لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "بهداشت(عمومی) > بهداشت محیط"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : . | A | B | C | G | J | M | N | R | W | Z | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | س | ش | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | ک | گ
تعداد آیتم ها در این سطح: 59.

.

(2014) Impacts of using electronic devices on road crossing behaviors among medical college student. Life Science Journal.

A

(2014) Simultaneous Determination of Brilliant Blue FCF and Carmoisine in Food Samples by Aqueous Two-Phase System and Spectrophometric Detection. J Bas Res Med Sci.

(1393) بررسی ميزان نيترات و نيتريت در آب‌های زيرزمينی شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Application of Azolla Filiculoides biomass for Acid blue 15 dye (AB15) Removal from aqueous solutions. JBRMS.

(2014) Simultaneous Determination of Brilliant Blue FCF and Carmoisine in Food Samples by Aqueous Two-Phase System and Spectrophometric Detection. JBRMS.

(2014) Simultaneous Determination of Brilliant Blue FCF and Carmoisine in Food Samples by Aqueous Two-Phase System and Spectrophometric Detection. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

B

(1393) بررسی کيفيت ميکروبی آب خروجی از دستگاه های تصفيه آب شهر آبادان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

C

(2015) Microwave assisted digestion coupled with inductively coupled plasma optical emission spectrometry for determining element concentrations in halophytes. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

G

(2013) Treatment of Waste Sludge: A Comparison between Anodic Oxidation and Electro-Fenton Processes. Journal of Research in Health Sciences(JRHS).

J

(2012) اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای مدل فرانظری در ارتقاء فعالیت بدنی منظم در کارکنان اداری. J Health Syst Res.

(2015) Removal of methylene blue from aqueous solutions using modified clay. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

M

(2013) Application of Glycyrrhiza glabra Root as a Novel Adsorbent in the Removal of Toluene Vapors: Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Study. Journal of Environmental and Public Health.

N

(1392) بررسی عوامل محيطی موثر بر بروز اسهال در شهرستان تنگستان استان بوشهر در سال 1390. فصلنامهء علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد - طلوع بهداشت.

(2014) Removal of methylene blue and acid orange 7 from aqueous solutions by activated carbon coated with zinc oxide (ZnO) nanoparticles: equilibrium, kinetic, and thermodynamic study. Desalination and Water Treatment.

(1393) ارزيابی عملکرد تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام در حذف کل کلی فرم، کلی فرم مدفوعی و ساير عوامل موثر بر کيفيت آب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2015) Health Impacts of Particulate Matter in Air using AirQ Model in Khorramabad City, Iran. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

R

(2013) Long-term effects of sulfur mustard on civilians’ mental health 20 years after exposure (The Sardasht-Iran Cohort Study). Health and Quality of Life Outcomes.

W

(1393) پايش پديده تغذيه گرايی در درياچه سد مخزنی اکباتان با بهره گيری از شاخص غنی شدگی کارلسون. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

Z

(2014) The application of Azolla filiculoides biomass in acid blue 15 dye (AB15) removal from aqueous solutions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

ب

(1393) بررسی کيفيت ميکروبی آب خروجی از دستگاه های تصفيه آب شهر آبادان. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) توليد نانوذرات مگنتيت تثبيت شده با تفاله چای و بررسی کارايی آن در حذف کروم شش ظرفيتی از محيط های آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در حذف بارآلی شیرابه مرکز دفن شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ت

(1393) ارزيابی کاربرد فرآيند ناپيوسته متناوب با رشد چسبيده بی هوازي– هوازی در حذف ارتوفسفات از فاضلاب تصفيه شده مرحله ثانويه در مقياس آزمايشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ابلام.

(1387) تاثير مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد ايمنی کارگران كك سازي ذوب آهن اصفهان در سال 1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1393) شناسايی و ارزيابی ريسک های زيست محيطی ناشی از خطوط انتقال برق فشار قوی در مناطق شهری به روش William Fine (مطالعه موردی: منطقه حصيرآباد شهر اهواز). مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1392) ارزيابی باکتری های تجزيه کننده نفت و توانايی آن ها در رفع آلودگی های زيست محيطی وابسته. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

خ

(1392) بررسی رابطه بين سازه های نظريه رفتار برنامه ريزی شده با رفتارهای ايمن عبور از خيابان در دانش آموزان چهارم ابتدايی شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

