work-related accidents a mong Hamadan construction workers. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2015) Evaluation of lifestyle and effective factors on public health in the students of Islamic Azad University of Bandar Abbas Province. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

S

(2013) A Novel and Sensitive Method for the Determination of Vitamin B. Journal of Chemistry.

T

(2015) Factor Analysis of Spiritual Health on the Islam Viewpoint. Iran J Public Health, Vol. 44, No.11, Nov 2015, pp.1572-1573.

آ

(1389) طراحی و ساخت الگوی سيستم جديد لجن فعال به روش هوادهی ريزشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ا

(1391) بررسی و مقايسه روند مصرف رنگ های خوراکی در محصولات قنادی شهر قم در سال های 88-1386. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) پیش بینی وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان 6-3 ساله شهر ایلام، سال 1394: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت و محیط زیست(HSE) در بیمارستان ها (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1390) بررسی علل مرتبط با عدم مصرف ماهی به ميزان توصيه شده سازمان جهانی بهداشت در خانوارهای شهر جوانرود براساس مدل رفتار مبتنی بر هدف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2013) بررسی سبک زندگی و پیش بینی تغییرات عوامل موثر بر آن در دانشجویان رشته بهداشت. مجله سلامت و بهداشت.

(1395) بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف بارآلی شیرابه مرکز دفن شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1389) ارزيابی و مديريت خطر ايمنی، بهداشتی و زيست محيطی شرکت لوله سازی اهواز به روش«ويليام فاين». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسی رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک در شهرستان مهران در سال 3131 کاربرد مدل بزنف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) عوامل تعيين‌کننده خودکشی موفق: يک مطالعه مقطعی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1389) بررسی ارتباط عفونت مجاری ادراری بدون علامت با برخی از متغيرهای دموگرافيک در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهار در استان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) طراحی مجموعه حداقل داده های مراقبت بهداشتی کودکان برای ایران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1393) بررسی ميزان آگاهی مردم شهر کاشان نسبت به منابع، اثرات و روش های کنترل آلودگی هوا. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1395) حذف همزمان کادمیوم و فنل با استفاده از نانوذرات دی ¬اکسید¬تیتانیوم در فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO2 از محیط¬ های آبی: مطالعه سینتیکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1390) ارتقای محافظت کودکان در برابر نور خورشيد: يک مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی برای پيش گيری اوليه از سرطان پوست از طريق آموزش مادران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1393) ارتباط آمادگی جسمانی و سلامت عمومی دانشجويان دختر دانشگاه ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران مقطع سوم راهنمایی شهر ایلام در زمینه سلامت بلوغ در سال تحصیلی 93-1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1390) مقايسه سلامت روان، کيفيت زندگی، صميميت و نگرش ‌های مذهبی در متاهلين باگذشت و بدون گذشت شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر آبدانان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) تاثير آموزش نظارت حمايتی بر عملکرد تيم نظارت شبکه های بهداشتی درمانی استان ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1396) شناسايي رفتار ‌هاي نا ايمن به روش نمونه برداري رفتار ايمن در کارگران شرکت پالايش گاز استان ايلام در سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Wed Nov 14 05:29:08 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 13:15:20 2018