لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
 مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "مشاغل بهداشتی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : M | N | ا | ح | خ | ز | س | ص | ع | م | ن | چ | ی
تعداد آیتم ها در این سطح: 20.

M

(2015) Strategies, Cultural, and Religious Identity from the Perspective of Islamic Revolution Leader. Journal of Social Issues & Humanities.

(2014) Study and identification for relation between religious belief and reduction of psychological stress among students in university of science and researches in Ilam. University of Medical Sciences..

N

(2014) Students and faculty viewpoint of Ilam University of Medical Sciences about the students’ evaluation system of the instruction quality. Journal of Paramedical Sciences.

ا

(1396) مطالعه الکترو اکسيداسيون آموکسي سيلين بااستفاده از الکترود خمير کربن اصلاح شده با نانو ZSM-5. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1395) بررسی تاثیر آموزش مهارت مقابله با استرس بر عملکرد شغلی بهورزان شهرستان ایلام در سال 1393. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1386) بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان بيمارستانهای دولتی شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي سازماني بر نگرش شغلي کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1391) مقايسه مدل ‌ها‌ی حاشيه ‌ای و انتقال برای تحليل پاسخ ‌های دو حالتی: يک مطالعه شبيه ‌سازی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) انواع گمشدگی در مطالعات طولی و روش ‌های مبنی بر درستنمايی برای تحليل آن ‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1396) تأثیر حکمرانی خوب بر مخارج بهداشت عمومی کشور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ص

(1390) بررسی وضعيت نيروی انسانی مورد نياز بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايلام مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2013) تأثير آموزش بر آگاهی و نگرش بيماران بستری در بخش های مراقبت ويژه در مورد عوامل خطرآفرين بيماری های قلبی- عروقی. فصلنامه علمي - پژوهشي انجمن علمي پرستاري ايران - مجله پژوهش پرستاري.

ع

(1393) دستيابی به استانداردهای بيمارستان سبز در بيمارستان‌ های آموزشی شهر يزد سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه مؤلفه های سرمايه انسانی و مؤلفه های سازمان يادگيرنده در اعضاء هيئت علمی مجتمع بيمارستانی امام خمينی(ره) تهران در سال 1390. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1390) بررسی ميزان آمادگی اعضای هيات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشوربرای کاربرد آموزش الکترونيکی در فرايند ياددهی-يادگيری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2015) PREDICTION OF ASSESSMENT OF QUALITY ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION, BASED ON SPIRITUAL HEALTH OF COLLEGE STUDENTS, ILAM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. International Journal of Current Research.

ن

(1392) بررسی ارتباط بين فرسودگی شغلی با تيپ‌های شخصيتی (A,b) و رضايت شغلی در ميان مربيان مهدهای کودک شهرستان‌ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) ارزیابی پراکنش گرد و غبار(PM10 و PM2.5) در محوطه کارخانه سیمان دورود و بررسی میزان مواجهه فردی با آن ¬ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

چ

(1392) بررسی عوامل موثر بر انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت بر اساس الگوي ارتقاء سلامت 1391- در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 9. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ی

(1392) نحوه انتخاب بیماران جهت معرفی در جلسات گزارش صبحگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Tue Nov 13 22:24:27 2018 IRST ایجاد شده است.
Wed Nov 14 11:58:57 2018