د

(1395) بررسی کارایی کربن فعال تولیدی از چوب گون در حذف متیلن بلو از محلول آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1392) بررسی اثر زمان واکنش، دوز ازن و رطوبت نسبی بر کارايی فرايند uv/o3 در تجزيه بنزن از جريان هوا. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1392) بررسی اثر تجويز«روي» بر قدرت باروری موش صحرايی نر قرار گرفته در معرض استرس صوتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) مروری بر تاثير انواع روش های فرآوری بر مقدار باقی مانده آفت کش ها در مواد غذايی گياهی خام و فرآوری شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ش

(1393) مديريت فاضلاب بيمارستانی با اهميت تر از فاضلاب خانگی- مطالعه موردی: بيمارستان های استان کرمانشاه. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1393) شناسايی و ارزيابی مخاطرات کوره کارخانه سيمان با استفاده از رويکرد های RPN و ماتريس بحرانی آناليز FMECA. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1387) بررسی ميزان کاهش شنوايی ناشی از کار در کارگران کارگاههای بالای 50 نفر استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی ميزان نيترات و نيتريت در آب‌های زيرزمينی شهر ايلام. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارزيابی غلظت PM2.5، PM10 و PM1 در طی طوفان های گرد و غبار در شهر ايلام در سال 92-91. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1387) بررسی عوامل موثر بر ضايعات نان در نانوايی های مناطق شهری استان ايلام(86-85 ). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1393) بررسی مديريت پسماند در بيمارستان های کوچک و بزرگ منتخب شهر تهران. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1395) بررسي ايزوترم و سينتيك جذب نفتالین از محلول هاي آبي توسط نانوتيوب هاي كربني چند جداره. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ق

(1388) تاثير نوع ميکرو فيلتر در تشخيص کلی فرم از آب آشاميدنی با استفاده از روش PCR. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1396) افزایش عملکرد کاتالیستی کلینو پتیلولیت در فرایند حذف بخارات تولوئن با روش آلومینیوم زدایی کنترل شده (اسید شویی). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1393) بررسی وضعيت ايمنی و آمادگی بيمارستان های شهر ايلام در برابر بلايا در سال 1392. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) مقايسه کارايی فرايند انعقاد با پلی آلومينيوم کلرايد سيليکاته شده و فرايند الکتروکواگولاسيون در حذف مواد آلی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) ارزيابی آلاينده های بنزن، تولوئن و گزيلن در هوای مجتمع پتروشيمی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1390) مطالعه کنتيکی و ايزوترم بيو جذب فلزات سنگين به وسيله جلبک اولوتريکس زوناتا از فاضلاب های صنعتی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف فلزات سنگین(مس ،روي، کبالت) از شیرابه مرکز دفن شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی کیفیت آب شرب مصرفی در اتوبوس هاي برون شهري یزد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ن

(1392) بررسی عوامل موثر بر رنگ بری متيلن بلو با استفاده از پرتودهی فرابنفش در حضور کاتاليست تثبيت شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) ارزيابی عملکرد تصفيه خانه فاضلاب شهر ايلام در حذف کل کلی فرم، کلی فرم مدفوعی و ساير عوامل موثر بر کيفيت آب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) طراحی و ساخت انبر جوشکاری با قوس الکتريکی دارای سيستم تهويه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی بهبود عملکرد منعقد کننده آهک با استفاده از پليمر مصنوعی در حذف رنگ از فاضلاب نساجی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی تاثير آموزش تکنيک ساماندهی محيط کار بر آراستگی محيط کاری اتاق عمل بيمارستان شهيد بهشتی اصفهان در سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی وضعيت آلودگی باکتريايی صفحه کليد دستگاه های خودپرداز بانکی در شهرکرد. مجله ی علمی پژهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی عوامل موثر بر رنگ بری متيلن بلو با استفاده از پرتودهی فرابنفش در حضور کاتاليست تثبيت شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

و

(1393) پايش پديده تغذيه گرايی در درياچه سد مخزنی اکباتان با بهره گيری از شاخص غنی شدگی کارلسون. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1393) بررسی ارتباط بين PM10 و شمارش بشقابی ميکروارگانيسم های هترتروف موجود در هوا و ريزگردها در شهرستان سنندج در سال 91. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1391) ارزيابی علل حوادث شغلی رخ داده در پالايشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از چک ليست تارانت طی سال های 88-1363. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تحليل فضايی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل‌‌ های اتولجستيک، اتولجستيک مرکزی شده و روش کريگينگ نشانگر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

گ

(1391) بررسی کيفيت ميکروبی و شيميايی آب‌ های بطری شده موجود در شهر ايلام در سال 89-1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:36:00 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:36:00 2017