لینک های دانشگاه: صفحه اصلی | معاونت پژوهشی
سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سامانه مدیریت اطلاعات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Repository of Research and Investigative Information

آیتم هایی که عنوان آنها برابر است با "پزشکی > پزشکی عمومی"

یک سطح بالاتر
استخراج به صورت [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی بر اساس نویسنده | نوع سند
رفتن به : A | B | D | E | G | H | K | M | N | P | Q | R | S | T | ا | ب | ج | ح | ر | ز | س | ش | ع | غ | ف | م | ه | پ | ک
تعداد آیتم ها در این سطح: 76.

A

(2014) The effect of Swimming training and Fenugreek seed Supplementation on Plasma glucose and Heart tissue Antioxidants in Diabetic rats. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Cooperative Learning Improves Social Skills and Knowledge of Science Topics in Pre-adolescent Children in Iran. British Journal of Education, Society & Behavioural Science.

(2014) The relationships between parenting styles and addiction potentiality among students. Journal of Paramedical Sciences (JPS).

(2013) The value of mandible measurements in gender prediction for the Iranian adult population. Australian Journal of Forensic Sciences.

(1393) بررسی مقایسهاي علل و شیوه هاي خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی 83 در استان ایلام - قانونی طی سال هاي 88. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1393) بررسی وضعیت نگرش پزشکان عمومی نسبت به پدیده سالمندي با استفاده از پرسشنامه کوگان. مجله دیابت و متابولیسم ایران.

(1393) طراحی و ساخت دستگاه تولید کننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) Fungal peritonitis and cancer near the abdominal regions. Journal of Basic Research in Medical Sciences.

B

(2014) The Relationship Between Selenium Levels and Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biol Trace Elem Res.

(1393) ارتباط تحرک بدنی و عادات تغذیه ای با مدیریت تنش دانشجویان علوم پزشکی. مجله ی تحقیقات بالینی در علوم پیرا پزشکی.

(1393) بررسي اپيدميولوژيك بيماري سل در جنوب غربي ايران: گزارش كوتاه. Tehran University Medical Journal.

(1393) بررسي انتشار بيماري سل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي در طي سال هاي 1384-1391: گزارش كوتاه - استان خوزستان. Tehran University Medical Journal.

(1393) سنجش تاثیر آموزش بر میزان آگاهی کارکنان از شرایط احراز پست هاي سازمانی. مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی صدرا.

D

(2014) The global trend of infertility: an original review and meta-analysis. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) The effect of oral propranolol plus oxytocin versus oxytocin only on the process and outcome of labor: A double-blind randomized trial. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.

(1393) بررسی وضعیت سلامت و اقتصادي - اجتماعی سالمندان استان ایلام در سال 1391. مجله دیابت و متابولیسم ایران.

E

(1393) مقایسه اثر بخشی و عوارض مصرف انسولین و داروهاي خوراکی در دیابت حاملگی با رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك.

G

(2014) The mazEF toxin-antitoxin system as a novel antibacterial target in Acinetobacter baumannii. Mem Inst Oswaldo Cruz.

(2014) Distribution of ABO and Rh blood groups in a major ethnic group of the West Iran, the Kurdish population. ASIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES.

(2014) The Medical Errors and Causes in the General Public Hospital, Southern Iran. Medicine and Public Health Juornal.

H

(2014) The correlation between the presence of quorum sensing, toxin-antitoxin system genes and MIC values with ability of biofilm formation in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. IRAN. J. MICROBIOL.

(1393) بررسی تاثیر شنیدن آوای بدون کلام در کنترل علایم حیاتی بیماران تحت ب یحسی نخاعی بستری در بیمارستا نهای امام خمینی)ره( و مصطفی خمین ی)ره( شهر ایلام در سال 92. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.

(1393) تأثیر افزوده شدن اپ ینفرین به لیدوکایین 5% در ب یحسی نخاعی بیماران سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی )ره( ایلام. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.

(1393) کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور درمان لرز پس از عمل با دگزامتازون در مقابل دارونما. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد.

(1393) وضعیت سلامت دهان و دندان سالمندان شهرستان گرگان در سال 1388. مجله دیابت و متابولیسم ایران.

K

(1393) بررسي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي و ارتباط آن با کيفيت زندگي در سالمندان شهر ايلام. مجله ی علوم پزشکی صدرا.

M

(2014) The Concept and Components of Culturalof Humans in Anthropology Allameh Tabatabai. Journal of Social Issues & Humanities.

(1393) ارتباط فاز آموزشی مدل پرسید با کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش فرهنگ سراي سالمندان تهران. مجله دیابت و متابولیزم ایران.

(1393) رابطه وابستگی به تلفن همراه با احساس تنهایی و حمایت اجتماعی در دانشجویان. مجله علوم پزشکی رازي.

(1393) الگوهای رفتاری شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبک زندگی در دانشجويان دانشگاه های شهرگرگان در سال 1388. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت.

N

(2014) The Relationship Between Religious Attitudes, Fear of Death and Dying with General Health Condition: A Survey in College Students. Journal of Religion and Health.

(1393) بررسی تأثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاري اجتماعی،عاطفی و بهداشتی زندانیان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

P

(2014) Using VARK Approach for Assessing Preferred Learning Styles of First Year Medical Sciences Students: A Survey from Iran. Journal of Clinical and Diagnostic Research.

Q

(1393) تجربه توهم در مصرف کنندگان مواد مخدر: يک مطالعه کيفي. فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي.

R

(2014) The in vitro study on anti-microbial activity of aqueous extracts of internal shell of walnut against some oral microbial strains. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(2014) USE OF TAQMAN REAL-TIME PCR FOR RAPID DETECTION OF SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHI. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica.

(2014) Using Phage as A Highly Specific Antibiotic Alternative Against Methicillin Resistance Staphylococcus aureus (MRSA). BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA.

(1393) تعيين عدد پراكسيد در روغنهاي مصرفي قنادي ها، رستورانها و اغذيه فروشيهاي شهر گرگان در سال 1390. مجله علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد.

S

(2013) The Increased Level of Serum p53 in Hepatitis B-Associated Liver Cirrhosis. Iran J Med Sci.

(2014) Wide Distribution of Virulence Genes among Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Clinical Isolates. The ScientificWorld Journal.

(1393) بررسی اثرات مهاري عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا اسپیکاتا بر رده SK-Mes- سلول هاي سرطانی ریه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

T

(1393) مقايسه تاثير نوع زايمان بر كيفيت زندگي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهرهاي ايلام و ايوان در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد.

ا

(1386) بررسی اثــــرات کلوبتازول تحت پــــانسمان بسته در بيمــاران مبتلا به آلـوپسی توتـــاليس/ يونيورساليس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش مردم شهر ایلام در مورد بیماري ایدز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) طراحی سيستم تحليلگر عناصر سبک بافت به روش فعال‌سازی نوترونی(NAA) با استفاده از کد MCNP. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) ارزيابی مدل ‌های پارامتری در بررسی بقای 5 ساله بيماران سرطان روده بزرگ شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) رابطه بين سبک های مقابله با تنيدگی و سلامت روانی با توجه به شدت اعتياد در معتادين. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدين دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذير. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی آگاهی و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به پژوهش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ب

(1393) اثربخشی بازی درمانی بر کاهش علائم اختلال بيش فعالی/کمبود توجه(ADHD) و بهبود عملکرد تحصيلی کودکان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ج

(1386) بررسی تغييرات فشارخون در کودکان 11-7 ساله شهر ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ح

(1386) مقايسه اثر داروهای کتوکونازول، کلوتريمازول وفلوکونازول عليه ايزوله‌های کانديداآلبيکنس در شرايط In vitro. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) پلاستينيشن ديواره خلفی تنه بهمراه نخاع و بصل النخاع با تزريق پليمر رنگی بداخل شريان‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ر

(1389) اثرات تراکم جمعيت بر ميزان باروری موش های سوری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ز

(1392) آناليز بيان ژن داده های ماکرواری بيماری لوکميا با برنامه DAVID. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

س

(1393) بررسی نقش عوامل مؤثر بر تابع تقاضای آب خانگی در شهر ایلام. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.

ش

(1393) بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران شهر اهواز. مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ع

(1386) مقايسه اثر آفت کشهای آکتيليک، فايکام، ديازينون، فنيتروتيون و کوپکس بر روی سوسريهای مناطق شهری تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) طراحی و ساخت ماسک جوشکاری نيمه اتوماتيک با قابليت حفاظت دستگاه بينائی وتنفسی در مقابل دمه های فلزی و اشعه های ناشی از جوشکاری. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1388) بررسی ميزان کاهش شنوايی ناشی از کار در کارگران کارگاههای بالای 50 نفر استان ايلام. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی جو توانمندسازی کارکنان در مراکز مديريت حوادث و فوريت های پزشکی کشور ايران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1389) بررسی مقايسه ای نتايج خودسنجی و ارزشيابی دانشجويان از عملکرد آموزشی اعضاء هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام 86-1385. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی فراوانی و عوامل پوسيدگی دندان های شيری در کودکان 6-2 ساله در کاشان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

غ

(1386) بررسي ديدگاه زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي و سزارين بر اساس مدل قصد رفتاري. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) اثر ملاتونين بر درد ناشی از فرمالين در موش های سفيد صحرايی نر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ف

(1386) بررسی تاثير مراقبت های پرستاری در منزل بر درمان بيماران اسکيزوفرنيک بستری در بيمارستان همدان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

م

(1386) بررسی ميزان شيوع پسودوموناس آئروژينوزا و آسينتوباکتر با مقاومت چند دارويی در بيماران بستری شده در بيمارستان بقيه‌الله «عج». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1386) تغييرات بافتی اپی تليوم تنفسی حفرات راست و چپ بينی در پاسخ به کپسايسين در موش صحرايی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی و مقايسه ميزان ايمنی زايی پروتئين های نوترکيب زير واحد اتصالی توکسين های کزاز و بوتولينيوم)تايپ (A. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) تعيين مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر الگوی باروری خانواده های تک فرزند و بدون فرزند شهرستان شهرکرد در سال 1392. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) پيش‌بينی مدل گرايش به اعتياددانش آموزان متوسطه شهر ایلام مبتنی بر عوامل شخصيتی(NEO) بواسطه متغير ميانجی سلامت روان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) سنجش رابطه استفاده از محيط های آموزش الکترونيکی و وب 2 با مهارت های تحمل فشار روانی، کنترل تکانش و خودآگاهی هيجانی در دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ه

(1385) گزارش يک مورد مانيا ناشی از اختلال پسودوهيپوپاراتيروئيدی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

پ

(1386) تأثير عفونت گوش ميانی بر مهارت های حرکتی و تعادلی کودکان زير 6 سال. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

ک

(1392) اثر کم کاری تيروئيد القاء شده با پروپيل تيواوراسيل(PTU) بر ميزان هورمون‌های تستوسترون، لوتئينی و محرک فوليکولی در سرم موش صحرايی بالغ. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

(1392) بررسی تاثير آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تغيير رفتار بهداشت دهان ودندان دانش آموزان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

فهرست در تاریخ Sat Nov 18 17:36:13 2017 IRST ایجاد شده است.
Sat Nov 18 17:36:13 2017